ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principled

P R IH1 N S AH0 P AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principled-, *principled*, principl, principle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principled(adj) ที่มีหลักการ, See also: มีจรรยา, มีศีลธรรม, Syn. noble-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ, ขาดคุณธรรม, ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can see that being a good logo for the principled company.ผมว่านี่เป็นโลโก้ที่ดี สำหรับบริษัทที่มีวินัย The Corporation (2003)
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ Trace Decay (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRINCIPLED P R IH1 N S AH0 P AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principled (j) prˈɪnsəpld (p r i1 n s @ p l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原则性[yuán zé xìng, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] principled #24,546 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無節操[むせっそう, musessou] (adj-na, n) inconstant; unchastity; unprincipled [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Principle \Prin"ci*ple\, v. t. [imp. & p. p. {Principled}; p.
   pr. & vb. n. {Principling}.]
   To equip with principles; to establish, or fix, in certain
   principles; to impress with any tenet, or rule of conduct,
   good or ill.
   [1913 Webster]
 
      Governors should be well principled.   --L'Estrange.
   [1913 Webster]
 
      Let an enthusiast be principled that he or his teacher
      is inspired.               --Locke.
   [1913 Webster] Princock

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 principled
   adj 1: based on or manifesting objectively defined standards of
       rightness or morality; "principled pragmatism and
       unprincipled expediency"; "a principled person" [ant:
       {unprincipled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top