ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราโชปถัมภ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราโชปถัมภ์-, *ราโชปถัมภ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ราโชปถัมภ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ราโชปถัมภ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราโชปถัมภ์[N] royal patronage, See also: king's patronage, Syn. ราชูปถัมภ์, Thai definition: การที่พระราชาทรงเกื้อกูลอุดหนุน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์(ราชูปะถำ, ราโชปะถำ) น. ความอุปถัมภ์ของพระราชา ใช้ว่า พระบรมราชูปถัมภ์.
ราชูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์ดู ราช ๑, ราช-.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronage[N] การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top