ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การอุดหนุน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การอุดหนุน-, *การอุดหนุน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export subsidyการอุดหนุนการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage   
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun sinkhā) EN: subsidy   FR: subside [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน,การอุดหนุน,เงินบำรุง,เงินอุดหนุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top