ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condescend

K AA2 N D IH0 S EH1 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condescend-, *condescend*, condescen
English-Thai: Longdo Dictionary
condescend (to do something)(vt ) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน , S. deign,
condescend (to somebody)(vi ) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condescend[VI] ลดตัวลงมา, Syn. vouchsafe, deign, lover oneself
condescend to[PHRV] ปฏิบัติราวกับ...ต่ำต้อย
condescend to[PHRV] ลดตัวลงมา, See also: ทำตัวตกต่ำ, Syn. descend to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม

English-Thai: Nontri Dictionary
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a vampire's instinct to condescend to Lycans... but they're not afraid to evolve.มันเป็นสัญชาตญาณของแวมไพร์ ที่จะก้มลงไป ไลเคน แต่มันไม่กลัวที่จะพัฒนาขึ้น Underworld: Blood Wars (2016)
Don't condescend to me.ไม่ต้องมาถ่อมตัวกับฉัน Coup de Grace (2011)
Don't you condescend to me.อย่ามาดูถูกฉันนะ The Mist (2007)
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต Becoming Jane (2007)
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDESCEND    K AA2 N D IH0 S EH1 N D
CONDESCENDING    K AA2 N D IH0 S EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condescend    (v) kˌɒndɪsˈɛnd (k o2 n d i s e1 n d)
condescends    (v) kˌɒndɪsˈɛndz (k o2 n d i s e1 n d z)
condescended    (v) kˌɒndɪsˈɛndɪd (k o2 n d i s e1 n d i d)
condescending    (v) kˌɒndɪsˈɛndɪŋ (k o2 n d i s e1 n d i ng)
condescendingly    (a) kˌɒndɪsˈɛndɪŋliː (k o2 n d i s e1 n d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condescend \Con`de*scend"\, v. i. [imp. & p. p. {Condescended};
   p. pr. & vb. n. {Condescending}.] [F. condescendre, LL.
   condescendere, fr. L. con- + descendere. See {Descend}.]
   1. To stoop or descend; to let one's self down; to submit; to
    waive the privilege of rank or dignity; to accommodate
    one's self to an inferior. "Condescend to men of low
    estate." --Rom. xii. 16.
    [1913 Webster]
 
       Can they think me so broken, so debased
       With corporal servitude, that my mind ever
       Will condescend to such absurd commands? --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Spain's mighty monarch,
       In gracious clemency, does condescend,
       On these conditions, to become your friend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often used ironically, implying an assumption of
      superiority.
      [1913 Webster]
 
         Those who thought they were honoring me by
         condescending to address a few words to me. --F.
                          W. Robinson.
      [1913 Webster]
 
   2. To consent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All parties willingly condescended heruento. --R.
                          Carew.
 
   Syn: To yield; stoop; descend; deign; vouchsafe.
     [1913 Webster] Condescendence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condescend
   v 1: behave in a patronizing and condescending manner
   2: do something that one considers to be below one's dignity
     [syn: {condescend}, {deign}, {descend}]
   3: debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or
     dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's
     mail" [syn: {condescend}, {stoop}, {lower oneself}]
   4: treat condescendingly [syn: {patronize}, {patronise},
     {condescend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top