ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helpful

HH EH1 L P F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helpful-, *helpful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helpful(adj) ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งเกื้อกูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
helpful(adj) เป็นประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือแก่,  ซึ่งเกื้อกูลแก่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might be helpful on your way.อาจจะเป็นประโยชน์ในทางของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด Junior (1994)
So here's a helpful hint for you.และนี่คือคำที่น่าจะช่วยคุณได้ Bicentennial Man (1999)
One, your mind is always occupied on something... So it may as well be something helpful like Mrs. Schirmir and her vacuum cleaner.อย่างคุณนายเชอร์เมอร์ และเครื่องดูดฝุ่น I Heart Huckabees (2004)
Nice of you to drop in. You were so helpful to my wolves last night.ดีมากที่มา เมื่อคืนนี้กลิ่นของเจ้า ช่วยฝูงหมาป่าของข้าได้มากเลย... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
These places like that are helpful to us.ที่แบบนี้หละ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรา Æon Flux (2005)
Most people who deal with loss really find it helpful to talk about things.คนที่ผ่านการสูญเสีย ควรจะพูดอะไรบ้างนะ จะได้ดีขึ้น Just Like Heaven (2005)
Particularly helpful if you're shy.มีประโยชน์มาก ถ้าคุณขี้อาย The Key and the Clock (2006)
I will tell the president how helpful you have been.ฉันจะเรียนท่านให้ว่าคุณช่วยได้มากเลย The Last King of Scotland (2006)
Does That Sound Helpful To You, Mrs. Kowalsky?ฟังเหมือนคนอยากช่วยไหมค่ะ คุณโควาลสกี้ Something's Coming (2007)
I'm the helpful handyman. How evil can I possibly be?ผมมันผู้ช่วยผู้แสนดีอย่างนี้ จะเป็นปีศาจไปได้ยังไง Left Turn Ahead (2007)
- I'm only helpful if there's blood.- ฉันช่วยได้แค่เรื่องเลือด The British Invasion (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helpfulAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
helpfulAny of these books will be helpful to you.
helpfulFew treasures are worth as much as a friend who is wise and helpful.
helpfulHe may be clever, but he is not very helpful.
helpfulHe works too slowly to be helpful to us.
helpfulHis advice was very helpful.
helpfulI gave him some helpful advice.
helpfulIn this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.
helpfulReading literary criticism is very helpful to understanding literature.
helpfulShe thanked him for his helpful advice.
helpfulThat boy was so clever that he was helpful to the merchant in dealing.
helpfulThe methodology used in his study is also helpful to us in conducting our research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อม(v) generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
ความเอื้ออาทร(n) generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai Definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous
ความโอบอ้อมอารี[khwām ōp-øm-ārī] (n) EN: helpfulness ; generosity  FR: générosité [ f ] ; bonté [ f ] ; serviabilité [ f ]
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
เหมาะมือ[mǿ meū] (v, exp) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical
โอบอ้อม[ōp-øm] (adj) EN: generous ; helpful ; kindhearted
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (adj) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil
เป็นประโยชน์[pen prayōt] (v, exp) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit  FR: être utile ; avoir de l'utilité
เผื่อแผ่[pheūaphaē] (v) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful
เผื่อแผ่[pheūaphaē] (adj) EN: generous ; helpful  FR: généreux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HELPFUL HH EH1 L P F AH0 L
HELPFULLY HH EH1 L P F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helpful (j) hˈɛlpfəl (h e1 l p f @ l)
helpfully (a) hˈɛlpfəliː (h e1 l p f @ l ii)
helpfulness (n) hˈɛlpfəlnəs (h e1 l p f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有助[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]
有帮助[yǒu bāng zhù, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] helpful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilfreich { adj } | nicht hilfreichhelpful | unhelpful [Add to Longdo]
hilfsbereit; zuvorkommend { adj } | hilfsbereiter | am hilfsbereitestenhelpful | more helpful | most helpful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有用[ゆうよう, yuuyou] (adj-na, n) useful; helpful; (P) #4,878 [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) #7,498 [Add to Longdo]
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t, vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P) #11,883 [Add to Longdo]
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp, v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na, n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n, vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp, v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful [Add to Longdo]
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na, n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful [Add to Longdo]
面倒見がいい;面倒見が良い;面倒見がよい[めんどうみがいい(面倒見がいい;面倒見が良い);めんどうみがよい(面倒見が良い;面倒見がよい), mendoumigaii ( mendoumi gaii ; mendoumi ga yoi ); mendoumigayoi ( mendoumi ga yoi ;] (exp, adj-i) (See 面倒見のいい) very helpful; taking good care of [Add to Longdo]
面倒見のいい;面倒見の良い;面倒見のよい[めんどうみのいい(面倒見のいい;面倒見の良い);めんどうみのよい(面倒見の良い;面倒見のよい), mendouminoii ( mendoumi noii ; mendoumi no yoi ); mendouminoyoi ( mendoumi no yoi ;] (adj-i) (See 面倒見がいい) helpful (in terms of taking care of people) [Add to Longdo]
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helpful \Help"ful\, a.
   Furnishing help; giving aid; assistant; useful; salutary.
   [1913 Webster]
 
      Heavens make our presence and our practices
      Pleasant and helpful to him!       --Shak.
   -- {Help"ful*ly}, adv. -- {Help"ful*ness}, n. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helpful
   adj 1: providing assistance or serving a useful function [ant:
       {unhelpful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top