ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระบรมราชูปถัมภ์

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระบรมราชูปถัมภ์-, *พระบรมราชูปถัมภ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พระบรมราชูปถัมภ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พระบรมราชูปถัมภ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชูปถัมภ์[N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์(ราชูปะถำ, ราโชปะถำ) น. ความอุปถัมภ์ของพระราชา ใช้ว่า พระบรมราชูปถัมภ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had some amateur fights, went to nationals, but Mom made me quit.ฉันมีการต่อสู้มือสมัครเล่นบางอย่างไป ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่แม่ทำให้ฉันเลิก Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phraborom Rāchūpatham) EN: under the royal patronage of the king   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top