ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep going

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep going-, *keep going*, keep go
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep going[PHRV] ดำเนินชีวิตต่อไป, See also: ทำต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่ 12 Angry Men (1957)
I hope you don't mind the way I keep going over this Barzini business.I hope you don't mind the way I keep going over this Barzini business. The Godfather (1972)
Keep going with it. Go.ว่าต่อไป Punchline (1988)
Keep going up!ขึ้นไปเรื่อยๆ Titanic (1997)
We can't keep going like this.ฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ 21 Grams (2003)
You keep going to the shack. I'll meet you there in one hour.เอาล่ะ ไปที่กระท่อม ผมจะไปพบคุณที่นั่นใน 1 ช.ม. The Bourne Supremacy (2004)
So I guess we just keep going in the same direction until we get to the edge, right?ดังนั้นผมคิดว่าเราเพียงแค่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน จนกว่าเราจะได้ไปที่ขอบขวา? Cubeº: Cube Zero (2004)
And I found the strength to keep going because...และได้พบว่าความเข็มแข็งจะช่วยให้เราผ่านมันไปได้ เพราะว่า Crusade (2004)
You and me... we keep going on each other like back in the yard, or we can come together and figure out who is doing that to us.แกกะชั้น เราน่าจะดีกันไว้นะเหมือนตอนอยู่ที่เรือนจำนั้น ยังไงเราก็มาจากที่เดียวกัน Saw II (2005)
The costs keep going up, there's a war on one end...ข้าวของก็ขึ้นราคา สงครามที่ไม่จบสิ้น... Jenny, Juno (2005)
Don't keep going backwards!อย่าเอาแต่ถอยอย่างเดียวสิ! Innocent Steps (2005)
You keep going to the same bar. You're in a rut.ถ้านายไปบาร์เดิมๆ มันก็เหมือนรถติดหล่ม The Sweet Taste of Liberty (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep goingLet's keep going and see the next town.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei [Add to Longdo]
糸を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on [Add to Longdo]
立ち行く[たちいく;たちゆく, tachiiku ; tachiyuku] (v5k-s,vi) to maintain itself; to last; to make itself pay; to make a living; to keep going [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep going
   v 1: continue uninterrupted; "The disease will run on
      unchecked"; "The party kept going until 4 A.M." [syn: {run
      on}, {keep going}]
   2: suffice for a period between two points; "This money will
     keep us going for another year" [syn: {tide over}, {bridge
     over}, {keep going}]
   3: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long as
     he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top