ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sustentation

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustentation-, *sustentation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sustentation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sustentation*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอุปถัมภ์[N] patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustentation \Sus`ten*ta"tion\, n. [L. sustentatio sustenance,
   maintenance, fr. sustentare to support, maintain, v. intens.
   fr. sustinere to sustain: cf. F. sustentation. See
   {Sustain}.]
   1. The act of sustaining, or the state of being sustained;
    preservation from falling; support; sustenance;
    maintenance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The aggregate of the functions by which a
    living organism is maintained in a normal condition of
    weight and growth.
    [1913 Webster]
 
   {Sustentation fund} (Eccl.), a fund of a religious body for
    support of its ministers, chapels, etc.; as, the
    sustentation fund of the Free Church of Scotland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustentation
   n 1: the act of sustaining life by food or providing a means of
      subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing
      was their main sustainment" [syn: {sustenance},
      {sustentation}, {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top