หรือคุณหมายถึง patroneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patroness

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patroness-, *patroness*, patrones
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patroness[N] ผู้อุปการะที่เป็นหญิง, Syn. donor, godmother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง),ผุ้อุปการะ(หญิง),ลูกค้า(หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm honoured to have as my patroness Lady Catherine de Bourgh.ผมได้รับเกียรติที่มี เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กเป็นผู้อุปถัมภ์ Pride & Prejudice (2005)
He's a nephew of my patroness, Lady Catherine.เขาเป็นหลายชายของผู้อุปถัมภ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน Pride & Prejudice (2005)
And thirdly, that it is at the urging of my esteemed patroness, Lady Catherine, that I select a wife.และสาม มันเป็นความประสงค์ ของผู้อุปถัมภ์ผู้สูงศักดิ์ของผม เลดี้แคทเธอรีน ว่าผมควรเลือกภรรยา Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อุปถัมภ์[n.] (phū uppatham) EN: sponsor ; patron ; patroness   FR: sponsor [m] (anglic.) ; parraineur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patroness    (n) pˈɛɪtrənɛs (p ei1 t r @ n e s)
patronesses    (n) pˈɛɪtrənɛsɪz (p ei1 t r @ n e s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patroness \Pa"tron*ess\, n. [Cf. F. patronnesse.]
   A female patron or helper. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Night, best patroness of grief.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patroness
   n 1: a woman who is a patron or the wife of a patron [syn:
      {patroness}, {patronne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top