ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patroness

P EY1 T R AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patroness-, *patroness*, patrones
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patroness(n) ผู้อุปการะที่เป็นหญิง, Syn. donor, godmother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patroness(เพ'ทระนิส) n. ผู้อุปการะหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
patroness(n) ผู้อุปถัมภ์(หญิง), ผุ้อุปการะ(หญิง), ลูกค้า(หญิง)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm honoured to have as my patroness Lady Catherine de Bourgh.ผมได้รับเกียรติที่มี เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กเป็นผู้อุปถัมภ์ Pride & Prejudice (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อุปถัมภ์[phū uppatham] (n) EN: sponsor ; patron ; patroness  FR: sponsor [ m ] (anglic.) ; parraineur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATRONESS P EY1 T R AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patroness (n) pˈɛɪtrənɛs (p ei1 t r @ n e s)
patronesses (n) pˈɛɪtrənɛsɪz (p ei1 t r @ n e s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パトロン[patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者, 旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patroness \Pa"tron*ess\, n. [Cf. F. patronnesse.]
   A female patron or helper. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Night, best patroness of grief.     --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patroness
   n 1: a woman who is a patron or the wife of a patron [syn:
      {patroness}, {patronne}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top