ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

掲示板

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掲示板-, *掲示板*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) กระดานข่าว, เว็บบอร์ด, บอร์ดติดประกาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board

Japanese-English: EDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P) [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are many signs in the park that said, "Keep off the grass."その公園の多くの掲示板に芝生内立ち入り禁止と書いてあった。
The notice says, "Danger! 10,000 VOLTS."掲示板には「危険!1万ボルト」と書いてある。
The names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.試験に落ちた学生の名前は掲示板に張り出された。
There were white lines around it, and it had a notice saying, "Reserved for Head of College."駐車スペースを白いラインで囲み、「学寮長専用」という掲示板が立っている。
He stuck the notice on the board with tacks.彼は掲示板にそのビラをびょうで留めた。
There were long desks lined up, several pipe chairs, and stuck on the bulletin board was a calendar and several printouts.整えられた長机、いくつかのパイプ椅子、壁の掲示板にはカレンダーとプリント数枚が張られている。
I just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.掲示板を荒らす人の精神状態がわかりません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the message board?[JA] 掲示板は? Fin del camino (2007)
Hey, they're posting the list.[JA] リストを掲示板 Witch (1997)
There's a-- a billboard for a, I don't know, a law firm.[JA] 掲示板があるわ The Mousetrap (2008)
This is a community bulletin.[JA] これは、コミュニティの掲示板です。 The Island (2005)
If you want, you can leave them with us... or you can put them on the board outside.[JA] もしくは 掲示板で尋ねてみては? 33 (2004)
What about the message board?[JA] あの掲示板はどう? Panama (2007)
If you make the team, you'll find your names posted in the quad after lunch.[JA] チームに入ったら昼に 広場の掲示板に発表される Witch (1997)
So no text messages? No smoke signals? No MySpace or Facebook messages?[JA] web掲示板か何かで 連絡を取っていなかったのか? Eagle Eye (2008)
See the bulletin board?[JA] (山田) 掲示板見た? Honey & Clover (2006)
Sucre, down the road, if you're in trouble, - post a note on the message board.[JA] スクレもし後でなんかの問題が起きたら、 掲示板にメッセージを入れて Bad Blood (2007)
This is Chuck Fleming in Times Square.[JA] チャック・フレミングです、電光掲示板が 全てを語っています Brewster's Millions (1985)
The Goldfinch thing?[JA] ゴルドフィンチの掲示板 Panama (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top