ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประกาศ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประกาศ-, *ประกาศ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word , Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] ประกาศ; แถลงให้ทราบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศ(n) notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai Definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ(v) announce, See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state, Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง, Example: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม
ประกาศิ(n) command, See also: order, commandment, Syn. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประกาศรับ(v) announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai Definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ประกาศใช้(v) promulgate, See also: declare, proclaim, Example: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสงคราม(v) declare war, Syn. ทำสงคราม, Example: อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
ประกาศนียบัตร(n) certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai Definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ประกาศอิสรภาพ(v) declare independence, Syn. ปลดปล่อย, Example: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง(n) diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศก. ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, เช่น ประกาศงานบุญงานกุศล.
ประกาศน. ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน เช่น ประกาศของวัด ประกาศของบริษัท
ประกาศข้อความที่ทางราชการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือวางแนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศกระทรวง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.
ประกาศ(-กาสก) น. ผู้ประกาศ.
ประกาศนียบัตร(-กาสะนียะบัด, ปฺระกาดสะนียะบัด) น. เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปรกติตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา.
ประกาศิน. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public noticeประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice, public; notificationประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notification; notice, publicประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Acknowledgementประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
moratoriumประกาศพัก/ระงับชั่วคราว [การทูต]
Certificationประกาศนียบัตร, การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
A declaration of war.คำประกาศสงคราม The Great Dictator (1940)
- Your declaration of war.- คำประกาศสงครามของท่าน The Great Dictator (1940)
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน 12 Angry Men (1957)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
He's having one of his big dos at the Shrine Auditorium.เขากำลังประกาศศาสนาครั้งใหญ่ ที่หอประชุมชาไรน์ Oh, God! (1977)
-...was the most significant act in colonial affairs since the Declaration of Independence.- เป็นเรื่องใหญ่สุด ในราชอาณาจักร นับแต่วันประกาศเอกราช Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกาศ[prakāt] (n) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification  FR: annonce [ f ] ; déclaration [ f ] ; proclamation [ f ] ; notification [ f ]
ประกาศ[prakāt] (v) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise  FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศคำพิพากษา[prakāt khamphiphāksā] (v, exp) EN: pronounce a judgement
ประกาศจับ[prakāt jap] (n, exp) EN: wanted poster
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[prakāt tønā thārakamnan] (v, exp) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public  FR: déclarer publiquement
ประกาศตัว[prakāt tūa] (v) EN: declare oneself
ประกาศนียบัตร[prakātsanīyabat] (n) EN: diploma ; certificate  FR: diplôme [ m ] ; certificat [ m ] ; brevet [ m ]
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[prakātsanīyabat chan sūng] (n, exp) EN: diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ[prakātsanīyabat wichāchīp] (n, exp) EN: vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[prakātsanīyabat wichāchīp chan sūng] (n, exp) EN: high vocational Certificate

English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve(vt) ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. acquit, exonerate
acquit(vt) ประกาศว่าไม่มีความผิด, See also: ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. exonerate, clear, absolve
air(vt) ประกาศ, See also: แสดง
align(vt) ประกาศสนับสนุน
aline(vt) ประกาศสนับสนุน
announce(vt) ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
absolve from(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด
absolve of(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด
acquit of(phrv) ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
advertise for(phrv) ประกาศรับ, See also: โฆษณา เพื่อรับสมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt., vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt., vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
announce(อะเนาซฺ') vt., vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) , กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
avow(อะเวา') vt. ประกาศ, รับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, ปฏิญาณ, สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch, Ant. deny, hide
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ, การยอมรับ (acknowledgment)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา, ประกาศ, แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา, การประกาศ, การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
announce(vt) ประกาศ, แถลง, แจ้ง
announcement(n) การประกาศ, การแถลง, การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ, ผู้แถลง
annunciate(vt) ประกาศ, แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ, การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ, ผู้แจ้ง
avow(vt) รับสารภาพ, ประกาศ, รับรอง, สบถสาบาน, ปฏิญาณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Declaration of a State of Emergency(n) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
declare war on(vt, phrase) ประกาศสงครามกับ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| คำประกาศ
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife
angeblich(adj, adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top