Search result for

ประกาศ

(100 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประกาศ-, *ประกาศ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)
宣布[xuan1 bu4] ประกาศ; แถลงให้ทราบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศ[N] notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ[V] announce, See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state, Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง, Example: รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม
ประกาศิต[N] command, See also: order, commandment, Syn. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ประกาศรับ[V] announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
ประกาศใช้[V] promulgate, See also: declare, proclaim, Example: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสงคราม[V] declare war, Syn. ทำสงคราม, Example: อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
ประกาศนียบัตร[N] certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ประกาศอิสรภาพ[V] declare independence, Syn. ปลดปล่อย, Example: วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[N] diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศก. ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, เช่น ประกาศงานบุญงานกุศล.
ประกาศน. ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน เช่น ประกาศของวัด ประกาศของบริษัท
ประกาศข้อความที่ทางราชการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือวางแนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศกระทรวง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.
ประกาศ(-กาสก) น. ผู้ประกาศ.
ประกาศนียบัตร(-กาสะนียะบัด, ปฺระกาดสะนียะบัด) น. เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปรกติตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา.
ประกาศิตน. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public noticeประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice, public; notificationประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notification; notice, publicประกาศ, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Acknowledgement ประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
moratoriumประกาศพัก/ระงับชั่วคราว [การทูต]
Certificationประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're as good as your advertising.ว่านายดีอย่างที่นายป่าวประกาศไว้จริงๆ New Haven Can Wait (2008)
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ New Haven Can Wait (2008)
If it's all right with you, I'd like to issue a press releaseถ้ามันถูกต้องต่อเธอ ฉันจะป่าวประกาศ New Haven Can Wait (2008)
And hand out flyers to the guilty rich? Well, if there is such a thing,ไปแจกใบประกาศให้พวกลูกคนรวยที่รู้สึกผิด? Chuck in Real Life (2008)
And do I really want to come out in aและฉันต้องการที่จะประกาศมัน Chuck in Real Life (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
No engagement. Commitment issues.ไม่มีการหมั้น มีแต่ประกาศพันธะสัญญา The Itch (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)
You need people to see how independent you are, how well you're coping.คุณต้องการให้คนเห็นว่า คุณประกาศอิสรภาพ คุณสู้ชีวิต ได้ดียังไง Emancipation (2008)
I want you to impose a curfew.ประกาศกฏอัยการศึก The Mark of Nimueh (2008)
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศคำพิพากษา[v. exp.] (prakāt khamphiphāksā) EN: pronounce a judgement   
ประกาศจับ[n. exp.] (prakāt jap) EN: wanted poster   
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā thārakamnan) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public   FR: déclarer publiquement
ประกาศตัว[v.] (prakāt tūa) EN: declare oneself   
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīyabat) EN: diploma ; certificate   FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīyabat chan sūng) EN: diploma   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp) EN: vocational certificate   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp chan sūng) EN: high vocational Certificate   

English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve[VT] ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. acquit, exonerate
acquit[VT] ประกาศว่าไม่มีความผิด, See also: ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. exonerate, clear, absolve
air[VT] ประกาศ, See also: แสดง
align[VT] ประกาศสนับสนุน
aline[VT] ประกาศสนับสนุน
announce[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
absolve from[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
absolve of[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
acquit of[PHRV] ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)
advertise for[PHRV] ประกาศรับ, See also: โฆษณา (เพื่อรับสมัคร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Declaration of a State of Emergency (n ) ประกาศภาวะฉุกเฉิน
declare war on (vt phrase ) ประกาศสงครามกับ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| คำประกาศ
ankündigen(vt) |kündigte an, hat angekündigt| ประกาศ, แจ้ง เช่น In Tschechien ist es üblich, daß man einen Besuch telefonisch ankündigt., See also: melden
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป , See also: S. ankündigen,
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife
angeblich(adj adv) เป็นที่ประกาศให้ทราบ, เป็นที่รู้กัน เช่น Er ist angeblich wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und will sie sogar heiraten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top