ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

observance

AH0 B Z ER1 V AH0 N S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observance-, *observance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observance[N] การปฏิบัติตาม, Syn. compliance, obedience, Ant. non-observance
observance[N] พิธีกรรมทางศาสนา, See also: พิธีฉลอง, พิธีการฉลองทางศาสนา, Syn. ceremony
observance[N] กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา, See also: ระเบียบทางศาสนา, Syn. rule, custom
observance[N] การสังเกต, Syn. observation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)

English-Thai: Nontri Dictionary
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
observance of rightsการเคารพสิทธิ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Area schools and many of the town's local businesses will be closed in observance... native americans believe that when their pictures are taken, their souls are stolen and locked in the photograph forever.พื้นที่โรงเรียนและนักธุรกิจท้องถิ่นหลายๆคน จะถูกปิดตามปฏิบัติการ คนอเมริกันดั้งเดิมเชื่อว่า เมื่อพวกเขาถูกถ่ายภาพ Desert Cantos (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัตร[N] observance of precepts, Syn. ความประพฤติ, การปฏิบัติ, Example: ท่านเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด น่าเลื่อมใส
ธรรมจริยา[N] observance of righteousness, See also: religious life, Syn. ธรรมจรณะ, ธรรมจรรยา, ธัมมจริยา, Ant. อธรรมจริยา, Example: พระภิกษุรูปนี้ท่านมีธรรมจริยาน่าเลื่อมใส, Thai definition: การประพฤติเป็นธรรม, การประพฤติถูกธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไม่ปฏิบัติตาม[n. exp.] (kān mai patibattām) EN: non-observance   
วันพระ[n. exp.] (wan phra) EN: Buddhist Sabbath ; Buddhist observance day ; Buddhist holy day   FR: jour sacré [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]
วันธรรมสวนะ[n. exp.] (wan thammasawana) EN: Buddhist holy day ; Buddhist sabbath ; day of observance for Buddhists   
วันถือ[n. exp.] (wan theū) EN: Day of Observance (in the Chinese New Year)   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVANCE    AH0 B Z ER1 V AH0 N S
OBSERVANCES    AH0 B Z ER1 V AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observance    (n) ˈəbzˈɜːʴvəns (@1 b z @@1 v @ n s)
observances    (n) ˈəbzˈɜːʴvənsɪz (@1 b z @@1 v @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
規律(P);紀律[きりつ, kiritsu] (n) (1) order; observance; discipline; (2) rules; law; regulations; (P) [Add to Longdo]
厳守[げんしゅ, genshu] (n,vs) strict observance; adherence; scrupulous compliance; (P) [Add to Longdo]
現世利益[げんせりやく;げんぜりやく, genseriyaku ; genzeriyaku] (n) spiritual (material) benefit gained in this world through observance of the Buddhist teachings [Add to Longdo]
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order [Add to Longdo]
順守(P);遵守[じゅんしゅ, junshu] (n,vs) compliance; adherence (to a set of rules); (religious) observance; (P) [Add to Longdo]
順法[じゅんぽう, junpou] (n) law observance; obeying the law [Add to Longdo]
如法[にょほう, nyohou] (n) observance of the Buddha's teachings [Add to Longdo]
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observance \Ob*serv"ance\, n. [F. observance, L. observantia.
   See {Observant}.]
   1. The act or practice of observing or noticing with
    attention; a heeding or keeping with care; performance; --
    usually with a sense of strictness and fidelity; as, the
    observance of the Sabbath is general; the strict
    observance of duties.
    [1913 Webster]
 
       It is a custom
       More honored in the breach than the observance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An act, ceremony, or rite, as of worship or respect;
    especially, a customary act or service of attention; a
    form; a practice; a rite; a custom.
    [1913 Webster]
 
       At dances
       These young folk kept their observances. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Use all the observance of civility.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some represent to themselves the whole of religion
       as consisting in a few easy observances. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       O I that wasted time to tend upon her,
       To compass her with sweet observances! --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Servile attention; sycophancy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Salads and flesh, such as their haste could get,
       Served with observance.        --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       This is not atheism,
       But court observance.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Observance}, {Observation}. These words are
     discriminated by the two distinct senses of observe. To
     observe means (1) to keep strictly; as, to observe a
     fast day, and hence, observance denotes the keeping or
     heeding with strictness; (2) to consider attentively, or
     to remark; and hence, observation denotes either the act
     of observing, or some remark made as the result thereof.
     We do not say the observation of Sunday, though the word
     was formerly so used. The Pharisees were curious in
     external observances; the astronomers are curious in
     celestial observations.
     [1913 Webster]
 
        Love rigid honesty,
        And strict observance of impartial laws.
                          --Roscommon.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observance
   n 1: the act of observing; taking a patient look [syn:
      {observation}, {observance}, {watching}]
   2: a formal event performed on a special occasion; "a ceremony
     commemorating Pearl Harbor" [syn: {ceremony}, {ceremonial},
     {ceremonial occasion}, {observance}]
   3: the act of noticing or paying attention; "he escaped the
     notice of the police" [syn: {notice}, {observation},
     {observance}]
   4: conformity with law or custom or practice etc. [syn:
     {honoring}, {observance}] [ant: {nonobservance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top