ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสังเกต

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสังเกต-, *การสังเกต*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condition monitoringการเฝ้าสังเกตภาวะ, การสังเกต การวัด หรือแนวโน้ม ของตัวบ่งชี้ภาวะโดยเทียบกับพารามิเตอร์เสรี เช่น เวลาหรือรอบการทำงาน เพื่อแสดงว่า โครงสร้าง ระบบ หรือส่วนประกอบ สามารถใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
[นิวเคลียร์]
Election monitoringการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Monitoringการสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Billings Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
Cervical Mucous Methodการสังเกตมูกปากมดลูก [การแพทย์]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipreadingการสังเกตริมฝีปาก [การแพทย์]
Monitoring, Physiologicการสังเกตอาการคนไข้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have him under observation.เรามีเขาภายใต้การสังเกตการณ์ Akira (1988)
Am I to understand that you want me to debunk the X-Files project, sir?ตลอดจนการสังเกตุของคุณ ต่อความมีเหตุผลของงานที่ทำ Deep Throat (1993)
A keen observation, darling.เป็นการสังเกตที่หลักแหลมมาก ลูกรัก Anna and the King (1999)
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Still doesn't solve our observation problem, they could be escaping as we speak.ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการสังเกตของเราที่อาจจะหลบหนีในขณะที่เราพูด Cubeº: Cube Zero (2004)
Great at analyzing a player's faults. I'm so out of practice.เขามีความอดทนสูง ในการสังเกตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Match Point (2005)
I helped to organize the first hearings on global warming and asked my professor to come and be the leadoff witness.ผมช่วยจัดการรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นครั้งแรก โดยเชิญอาจารย์ของผมมาเป็นผู้นำการสังเกตการณ์ An Inconvenient Truth (2006)
Observation displays altered image of an object by LEE Seong-bok.การสังเกต แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวัตถุ โดย ลี ซองบก Almost Love (2006)
Just an observation.แค่เพียงการสังเกต Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Sometimes I am wrong.เรื่องการสังเกตุ เรื่องการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ Alone (2007)
I read that critics of anthropology believe that just by observing a culture you inevitably change it.ฉันอ่านคำวิเคราะห์ในเรื่อง ความเชื่อทางมานุษยาวิทยาพวกนั้น นั่นก็แค่การสังเกตถึงวิถี The Nanny Diaries (2007)
I know how following the rules and observing the little graces makes you feel like you're in control.ฉันรู้ว่าทำตามกฏ และการสังเกตุสีหน้ารอยยิ้ม ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเธอควบคุมทุกอย่าง In Buddy's Eyes (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: notice   FR: observation [f] ; étude [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunar[N] การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
notice[N] การสังเกต, Syn. consideration, observation
observance[N] การสังเกต, Syn. observation
observation[N] การสังเกต, See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์, Syn. watching, review

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
notice(โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ, Syn. remark,note,heed
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
observance(n) การปฏิบัติตาม,การสังเกต,ธรรมเนียมปฏิบัติ
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
観測[かんそく, kansoku] การสังเกต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] Thai: การสังเกต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top