Search result for

indication

(65 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indication-, *indication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indication[N] สัญญาณ, See also: การบ่งบอก, อาการ, การแสดงออก, Syn. sign, signal, symptom, implication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indication(อินดิเค' เชิน) n. การชี้บอก, สิ่งที่บอก, เครื่องหมายแสดง, อาการโรค, ระดับขีดแบ่งของเครื่องมือ, Syn. . example, evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
indication(n) การแสดง,การบอกเล่า,การบ่งบอก,เครื่องหมายแสดง
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indicationข้อบ่งใช้, ข้อบ่งชี้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indicationสิ่งชี้บอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indicationsข้อบ่งชี้, ข้อบ่งใช้, ข้อบ่งบอก [การแพทย์]
Indications, Absoluteข้อบ่งสมบูรณ์ [การแพทย์]
Indications, Relativeข้อบ่งอื่นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Is there any indication of where he is?พอรู้มั้ยเขาอยู่ที่ไหน Body of Lies (2008)
He was my partner for 5 years. I mean, we all knew he was a bit of a hothead, but I never saw any indication of psychotic behavior.เป็นเพื่อนร่วมงานกันมา 5 ปี แต่ชั้นไม่เห็นสัญญาณใดๆ ของพฤติกรรมวิกลจริตเลย Saw VI (2009)
The ventricle bowing is most likely a pre-existing anatomical anomaly, not the indication of a tumor.รูปด้านventricle bowing ดูคล้ายรูปร่างของผู้หญิงจังเลย ไม่คล้ายเนื้องอก House Divided (2009)
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ Under the Mountain (2009)
well, it's a fair indicationเออ... มันเป็นสัญญาณที่ดี Air: Part 3 (2009)
There are clear indicationsนั่นเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจน Darkness (2009)
In over a dozen planets, we haven't had a single indication of advanced technology up until now.ในดวงดาวนับโหล เราไม่เคยมีเครื่องบ่งชี้ถึง เทคโนโลยีชั้นสูง จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ Justice (2009)
There was no indication that nichols had any idea what brown was planning.นิโคลไม่เคยรู้ว่าบราวกำลังมีแผนอะไร Amplification (2009)
And she said you wouldn't want to because there's no indication or whatever, but she says that's what he needs.แต่เธอบอกว่า เขาต้องการมัน ขอร้องล่ะ Good Mourning (2009)
It's an expensive test. There was no indication to do it.มันมีเหตุผลที่ เว็บเบอร์ ปฏิเสธเธอ! Good Mourning (2009)
If your appearance is any indication...ถ้าการปรากฎตัวของคุณ\ คือการชี้วัดอะไรล่ะก็... A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicationBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
indicationHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.
indicationThe resignations would have little or no effect on upcoming indications.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการ[N] symptom, See also: indication, Syn. สภาพ, Example: แพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบของแผล, Thai definition: ความเป็นอยู่, ความเป็นไป
เค้า[N] sign, See also: indication, token, Syn. วี่แวว, สัญญาณ, ลาง, Example: เย็นนี้อย่าออกไปข้างนอกเลย ดูสิเริ่มมีเค้าว่าฝนจะตกอีกแล้ว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกให้รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent   FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m]
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
เครื่องบ่งบอก[n. exp.] (khreūang bongbøk) EN: indicator ; indication   
เครื่องชี้[n. exp.] (khreūang chī) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign   
เครื่องแสดง[n.] (khreūang sadaēng) FR: indication [f] ; signe [m]
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication   
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATION    IH2 N D AH0 K EY1 SH AH0 N
INDICATIONS    IH2 N D AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indication    (n) (i2 n d i k ei1 sh @ n)
indications    (n) (i2 n d i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herkunftsangabe {f}indication of source [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] (n) {comp} underflow indication [Add to Longdo]
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] (n) {comp} error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
グラーヴェ;グラーベ[, gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding [Add to Longdo]
メモリ表示[メモリひょうじ, memori hyouji] (n) {comp} memory indication; storage indication [Add to Longdo]
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] (n) {comp} rollback-initiating indication [Add to Longdo]
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指征[zhǐ zhēng, ㄓˇ ㄓㄥ, / ] indication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
メモリ表示[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication [Add to Longdo]
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication [Add to Longdo]
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indication \In`di*ca"tion\, n. [L. indicatio: cf. F.
   indication.]
   [1913 Webster]
   1. Act of pointing out or indicating.
    [1913 Webster]
 
   2. That which serves to indicate or point out; mark; token;
    sign; symptom; evidence.
    [1913 Webster]
 
       The frequent stops they make in the most convenient
       places are plain indications of their weariness.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Discovery made; information. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. Explanation; display. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) Any symptom or occurrence in a disease, which
    serves to direct to suitable remedies. Opposite of
    {contraindication}.
 
   Syn: Proof; demonstration; sign; token; mark; evidence;
     signal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indication
   n 1: something that serves to indicate or suggest; "an
      indication of foul play"; "indications of strain";
      "symptoms are the prime indicants of disease" [syn:
      {indication}, {indicant}]
   2: the act of indicating or pointing out by name [syn:
     {indication}, {denotation}]
   3: (medicine) a reason to prescribe a drug or perform a
     procedure; "the presence of bacterial infection was an
     indication for the use of antibiotics" [ant:
     {contraindication}]
   4: something (as a course of action) that is indicated as
     expedient or necessary; "there were indications that it was
     time to leave"
   5: a datum about some physical state that is presented to a user
     by a meter or similar instrument; "he could not believe the
     meter reading"; "the barometer gave clear indications of an
     approaching storm" [syn: {reading}, {meter reading},
     {indication}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 indication [ɛ̃dikasjõ]
   indication
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top