ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

標準

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -標準-, *標準*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标准[biāo zhǔn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] (an official) standard; norm; criterion, #397 [Add to Longdo]
标准化[biāo zhǔn huà, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] standardization, #7,205 [Add to Longdo]
标准差[biāo zhǔn chā, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔㄚ, / ] (statistics) standard deviation, #26,228 [Add to Longdo]
标准时[biāo zhǔn shí, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] standard time, #45,120 [Add to Longdo]
标准像[biāo zhǔn xiàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] official portrait, #62,191 [Add to Longdo]
标准音[biāo zhǔn yīn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄧㄣ, / ] standard pronunciation, #106,196 [Add to Longdo]
标准语[biāo zhǔn yǔ, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄩˇ, / ] standard language, #128,970 [Add to Longdo]
国家标准码[guó jiā biāo zhǔn mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, / ] Guo Biao or GB, the standard PRC encoding, abbr. 國標碼|国标码 [Add to Longdo]
国际标准[guó jì biāo zhǔn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] international standard [Add to Longdo]
国际标准化组织[Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] International Organization for Standardization [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard

Japanese-English: EDICT Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] (n) standard; level; norm; (P) [Add to Longdo]
標準MIDIファイル[ひょうじゅんミディファイル, hyoujun mideifairu] (n) { comp } Standard MIDI File; SMF [Add to Longdo]
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] (n) { comp } built-in greeting [Add to Longdo]
標準アクセス速度[ひょうじゅんアクセスそくど, hyoujun akusesu sokudo] (n) { comp } standard access rate [Add to Longdo]
標準エラー[ひょうじゅんエラー, hyoujun era-] (n) { comp } standard error [Add to Longdo]
標準データ形式[ひょうじゅんデータけいしき, hyoujun de-ta keishiki] (n) { comp } standard data format [Add to Longdo]
標準モジュール[ひょうじゅんモジュール, hyoujun moju-ru] (n) { comp } standard module [Add to Longdo]
標準ライブラリ[ひょうじゅんライブラリ, hyoujun raiburari] (n) { comp } standard library [Add to Longdo]
標準レンズ[ひょうじゅんレンズ, hyoujun renzu] (n) normal lens (photography); standard lens [Add to Longdo]
標準以下[ひょうじゅんいか, hyoujun'ika] (n, adj-no) below average [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
JST stands for Japan Standard Time.JSTは日本標準時を表わす。
What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.いわゆる「標準英語」とは世界中で話されている数多い方言のうちの1つにすぎない。
This shirt is the standard size.このシャツは標準サイズだ。
The baby's growth is normal for his age.その赤ちゃんの発育はその年齢では標準です。
You have to learn standard English.君は標準英語を学ばなくてはいけない。 [ M ]
I want to learn Standard English.私は標準英語を勉強したい。
We tried to come up to the standard.私達は標準に到達しようとした。
We will set our watch by Japan Time.時計を日本標準時に合わせよう。
First we have International English, which will probably become simpler than "standard."第一に、「国際英語」としての英語であるが、それは恐らく「標準」よりもっと簡単なものになるだろう。
His work is below average.彼の仕事は標準以下だ。
You can't judge their works by the same standards.彼らの作品を同じ標準では判断できない。
If you have a standard credit line that you require, please inform it to us.#A: もし、あなたが標準的なクレジットラインを持っていて、それを使ってほしいのでしたら、お教えください。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Her English is too good,"he said "That clearly indicates that she is foreign[CN] 她的英語太標準 那就表示她是外國人 My Fair Lady (1964)
A black coffin with the usual accessories or even a metal lining, the dressing of the deceased, placing him in the coffin, the transport of the deceased and the cremation itself, fees for the orators, and the official casket for the ashes.[CN] 黑色棺材,標準配置,金屬鑲邊 死者化妝,遺體安放 遺體運送及火化 Pearls of the Deep (1965)
I'm the one to criticize if I fail to maintain the standards.[CN] 我是一個批評 如果我不能保持標準 To Sir, with Love (1967)
It's to cure, isn't it?[CN] 治癒病人才是標準, 是不是? Corridors of Blood (1958)
The man who approached me was lean and elegant, with typically Sicilian black hair.[CN] 接近我的人很瘦很文雅 有一頭標準的西西里亞式黑頭髮 Salvatore Giuliano (1962)
. ..which by Krell standards classifies me as a low-grade moron.[JP] クレル標準に依れば 私は馬鹿で低脳だそうだ Forbidden Planet (1956)
Have you got your watch set for Central time?[CN] 你的錶已對好中央標準時間了嗎? North by Northwest (1959)
I've told you: The baby's normal.[CN] 標準型號 我告訴你多少遍了 是兒童標準型號 The Executioner (1963)
Of course, a transmitter of that sort isn't exactly standard equipment.[JP] 当然の事ですが、そのタイプの送信機は 標準的は機材ではありません Forbidden Planet (1956)
Completed returns show that the standard of living has risen by 20 per cent over the last year.[JP] 標準生活指数が 昨年より20%上がった 1984 (1984)
I gather that one of their own young. .. . ..to send that all the way to the top.. .[JP] 私は探してみた 彼等の若者の誰同じか・・ ・・それは、標準的な7才に相当する 子供の電磁波と同じで・・ ・・隅から隅まで比較してみると・・ Forbidden Planet (1956)
Oxygen content: 4.7 richer than Earth standard.[JP] 酸素含有量は4.7ポイント 地球標準より豊だからだ Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting [Add to Longdo]
標準アクセス速度[ひょうじゅんアクセスそくど, hyoujun akusesu sokudo] standard access rate [Add to Longdo]
標準エラー[ひょうじゅんエラー, hyoujun era-] standard error [Add to Longdo]
標準データ形式[ひょうじゅんデータけいしき, hyoujun de-ta keishiki] standard data format [Add to Longdo]
標準モジュール[ひょうじゅんモジュール, hyoujun moju-ru] standard module [Add to Longdo]
標準ライブラリ[ひょうじゅんライブラリ, hyoujun raiburari] standard library [Add to Longdo]
標準[ひょうじゅんか, hyoujunka] standardization [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]
標準解像度[ひょうじゅんぞうど, hyoujunzoudo] low resolution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
標準[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top