Search result for

enormous

(71 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormous-, *enormous*, enormou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormous[ADJ] ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
enormous[ADJ] ที่ใหญ่มหึมา, See also: ที่ใหญ่โตมโหฬาร, Syn. gigantic, huge, tremendous
enormously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously[ADV] อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense

English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
That amount will be enormous.เงินก้อนนั้น ต้องใหญ่มหึมาแน่นอน Episode #1.5 (2008)
well, if it is, he's changed enormously;อืม ถ้านั่นเป็นเขา\ เขาเปลี่ยนไปมาก Changeling (2008)
You know, they say he has the most enormous head, but the sexiest voice.ว่ากันว่า เขาเป็นคน\ ที่มีศีรษะใหญ่มาก แต่ก็มีน้ำเสียงเซ็กส์ซี่ที่สุด Frost/Nixon (2008)
To stop the enormous evil called Kira, it's a small sacrifice.การจะหยุดยั้ง เจ้ามหาวายร้ายที่ชื่อคิระ มันต้องเสียสละกันหน่อย Death Note: L Change the World (2008)
That place is enormous; it's practically a military base.ที่นั่นมันใหญ่มาก และที่นั่นยังเป็น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And I'm enormous now.และตอนนี้ฉันท้องแก่เต็มที่แล้ว Mandala (2009)
I'm not putting an enormous foot in my mouth.ฉันไม่ได้พูดอะไรเลวร้ายออกไป The Grandfather (2009)
I'm sorry,but i have an enormous amount to doฉันขอโทษ ก็ฉันมีอะไรเยอะแยะต้องทำนี่นา Seder Anything (2009)
- It's enormous.- มหึมาเลยแฮะ Blue Shadow Virus (2009)
You're too busy chasing tail and loading your hair With enormous amounts of product!นายมัวแต่โปะครีมบำรุงผม เป็นตันๆใส่หัวอยู่นั่นไง! Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enormousAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
enormousAn elephant is an enormous animal.
enormousCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
enormousHe claimed that the enormous property was at his disposal.
enormousHe consumes an enormous amount of liquor.
enormousHe has an enormous conceit.
enormousHe left his wife an enormous fortune.
enormousHe lives in an enormous house.
enormousHis son-in-law will be the heir to the enormous fortune.
enormousMy heavens, what an enormous box!
enormousNo one knows how he has amassed his enormous fortune.
enormousShe lives alone in a house of enormous dimensions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
มหึมา[ADJ] gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
อะร้าอร่าม[ADJ] enormous, See also: huge, gigantic, Thai definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
ใหญ่มหึมา[adj.] (yaimaheumā) EN: enormous   
ใหญ่โต[adj.] (yaitō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large   FR: énorme ; géant

CMU English Pronouncing Dictionary
ENORMOUS    AH0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUS    IY0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUSLY    AH0 N AO1 R M AH0 S L IY0
ENORMOUSLY    IY0 N AO1 R M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormous    (j) (i1 n oo1 m @ s)
enormously    (a) (i1 n oo1 m @ s l ii)
enormousness    (n) (i1 n oo1 m @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enorm {adj} | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [Add to Longdo]
至大[しだい, shidai] (adj-na,n) immense; enormous [Add to Longdo]
甚大[じんだい, jindai] (adj-na,n) very great; enormous; serious; (P) [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large [Add to Longdo]
爆乳[ばくにゅう, bakunyuu] (n,adj-no) (sl) enormous breasts (lit [Add to Longdo]
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na,n) enormous; vast; (P) [Add to Longdo]
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, ] enormous; broad; extensive, #21,211 [Add to Longdo]
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent, #36,578 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] enormous pressure; tremendous pressure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enormous \E*nor"mous\, a. [L. enormis enormous, out of rule; e
   out + norma rule: cf. F. ['e]norme. See {Normal}.]
   1. Exceeding the usual rule, norm, or measure; out of due
    proportion; inordinate; abnormal. "Enormous bliss."
    --Milton. "This enormous state." --Shak. "The hoop's
    enormous size." --Jenyns.
    [1913 Webster]
 
       Wallowing unwieldy, enormous in their gait.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exceedingly wicked; outrageous; atrocious; monstrous; as,
    an enormous crime.
    [1913 Webster]
 
       That detestable profession of a life so enormous.
                          --Bale.
 
   Syn: Huge; vast; immoderate; immense; excessive; prodigious;
     monstrous.
 
   Usage: -- {Enormous}, {Immense}, {Excessive}. We speak of a
      thing as enormous when it overpasses its ordinary law
      of existence or far exceeds its proper average or
      standard, and becomes -- so to speak -- abnormal in
      its magnitude, degree, etc.; as, a man of enormous
      strength; a deed of enormous wickedness. Immense
      expresses somewhat indefinitely an immeasurable
      quantity or extent. Excessive is applied to what is
      beyond a just measure or amount, and is always used in
      an evil; as, enormous size; an enormous crime; an
      immense expenditure; the expanse of ocean is immense.
      "Excessive levity and indulgence are ultimately
      excessive rigor." --V. Knox. "Complaisance becomes
      servitude when it is excessive." --La Rochefoucauld
      (Trans).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enormous
   adj 1: extraordinarily large in size or extent or amount or
       power or degree; "an enormous boulder"; "enormous
       expenses"; "tremendous sweeping plains"; "a tremendous
       fact in human experience; that a whole civilization
       should be dependent on technology"- Walter Lippman; "a
       plane took off with a tremendous noise" [syn: {enormous},
       {tremendous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top