ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enormous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormous-, *enormous*, enormou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormous(adj) ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
enormous(adj) ที่ใหญ่มหึมา, See also: ที่ใหญ่โตมโหฬาร, Syn. gigantic, huge, tremendous
enormously(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously(adv) อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense

English-Thai: Nontri Dictionary
enormous(adj) ใหญ่โต, มโหฬาร, มหึมา, ร้ายกาจ, เลวร้าย, ชั่วร้าย

WordNet (3.0)
enormous(adj) extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree; ; ; ; - Walter Lippman, Syn. tremendous
enormously(adv) extremely, Syn. hugely, tremendously, staggeringly
enormousness(n) unusual largeness in size or extent or number, Syn. grandness, greatness, wideness, vastness, immenseness, immensity, sizeableness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Enormous

a. [ L. enormis enormous, out of rule; e out + norma rule: cf. F. énorme. See Normal. ] 1. Exceeding the usual rule, norm, or measure; out of due proportion; inordinate; abnormal. “Enormous bliss.” Milton. “This enormous state.” Shak. “The hoop's enormous size.” Jenyns. [ 1913 Webster ]

Wallowing unwieldy, enormous in their gait. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Exceedingly wicked; outrageous; atrocious; monstrous; as, an enormous crime. [ 1913 Webster ]

That detestable profession of a life so enormous. Bale.

Syn. -- Huge; vast; immoderate; immense; excessive; prodigious; monstrous. -- Enormous, Immense, Excessive. We speak of a thing as enormous when it overpasses its ordinary law of existence or far exceeds its proper average or standard, and becomes -- so to speak -- abnormal in its magnitude, degree, etc.; as, a man of enormous strength; a deed of enormous wickedness. Immense expresses somewhat indefinitely an immeasurable quantity or extent. Excessive is applied to what is beyond a just measure or amount, and is always used in an evil; as, enormous size; an enormous crime; an immense expenditure; the expanse of ocean is immense. “Excessive levity and indulgence are ultimately excessive rigor.” V. Knox. “Complaisance becomes servitude when it is excessive.” La Rochefoucauld (Trans). [ 1913 Webster ]

Enormously

adv. In an enormous degree. [ 1913 Webster ]

Enormousness

n. The state of being enormous. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's enormous.มันเลวร้ายมาก Don Juan DeMarco (1994)
One night, the townspeople saw something moving in here... something enormous, with arms like snakes.คืนนึงชาวบ้านเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในนี้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่มโหฬาร มีแขนยาวเหมือนงู In the Mouth of Madness (1994)
"out of an enormous carrion black pit...และกลิ้งเกลือกออกจากรู In the Mouth of Madness (1994)
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ How I Won the War (1967)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี, \ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Billy and Charlie had managed to keep their enormous secret for about 36 hours.บิลลี่และชาร์ลีมีแผนจะเก็บ ความลับใหญ่โตนี้ไว้ 36 ชั่วโมง Stand by Me (1986)
I've got 10, 000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10, 000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม The Russia House (1990)
- The show's made enormous revenue. Equivalent to the GNP of a small country.โชว์ชุดนี้ทำรายได้มหาศาล เท่ารายได้ประชาชาติของประเทศเล็กๆ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enormousAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
enormousAn elephant is an enormous animal.
enormousCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
enormousHe claimed that the enormous property was at his disposal.
enormousHe consumes an enormous amount of liquor.
enormousHe has an enormous conceit.
enormousHe left his wife an enormous fortune.
enormousHe lives in an enormous house.
enormousHis son-in-law will be the heir to the enormous fortune.
enormousMy heavens, what an enormous box!
enormousNo one knows how he has amassed his enormous fortune.
enormousShe lives alone in a house of enormous dimensions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต(adj) enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อย่างมหาศาล(adv) immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
มหึมา(adj) gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
อะร้าอร่าม(adj) enormous, See also: huge, gigantic, Thai Definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
อย่างใหญ่หลวง(adv) largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง(adv) enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง(adv) largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adj) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive  FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
มหาศาล[mahāsān] (adj) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[maheumā] (adj) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous  FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[mahōlān] (adj) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn  FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมายก่ายกอง[mākmāi-kāikøng] (adv) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously  FR: massivement
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
ใหญ่มหึมา[yaimaheumā] (adj) EN: enormous
ใหญ่โต[yaitō] (adj) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large  FR: énorme ; géant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enormous
enormous
enormous
enormously
enormously
enormous(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormous
enormously
enormousness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ,  ] enormous; broad; extensive #21,211 [Add to Longdo]
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ,     /   滿 ] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent #36,578 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ,   /  ] enormously complex; a vast jumble #46,511 [Add to Longdo]
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ,     /    ] enormous pressure; tremendous pressure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enorm { adj } | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na, n) huge; gigantic; enormous; (P) #2,277 [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
膨大(P);厖大;尨大[ぼうだい, boudai] (adj-na, n, adj-no) huge; bulky; enormous; extensive; swelling; expansion; (P) #8,773 [Add to Longdo]
莫大(P);ばく大[ばくだい, bakudai] (adj-na, n) enormous; vast; (P) #15,283 [Add to Longdo]
甚大[じんだい, jindai] (adj-na, n) very great; enormous; serious; (P) #18,050 [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund [Add to Longdo]
至大[しだい, shidai] (adj-na, n) immense; enormous [Add to Longdo]
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large [Add to Longdo]
爆乳[ばくにゅう, bakunyuu] (n, adj-no) (sl) enormous breasts (lit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top