Search result for

基準

(51 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基準-, *基準*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: บรรทัดฐาน English: basis
基準[きじゅん, kijun] Thai: หลักเกณฑ์ English: criteria
基準[きじゅん, kijun] Thai: แนวทางปฏิบัติ English: norm

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) [Add to Longdo]
基準にかなう;基準に適う[きじゅんにかなう, kijunnikanau] (exp,v5u) to meet the standard [Add to Longdo]
基準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] (n) {comp} reference clock [Add to Longdo]
基準[きじゅんえん, kijun'en] (n) {comp} reference edge; guide edge [Add to Longdo]
基準化;規準化[きじゅんか, kijunka] (n,vs) normalization; normalisation [Add to Longdo]
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) {comp} (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] (n) {comp} benchmark (test) [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] (n) {comp} Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] (n) {comp} seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての基準を受け入れるのは、そのあいての力に服従することだ。
The standards for admission to this school are very high.この学校の入学基準はとても高い。
This will serve as a check on their work.これは彼らの仕事の基準となろう。
The way tourists dress offends local standard of propriety.観光客の服装は地元の礼儀正しさの基準にかなっていない。
We will soon most likely be charged for garbage disposal by how much of it there is.近い将来、ゴミ処理費用が容積基準で有料化される可能性が高い。
Money is not a criterion of success.金銭は成功を計る基準にはならない。
When children are ordered to do a certain thing by such adult standards, they frequently refuse to follow the instructions for no other reason than that they have been told to do so.子供たちがこのような大人の基準に応じてあることをするように命じられた場合、子供はそれをやれと言われた理由だけでそれをやろうとしないことがしばしば起こる。
They say our house is too small by Western standards.私たちの家は西欧の基準から見ると小さすぎるとのことです。
My criterion is the ability to work joyfully.私の判断の基準は楽しく働く能力だ。
He is a man with no standards.彼は基準を持たない男だよ。
Argument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.「1日8時間、週40時間」という労働基準法が定める労働時間の規制を特定のホワイトカラーだけ除外する「ホワイトカラー・エグゼンプション」の議論が進んでいる。
For rock it's hard to know on what basis you should call something 'hi-fi'.ロックの場合、何を基準にハイファイとするのかが難しいですね。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need a baseline. He's been bitten, injected by Dr. Merch.[JA] 基準値が必要よ マーチ博士しか知りえないわ The Siege of Murphytown (2016)
That is a half-assed attempt at a safety protocol.[JA] 安全基準を満たしてない The Other Side (2017)
How is that justice?[JA] - 基準は何? Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
¶ reaching out to touch a stranger[CN] Barry 我一直用底鼓和軍鼓的鼓點 作為我唱歌的基準 The Voice (2011)
Radiation in the normal range.[JA] <放射線量、基準値内> Attraction (2017)
Why should they be the country's moral compass?[JA] なぜ倫理基準が 彼らの手に? Turn (2016)
I wanted you to know that, by your world's standards, I am a man of honor.[JA] 君たちの世界の基準で、私は 卑怯者でないと知ってほしかった。 Blood Bonds (2016)
You're a new born, by a new measure.[JA] あまえは新しい基準で 生まれたばかりだ Logan (2017)
But I found how to find the where.[CN] 不過 已經有了基準 Episode #1.6 (2010)
The president upped security protocols when we were in the air for key personnel.[JA] 大統領は我々が移動中に 主要人員の 安全基準を格上げしました Casus Belli (2017)
What are your qualifications?[JA] あなたの資格基準は? Election Day (2016)
Nuclear, biological, and chemical response teams are being deployed throughout the city for decontamination and rescue.[JA] 隔離の基準数値を下げないと 現場がもたない 二次災害が起こる恐れがある Shin Godzilla (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
基準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] reference clock [Add to Longdo]
基準[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
基準[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
基準[きじゅんち, kijunchi] nominal value [Add to Longdo]
基準[きじゅんてん, kijunten] reference point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top