ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基準

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基準-, *基準*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
视窗基准[shì chuāng jī zhǔn, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] Windows based [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基準[きじゅん, kijun] TH: บรรทัดฐาน  EN: basis
基準[きじゅん, kijun] TH: หลักเกณฑ์  EN: criteria
基準[きじゅん, kijun] TH: แนวทางปฏิบัติ  EN: norm

Japanese-English: EDICT Dictionary
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n, adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P) [Add to Longdo]
基準にかなう;基準に適う[きじゅんにかなう, kijunnikanau] (exp, v5u) to meet the standard [Add to Longdo]
基準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] (n) { comp } reference clock [Add to Longdo]
基準[きじゅんえん, kijun'en] (n) { comp } reference edge; guide edge [Add to Longdo]
基準化;規準化[きじゅんか, kijunka] (n, vs) normalization; normalisation [Add to Longdo]
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) { comp } (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] (n) { comp } benchmark (test) [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] (n) { comp } Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] (n) { comp } seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての基準を受け入れるのは、そのあいての力に服従することだ。
The standards for admission to this school are very high.この学校の入学基準はとても高い。
This will serve as a check on their work.これは彼らの仕事の基準となろう。
The way tourists dress offends local standard of propriety.観光客の服装は地元の礼儀正しさの基準にかなっていない。
We will soon most likely be charged for garbage disposal by how much of it there is.近い将来、ゴミ処理費用が容積基準で有料化される可能性が高い。
Money is not a criterion of success.金銭は成功を計る基準にはならない。
When children are ordered to do a certain thing by such adult standards, they frequently refuse to follow the instructions for no other reason than that they have been told to do so.子供たちがこのような大人の基準に応じてあることをするように命じられた場合、子供はそれをやれと言われた理由だけでそれをやろうとしないことがしばしば起こる。
They say our house is too small by Western standards.私たちの家は西欧の基準から見ると小さすぎるとのことです。
My criterion is the ability to work joyfully.私の判断の基準は楽しく働く能力だ。
He is a man with no standards.彼は基準を持たない男だよ。
Argument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.「1日8時間、週40時間」という労働基準法が定める労働時間の規制を特定のホワイトカラーだけ除外する「ホワイトカラー・エグゼンプション」の議論が進んでいる。
For rock it's hard to know on what basis you should call something 'hi-fi'.ロックの場合、何を基準にハイファイとするのかが難しいですね。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Japan has mileage standards up here.[JP] 日本の燃費基準は、上のここ An Inconvenient Truth (2006)
On a worldwide basis, the annual average temperature is about 58 degrees Fahrenheit.[JP] 世界的基準においての 年間平均気温は 華氏約58度(14. 5℃)です An Inconvenient Truth (2006)
And it seems gradual in the course of a human lifetime but in the course of time, as defined by this river, it's happening very, very quickly.[JP] 人間寿命の経過では、変化は穏やかです この川の時間経過の基準では 変化は非常に、非常に早く起こって います An Inconvenient Truth (2006)
But I found how to find the where.[CN] 不過 已經有了基準 Episode #1.6 (2010)
That's a standard we don't set, Colonel.[JP] だがその基準は 我々が決めたんじゃない The Crazies (1973)
Under any military or moral standard.[JP] どんな軍事あるいは倫理基準でも、です Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)
However, due to spotty record-keeping... and lax internal security procedures since the attack... she believes that we may never know who took the detonators.[JP] 記録もしておらず・・・ サイロンの攻撃以来 安全基準が緩んでおり・・・ 犯人を特定するのは難しいと Water (2004)
If it is within our norms.[JP] 基準に合う物か? The Intruder (1962)
All to the norm.[CN] 基準裝置和位置精度系統良好 Deepwater Horizon (2016)
Radiation levels within norms.[JP] 放射線レベルは基準内だ Episode #1.1 (2003)
Does not meet our standards.[JP] 基準に合わん The Intruder (1962)
These men are selected at birth- orphans- all of them unwanted and disposable.[JP] 選考の基準は 出生、社会不適合者、孤児 社会に無用で 使い捨てにできる者だ Hitman (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
基準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] reference clock [Add to Longdo]
基準[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
基準[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
基準[きじゅんち, kijunchi] nominal value [Add to Longdo]
基準[きじゅんてん, kijunten] reference point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top