Search result for

ผู้รักษา

(52 entries)
(0.5934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รักษา-, *ผู้รักษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักษา[N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้รักษาการ[N] one acting temporarily in place of, Syn. คนรักษาการ, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
ผู้รักษาการแทน[N] deputy, See also: substitute, Syn. ผู้ดูแลแทน, Example: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรผู้รักษาไว้, ผู้ทรงไว้, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น วิชาธร วินัยธร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Between two Scylla cardholders, Agent Self.ระหว่างผู้รักษาซิลลาเพียง 2 คนหรอก เจ้าหน้าที่เซลฟ์ Eagles and Angels (2008)
Between all six cardholders.ของผู้รักษาซิลลาทั้ง 6 คน Eagles and Angels (2008)
And you are always gonna be a lawman, right?และคุณก็ยังคงเป็นผู้รักษากฎหมายเสมอ Safe and Sound (2008)
You're prepared to faithfully represent the interests of your country?คุณเตรียมจะเป็น\ ผู้รักษาผลประโยชน์ของประเทศเหรอ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Suffice it to say that sometimes a problem with being in law enforcement is that you gotta obey the law yourself.เท่าที่ผมบอกได้คือบางครั้งข้อเสียของการเป็น... ผู้รักษากฏหมายก็คือคุณต้องทำตามกฏหมาย Bound (2009)
And you are supposed to be healers.และพวกคุณ ควรจะเป็นผู้รักษา Invasion (2009)
By the sheriff's department around here.โดยผู้รักษากฏหมายแถวนี้ The Debarted (2009)
But I could watch.แต่คุณบอกว่าให้ผมดู ผู้รักษาสันติได้นี่ Astro Boy (2009)
President has brought to the peacekeepers.มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านประธานได้นำผู้รักษาสันติเข้ามา Astro Boy (2009)
The Peace Keeper?ผู้รักษาสันติหรือ? Astro Boy (2009)
The peacekeepers, he.ผู้รักษาสันติ? เฮ้ Astro Boy (2009)
I wanted the demonstration. You always talked about the Peace Keeper.ฉันต้องการดูการสิธิต คุณพูดเสมอเกี่ยวกับ ผู้รักษาสันติ Astro Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รักษา[n.] (phūraksā) EN: doctor ; general practitioner ; medical practitioner ; physician   FR: médecin [m] ; personnel soignant [m] ; guérisseur [m]
ผู้รักษา[n.] (phūraksā) EN: keeper   FR: gardien [m]
ผู้รักษากฎหมาย[n. exp.] (phūraksā kotmāi) EN: law protector   
ผู้รักษาการ[n.] (phūraksākān) FR: remplaçant [m] ; intérimaire [m, f]
ผู้รักษาการแทน[n. exp.] (phūraksākān thaēn) EN: deputy ; substitute   
ผู้รักษาประตู [n. exp.] (phūraksā pratū) EN: goalkeeper   FR: gardien de but [m] ; goal [m] (vx) ; portier [m] (Belg.)
ผู้รักษาเวลา[n. exp.] (phūraksā wēlā) EN: timekeeper   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deputy[N] ผู้รักษาการแทน, See also: ตัวแทน, ผู้แทน, Syn. ambassador, agent, representative,deputies
goalkeeper[N] ผู้รักษาประตู, Syn. goalie, goaltender, netkeeper
goaltender[N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper
keeper[N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper
lawman[N] ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
naturopath[N] ผู้รักษาโรคโดยไม่ใช้ยา
occupational therapist[N] ผู้รักษาโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
osteopath[N] ผู้รักษาโรคกระดูก, Syn. orthopedist
receiver[N] ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer
treater[N] ผู้รักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
lawman(ลอ'แมน,ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
purser(n) เจ้าหน้าที่การเงินในเรือ,ผู้รักษาบัญชี
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
surrogate(n) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top