Search result for

พยาบาล

(69 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยาบาล-, *พยาบาล*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (n org ) ...(ชื่อตำบล)..Subdistrict Health Promotion Hospital

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาบาล[V] nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
พยาบาล[N] nurse, Syn. นางพยาบาล, Example: หมอและพยาบาลสมัยใหม่มักขาดความอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้คนไข้ไม่ได้รับความพอใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลคนไข้
พยาบาลศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Nursing Science, See also: B.N.S., Syn. พย.บ.
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Nursing Science, See also: M.N.S., Syn. พย.ม.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยาบาล(พะยาบาน) ก. ดูแลคนไข้, ปรนนิบัติคนไข้
พยาบาลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดู.
พยาบาล(พะยาบาน) น. ผู้ดูแลคนไข้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
science, nursingพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing scienceพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nurse and patientพยาบาลกับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Nurse anesthetistsพยาบาลวิสัญญี [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Nursesพยาบาล [TU Subject Heading]
Psychiatric nursesพยาบาลจิตเวช [TU Subject Heading]
Public health nursesพยาบาลสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Education, Nursingพยาบาลศาสตร์,การศึกษา,พยาบาลศาสตร์ศึกษา,พยาบาล,การศึกษา [การแพทย์]
Education, Nursing, Continuingพยาบาลศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง,พยาบาลศาสตร์,การศึกษาต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nurse!พยาบาล Pathogen (2010)
And hospitals in equatorial guinea,และโรงพยาบาลในอิเควทอเรียลกินี There Might be Blood (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
You've been symptom-Free since your admission,คุณปกติตั้งแต่คุณเข้าโรงพยาบาลมา Adverse Events (2008)
This hospital can't afford--โรงพยาบาลนี้ไม่จ่าย Adverse Events (2008)
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
Thanks. But they don't let you smoke inside.ขอบคุณแต่\ เค้าไม่ได้อนุญาตให้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนี่ Birthmarks (2008)
That's what nurses are for.นั่นเป็นสิ่งที่พยาบาลทำ Birthmarks (2008)
How long are you going to be here?แล้วคุณอยู่โรงพยาบาลมานานเท่าไร Lucky Thirteen (2008)
When I read your bio, a doctor, a head of a hospital,เมื่อฉันอ่านประวัติคุณ หมอ.. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Joy (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาล[n.] (phayāban) EN: nurse   FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พยาบาล[v.] (phayāban) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend   FR: soigner ; prendre soin de

English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
M.S.N.[ABBR] พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
Nightingale, Florence[N] พยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
nurse[N] พยาบาล, See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, Syn. attendant, healthcar provider
nurse[VT] พยาบาล, See also: ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้, Syn. aid, care for
nurse practitioner[N] พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
nursery nurse[N] พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
registered nurse[N] พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)
ambulance(แอม' บิวเลิน') n. รถพยาบาล, เรือหรือเครื่องบิน, โรงพยาบาลเคลื่อนที่
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bloodmobile(บลัด'มะบีล) รถพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
bughousen. โรงพยาบาลโรคจิต adj. บ้า
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล,รถฉุกเฉิน
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bughouse(n) โรงพยาบาลบ้า
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
clinical(adj) เกี่ยวกับคลินิก,เกี่ยวกับสถานพยาบาล
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top