ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generalissimo

JH EH2 N EH0 R AH0 L IH1 S AH0 M OW2   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generalissimo-, *generalissimo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generalissimo[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, จอมทัพ, Syn. commander in chief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That whole Generalissimo thing?ส่วนเรื่องการทหารนั้น Chuck Versus the Subway (2010)
Ah! The Generalissimo.ท่านนายพล Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I ran into him a couple of times when I was trying to kill the Generalissimo.ผมเคยบังเอิญเจอเขาสองสามครั้ง เมื่อตอนที่ผมพยายาม สังหารท่านนายพล Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I am here to deliver a personal message from the Generalissimo.ผมมาที่นี่เพื่อมาส่งสารลับ จากท่านนายพล Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Oh! Oh! Generalissimo!โอ้ โอ้ ท่านนายพล Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
GENERALISSIMO:นายพล: Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
He hunted the Generalissimo in this palace for a decade.เขาล่าท่านนายพล ในราชวังนี้นานนับทศวรรษ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
When I was hunting the Generalissimo back in my Angel de la Muerte days,เมื่อตอนที่ฉันไปตามล่าท่านนายพล ย้อนไปวันเทพแห่งความตายของฉัน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
We have to get the Generalissimo.เราจะต้องไปตามหาท่านนายพล Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Generalissimo, is there an escape plan?ท่านนายพล ท่านมีแผนการหนีหรือเปล่าครับท่าน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Generalissimo, I once saved your life.- ท่านครับ ผมเคยช่วยชีวิตท่าน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
TURRINI: I know, Generalissimo, I know.ผมรู้ครับท่านนายพล ผมรู้ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERALISSIMO    JH EH2 N EH0 R AH0 L IH1 S AH0 M OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generalissimo    (n) ʤˌɛnrəlˈɪsɪmou (jh e2 n r @ l i1 s i m ou)
generalissimos    (n) ʤˌɛnrəlˈɪsɪmouz (jh e2 n r @ l i1 s i m ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalissimus {m} | Generalitäten {pl}; Oberbefehlshaber {m}generalissimo | generalissimos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P) [Add to Longdo]
太元帥妙王[だいげんすいみょうおう, daigensuimyouou] (n) {Buddh} Atavaka; generalissimo of the Vidya-rajas [Add to Longdo]
大元帥[だいげんすい, daigensui] (n) commander-in-chief; generalissimo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generalissimo \Gen`er*al*is"si*mo\, n. [It., superl. of generale
   general. See {General}, a.]
   The chief commander of an army; especially, the commander in
   chief of an army consisting of two or more grand divisions
   under separate commanders; -- a title used in most foreign
   countries.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generalissimo
   n 1: the officer who holds the supreme command; "in the U.S. the
      president is the commander in chief" [syn: {commander in
      chief}, {generalissimo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top