Search result for

karma

(44 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -karma-, *karma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
karma[N] กรรม, See also: ผลจากการกระทำ
karma[N] ชะตากรรม, Syn. fate, destiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Karmaกฎแห่งกรรม [TU Subject Heading]
Karman's constantค่าคงที่ของคาแมน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's all in the karma of hair and hands.ทุกอย่างมือจะต้องลงมือทำ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Prepare to suck the cock of karma!เรามาถล่มพวกแก Pineapple Express (2008)
Maybe this is karma.บางทีมันอาจจะเป็นกรรมตามสนองก็ได้ Marry Me a Little (2009)
Yale kicking me out is the karma I've earned.เยลถีบฉันออกมาแล้ว นี่ไงกรรมที่ฉันได้รับน่ะ The Age of Dissonance (2009)
Karma must really work, eh, Danny?กรรมตามสนองแล้วใช่มั้ย แดนนี่? Episode #3.5 (2009)
Waiting for you to make me coffee. [laughs] # Karma karma karma karma karma chameleon #รอคุณ ชงกาแฟให้ดื่ม Blinded by the Light (2009)
- karma.- คามา Dirty Harry (2009)
Yeah, well, Karma sucks.ใช่,ว่าไงได้กรรมตามทัน Pilot (2009)
Karma. It'll come back to me.มันเป็นเวรกรรมหน่ะ เดี๋ยวฉันก็ไ้ด้คืนเองแหละ Dan de Fleurette (2009)
And I don't see the problem with doling out a little karma.และฉันไม่เห็นจะมีปัญหา ตรงไหนเลยที่จะทำบาป กันบ้างเล็กๆน้อยๆ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
You found me Karma, I tell Master Hung Hungบอกผมมา ผมจะได้ไปบอกเค้า Ip Man 2 (2010)
Not sure if that was karma or just bad luck.- ไม่รู้ว่าเคราะห์ร้ายหรือกรรมเก่า The Next Three Days (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคราะห์กรรม[N] destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
กรรม[n.] (kam) EN: karma   FR: karma [m] ; kamma [m] ; résultat des actions antérieures [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
สร้างกรรม[v. exp.] (sāng kam) EN: create karma ; commit sin   

CMU English Pronouncing Dictionary
KARMA    K AA1 R M AH0
KARMAN    K AA1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
karma    (n) (k aa1 m @)
karmas    (n) (k aa1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karma {n}karma [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルマ;カーマ[, karuma ; ka-ma] (n) Karma [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
因果[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P) [Add to Longdo]
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
[わざ, waza] (n) {Buddh} (See 果報) karma (i.e. actions committed in a former life); (P) [Add to Longdo]
業因[ごういん, gouin] (n) karma [Add to Longdo]
業果[ごうか, gouka] (n) effects of karma [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因果[yīn guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] karma; cause and effect, #18,494 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わざ, waza] KARMA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Karma \Kar"ma\, n. [Skr.]
   1. (Buddhism, Hinduism) One's acts considered as fixing one's
    lot in the future existence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theos.) The doctrine of fate as the inflexible result of
    cause and effect, especially the principle by which a
    person is rewarded or punished in a subsequent incarnation
    for deeds in the previous incarnation; the theory of
    inevitable consequence.
    [1913 Webster]
 
   3. One's destiny; fate.
    [PJC]
 
   4. (Mysticism) The supposed non-physical emanations that a
    person gives off, which may affect other people;
    vibrations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 karma
   n 1: (Hinduism and Buddhism) the effects of a person's actions
      that determine his destiny in his next incarnation

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 karma [kɑrma]
   karma
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 composite
 
 1. bileşik, mürekkep
 2. karma, karışık, muhtelit
 3. (b.h), (mim.) Korent uslubu ile ionik üslup karışımı olan sütun şekline ait
 4. (bot.) bileşikgiller familyasından
 5. alaşım, halita, bileşim, terkip
 6. (bot.) bileşikgillerden herhangi bir bitki. composite number (mat.) bölünebilir sayı, asal olmayan sayı. composite photograph fotomontajla biraraya getirilmiş birkaç fotoğraftan meydana gelen resim.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top