Search result for

โชคร้าย

(32 entries)
(0.1731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โชคร้าย-, *โชคร้าย*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in a jam    [IDM] มีปัญหาร้ายแรง, See also: โชคร้าย, Syn. be out of
be out of luck    [IDM] โชคร้าย, Syn. be in
come a cropper    [IDM] โชคร้าย, See also: เกือบหายนะ, หมดหวัง
curse with    [PHRV] โชคร้ายที่มี (บางสิ่งหรือบางคน), Ant. bless with
down on one's luck    [IDM] โชคร้าย, See also: โชคไม่ดี, ไม่มีเงิน, หมดตัว
go ill with    [PHRV] โชคร้ายเกิดกับ, See also: (สิ่งไม่ดี)เกิดกับ, แย่ต่อ, Ant. go well with
out of luck    [IDM] โชคร้าย, See also: โชคไม่ดี
Worse luck!    [IDM] โชคร้าย
ill    [N] โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
ill-fated    [ADJ] ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี, See also: โชคร้าย, โชคไม่ดี, อับโชค, Syn. unfortunate, unlucky, Ant. fortunate, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate

English-Thai: Nontri Dictionary
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
hapless(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ซวย,ไม่มีโชค
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
mischance(n) โชคร้าย,ความบังเอิญ,อุบัติเหตุ
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
mishap(n) เคราะห์ร้าย,เหตุร้าย,อุบัติเหตุ,โชคร้าย
unfortunate(adj) โชคร้าย,อัปมงคล
unlucky(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Pech(n) |das, nur Sing.| โชคร้าย, การมีเคราะห์
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech

Are you satisfied with the result?

Go to Top