Search result for

testimonial

(33 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testimonial-, *testimonial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testimonial[N] หนังสือรับรอง, Syn. certificate, credential, voucher
testimonial[ADJ] เกี่ยวกับหนังสือรับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.

English-Thai: Nontri Dictionary
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Filled with gripping testimonials from Mississippi's housekeepers.อัดแน่นด้วยถ้อยแถลง ของคนดูแลบ้านชาวมิสซิสซิปปี้ The Help (2011)
- What I'm about to tell you is backed up by testimonials that will appear shortly in the media.- -. สิ่งที่ฉันเกี่ยวกับการที่จะบอกคุณเป็นสำรอง ... Contagion (2011)
Add it to your friends' testimonials, the things Jake's aunt sent over.เพิ่มเข้าไป ในการทดลองของเพื่อนคุณ ของๆเจคที่ ป้าเขาส่งมาให้ Entanglement (2012)
Eyewitness testimonials are notoriously unreliable.คำให้การของพยาน เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ Ha'alele (2012)
We have evidences and even testimonial from Kim Soo-jin.เรามีหลักฐาน และคำให้การยืนยันจากคิมซู-จิน The Scent (2012)
Quite a testimonial for Section 20.เหมือนจะเข้ากันได้ดีกับหน่วย 20 นะ Vengeance, Part 1 (2012)
And there is a testimonial from a Tess M., diagnosed with uveitis in 2010.และมีคำชมเชยจากเทส เอ็ม. ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคม่านตาอักเสบในปี 2010 Alchemy (2013)
Towards the end of the second day of trial, word went around that Injun Joe's testimonial is rock solid, and he has no shadow of a doubt about how the decision of the jury will lean.ในช่วงสุดท้ายของวันที่สองของการ พิจารณาคดี คำเดินไปรอบ ๆ ที่ โจ อินจัน ใบรับรอง ถูกหินแข็ง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Now a testimonial will be presented.ตอนนี้ เราจะมอบประกาศนียบัตร A Millionaire's First Love (2006)
So let's have a testimonial. Who wants to start?ใหนลองสิ ใครจะเริ่มดีล่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
If we can get the ratings, they'll put hundreds of testimonials on the wall!ถ้าเราเรทติ้งดี คงต้องติดรางวัลเป็นร้อยๆใบใว้บนกำแพง Death Note: The Last Name (2006)
I want you to go around with your brother's camera and get testimonials from everyone.คุณไปรอบๆงานพร้อมกล้องพี่ชายคุณ สัมภาษณ์ทุกคนในงานเลี้ยงนะ Cloverfield (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบรับรอง[N] certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง
ใบสุทธิ[N] graduation certificate, See also: testimonial, school-leaving certificate, monk's identification card, certificate of honour, Syn. วุฒิบัตร, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, Example: การสมัครเข้าเรียนต้องแนบใบสุทธิกับใบสมัครด้วย, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ปริญญาบัตร[N] degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTIMONIAL    T EH2 S T AH0 M OW1 N IY0 AH0 L
TESTIMONIALS    T EH2 S T AH0 M OW1 N IY0 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testimonial    (n) (t e2 s t i m ou1 n i@ l)
testimonials    (n) (t e2 s t i m ou1 n i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeugnis {n}; Empfehlungsschreiben {n} | Zeugnisse {pl}testimonial | testimonials [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモリアル[, memoriaru] (n,adj-f) memorial; testimonial; commemorative; (P) [Add to Longdo]
贈与証書[ぞうよしょうしょ, zouyoshousho] (n) testimonial; presentation certificate [Add to Longdo]
表彰状[ひょうしょうじょう, hyoushoujou] (n) testimonial; certificate of commendation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testimonial \Tes`ti*mo"ni*al\, n. [Cf. OF. testimoniale, LL.
   testimonialis, L. testimoniales (sc. litterae). See
   {Testimonial}, a.]
   1. A writing or certificate which bears testimony in favor of
    one's character, good conduct, ability, etc., or of the
    value of a thing.
    [1913 Webster]
 
   2. Something, as money or plate, presented to a preson as a
    token of respect, or of obligation for services rendered.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testimonial \Tes`ti*mo"ni*al\, a. [L. testimonialis: cf. F.
   testimonial.]
   Relating to, or containing, testimony.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testimonial
   adj 1: expressing admiration or appreciation; "testimonial
       dinner"
   2: of or relating to or constituting testimony
   n 1: something that serves as evidence; "his effort was
      testimony to his devotion" [syn: {testimony},
      {testimonial}]
   2: something given or done as an expression of esteem [syn:
     {tribute}, {testimonial}]
   3: something that recommends (or expresses commendation of) a
     person or thing as worthy or desirable [syn:
     {recommendation}, {testimonial}, {good word}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top