ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minister

M IH1 N AH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minister-, *minister*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Minister(n) รัฐมนตรี
minister(n) พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์), See also: พระ, นักเทศน์, นักบวช, Syn. clergyman, priest, Ant. layperson, layman
minister(n) รัฐมนตรี, See also: นักการฑูต, Syn. cabinet member, ambassdor, consul, high officer
minister(vi) ทำหน้าที่เป็นพระ
minister(vt) คอยดูแล, See also: ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ
minister to(phrv) รับใช้, See also: ช่วยเหลือ
ministerial(adj) เกี่ยวกับพระ, See also: ของพระ, Syn. pastoral, ecclesiastical
ministerial(adj) เกี่ยวกับรัฐมนตรี, See also: เกี่ยวกับกระทรวง, Syn. magisterial, official
ministering(n) การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting
ministerially(adv) ทางพระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minister(มิน'นิสเทอะ) n. พระ, รัฐมนตรี vi. ทำหน้าที่เป็นพระ, ช่วยเหลือ, รับใช้, ทำให้เกิดขึ้น. vt. จัดการ, จัดให้มี, Syn. priest
ministerial(มินนิสเทีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับพระ, เกี่ยวกับรัฐมนตรี, เกี่ยวกับการรับใช้ เป็นเครื่องมือ
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt., vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ

English-Thai: Nontri Dictionary
minister(n) ทูต, พระ, รัฐมนตรี, ผู้รับใช้
minister(vi) ช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ, รับใช้, ทำนุบำรุง, ให้, จัดการให้
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต, เกี่ยวกับรัฐมนตรี, เป็นเครื่องมือ
administer(vt) จัดการ, บริหาร, ปกครอง, อำนวยการ, ให้, เป็นประโยชน์
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี, อัครมหาเสนาบดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี (ก. รัฐธรรมนูญ)๒. อัครราชทูต (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ศาสนาจารย์ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minister counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister of stateรัฐมนตรี [ ดู Minister without Portfolio และ non departmental minister ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minister plenipotentiaryอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister residentอัครราชทูตประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Minister without Portfolioรัฐมนตรีลอย [ ดู non departmental minister และ ดู minister of state ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Minister without Portfolioรัฐมนตรีที่มิได้ประจำตามกระทรวง, รัฐมนตรีลอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister, non departmentalรัฐมนตรีลอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ministerial actการกระทำทางบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minister-in-Attendanceรัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Ministerial responsibilityความรับผิดชอบของรัฐมนตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
Minister Counsellorอัครราชทูตที่ปรึกษา
Ministerial regulation(n) กฏกระทรวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัฐมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา The Great Dictator (1940)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม Gandhi (1982)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม Gandhi (1982)
I'm Chattar Lal, Prime Minister to His Highness, the Maharaja of Pankot.ฉัน Chattar ลาลนายกรัฐมนตรี ที่จะเสด็จ, มหาราชาแห่ง Pankot ของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ministerAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
ministerAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
ministerA reception was given for the Japanese foreign minister.
ministerGovernment ministers are certain to welcome such proposals.
ministerHe aspired to the position of Prime Minister.
ministerHe had an interview with the Prime Minister.
ministerHe had the ambition to be prime minister.
ministerHe is just a minion of the minister.
ministerHe is prime minister in name but not in reality.
ministerHe is the minister responsible for the environment.
ministerHe made his way to the minister.
ministerHe studying to be a minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รมต.(n) minister, Syn. รัฐมนตรี
รมว.(n) minister, Syn. รัฐมนตรีว่าการ
เสนาบดี(n) minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
รัฐมนตรี(n) minister, See also: cabinet minister, Example: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
เสนาบดี(n) minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
อัครราชทูต(n) minister, Example: เมื่อสมัยกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น ทรงถูกอัครราชทูตอังกฤษบริภาษใส่พระพักตร์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แทนรัฐบาลไปราชการชั่วคราว หรือประจำอยู่ในสำนักแห่งรัฐบาลอื่น, Notes: (โบราณ)
เจ้ากระทรวง(n) minister, Example: บุคคลในพรรคชาติไทยที่ว่ามานี้ในอดีตก็เคยเป็นเจ้ากระทรวงใหญ่ๆ กันมาแล้ว, Thai Definition: ผู้บังคับบัญชากระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวง
บาทหลวง(n) priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count Unit: รูป, Thai Definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ปฏิบัติ(v) minister, See also: look after, Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ, Example: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
กฎกระทรวง(n) ministerial regulations, See also: ministerial orders, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถูกกล่าวหาว่าได้รับประโยชน์จากการแก้ไขกฎกระทรวงกรณีการจัดตั้งปั้มแก๊ส, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: บทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกโดยอาศัยพระราชอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมายพระราชกำหนด, เดิมเรียกว่า กฎเสนาบดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [ m ]
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [ m ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer  FR: conseiller du roi [ m ]
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บริหาร[børihān] (v) EN: administer ; manage ; execute  FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[damnoēn-ngān] (v) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform  FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[hai khwām yuttitham] (v, exp) EN: administer justice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINISTER M IH1 N AH0 S T ER0
MINISTER M IH1 N IH0 S T ER0
MINISTERS M IH1 N AH0 S T ER0 Z
MINISTERS M IH1 N IH0 S T ER0 Z
MINISTER'S M IH1 N IH0 S T ER0 Z
MINISTERS' M IH1 N IH0 S T ER0 Z
MINISTERIAL M IH2 N IH0 S T IY1 R IY0 AH0 L
MINISTERING M IH1 N IH0 S T R IH0 NG
MINISTERSHIP M IH1 N IH0 S T ER0 SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minister (v) mˈɪnɪstər (m i1 n i s t @ r)
ministers (v) mˈɪnɪstəz (m i1 n i s t @ z)
ministered (v) mˈɪnɪstəd (m i1 n i s t @ d)
ministerial (j) mˌɪnɪstˈɪəʳrɪəʳl (m i2 n i s t i@1 r i@ l)
ministering (v) mˈɪnɪstərɪŋ (m i1 n i s t @ r i ng)
ministerially (a) mˌɪnɪstˈɪəʳrɪəʳliː (m i2 n i s t i@1 r i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] minister of foreign affairs #13,204 [Add to Longdo]
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, ] minister who has given outstanding service #15,133 [Add to Longdo]
部长会议[bù zhǎng huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] minister level conference #22,637 [Add to Longdo]
司徒[Sī tú, ㄙ ㄊㄨˊ, ] minister of education (hist.); two-character surname Situ #23,689 [Add to Longdo]
部长级[bù zhǎng jí, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] ministerial level (e.g. negotiations) #24,063 [Add to Longdo]
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior #28,290 [Add to Longdo]
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations #33,603 [Add to Longdo]
相国[xiāng guó, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˊ, / ] minister (during Warring States) #40,846 [Add to Longdo]
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards) [Add to Longdo]
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, / ] minister not afraid to give forthright criticism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
Verkehrsministerium(n) |das| กระทรวงคมนาคม
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง
Außenminister(n) |der, pl. Außenminister| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzminister { m }minister of finance [Add to Longdo]
Ministerium für FischereiwesenMinistry of Fisheries [Add to Longdo]
Innenminister { m }minister of the interior; Home secretary [ Br. ] [Add to Longdo]
Justizminister { m }minister of justice; Lord Chancellor [ Br. ]; Attorney General [ Am. ] [Add to Longdo]
Kriegsminister { m }minister of war [Add to Longdo]
Kultusminister { m }minister of education and the arts [Add to Longdo]
Landwirtschaftsminister { m }minister of agriculture; farm minister [Add to Longdo]
Minister { m } [ pol. ] | Minister ohne Geschäftsbereichminister | minister without portfolio [Add to Longdo]
Ministerium { n } [ pol. ] | Ministerien { pl }ministry | ministries; ministeries [Add to Longdo]
Ministerpräsident { m } [ pol. ]prime minister [Add to Longdo]
Ministerrat { m } [ pol. ]council of ministers [Add to Longdo]
Staatsminister { m }minister of state [Add to Longdo]
Unterrichtsminister { m }minister of education [Add to Longdo]
Verkehrsminister { m }minister of transport [Add to Longdo]
Verteidigungsminister { m }minister of defence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大臣[だいじん, daijin] (n) cabinet minister; (P) #1,046 [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) #1,683 [Add to Longdo]
[そう, sou] (suf) minister of state #2,134 [Add to Longdo]
総理[そうり, souri] (n, vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P) #3,790 [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n-suf) (1) (きょう only) (hon) lord; sir; (n) (2) (See 律令制) state minister (i.e. under the ritsuryo system); (pn, adj-no) (3) (arch) (male) (hon) (esp. けい) you (in reference to someone of lower status); (P) #4,090 [Add to Longdo]
司馬[しば, shiba] (n) (See 六卿) Minister of War (Zhou-dynasty China) #6,935 [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n, adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) #7,433 [Add to Longdo]
閣僚[かくりょう, kakuryou] (n) cabinet ministers; (P) #7,536 [Add to Longdo]
投与[とうよ, touyo] (n, vs) prescribing medicine; administering (medicine); (P) #8,594 [Add to Longdo]
司祭[しさい, shisai] (n, adj-no) priest; minister; pastor #9,575 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厚生省[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
厚相[こうしょう, koushou] Minister_fuer_soziale_Angelegenheiten [Add to Longdo]
大臣[だいじん, daijin] Minister [Add to Longdo]
宰相[さいしょう, saishou] Ministerpraesident, Premierminister [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
[そう, sou] MINISTER [Add to Longdo]
[そう, sou] Minister [Add to Longdo]
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] Ministerpraesident [Add to Longdo]
閣僚[かくりょう, kakuryou] Minister, Kabinettsmitglied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, n. [OE. ministre, F. ministre, fr. L.
   minister, orig. a double comparative from the root of minor
   less, and hence meaning, an inferior, a servant. See 1st
   {Minor}, and cf. {Master}, {Minstrel}.]
   [1913 Webster]
   1. A servant; a subordinate; an officer or assistant of
    inferior rank; hence, an agent, an instrument.
    [1913 Webster]
 
       Moses rose up, and his minister Joshua. --Ex. xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       I chose
       Camillo for the minister, to poison
       My friend Polixenes.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An officer of justice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I cry out the on the ministres, quod he,
       That shoulde keep and rule this cit['e]. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. One to whom the sovereign or executive head of a
    government intrusts the management of affairs of state, or
    some department of such affairs.
    [1913 Webster]
 
       Ministers to kings, whose eyes, ears, and hands they
       are, must be answerable to God and man. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A representative of a government, sent to the court, or
    seat of government, of a foreign nation to transact
    diplomatic business.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ambassadors are classed (in the diplomatic sense) in
      the first rank of public ministers, ministers
      plenipotentiary in the second. "The United States
      diplomatic service employs two classes of ministers, --
      ministers plenipotentiary and ministers resident."
      --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   5. One who serves at the altar; one who performs sacerdotal
    duties; the pastor of a church duly authorized or licensed
    to preach the gospel and administer the sacraments.
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Delegate; official; ambassador; clergyman; parson;
     priest.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Ministered}; p. pr.
   & vb. n. {Ministering}.] [OE. ministren, OF. ministrer, fr.
   L. ministrare. See {Minister}, n.]
   To furnish or apply; to afford; to supply; to administer.
   [1913 Webster]
 
      He that ministereth seed to the sower.  --2 Cor. ix.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      We minister to God reason to suspect us. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minister \Min"is*ter\, v. i.
   1. To act as a servant, attendant, or agent; to attend and
    serve; to perform service in any office, sacred or
    secular.
    [1913 Webster]
 
       The Son of man came not to be ministered unto, but
       to minister.             --Matt. xx.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply or to things needful; esp., to supply
    consolation or remedies; as, to minister to the sick.
    --Matt. xxv. 44.
    [1913 Webster]
 
       Canst thou not minister to a mind diseased? --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minister
   n 1: a person authorized to conduct religious worship;
      "clergymen are usually called ministers in Protestant
      churches" [syn: {curate}, {minister of religion},
      {minister}, {parson}, {pastor}, {rector}]
   2: a person appointed to a high office in the government;
     "Minister of Finance" [syn: {minister}, {government
     minister}]
   3: a diplomat representing one government to another; ranks
     below ambassador [syn: {minister}, {diplomatic minister}]
   4: the job of a head of a government department
   v 1: attend to the wants and needs of others; "I have to
      minister to my mother all the time"
   2: work as a minister; "She is ministering in an old parish"

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 minister
  1. aid; assistant; helper
  2. aid; assistent; helper
  3. boy; servant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Minister /miːnistr/ 
  minister

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 minister
  minister

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 minister /ministər/
  minister

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 minister
  minister

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top