ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambassador

AE0 M B AE1 S AH0 D ER0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambassador-, *ambassador*
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambassador[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent
ambassador[N] เอกอัครราชทูต, See also: ทูต, นักการทูต, ราชทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ambassadorเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ambassadorเอกอัครราชทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambassador at large; at large, ambassadorเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiaryเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambassadorเอกอัครราชทูต - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หมายถึง เอกอัครราชทูตที่รัฐผู้ส่งแต่งตั้งไปยังรัฐผู้รับ โดยมอบหมายอำนาจให้ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐผู้ส่ง ในกรณีที่เอกอัครราชทูตมิได้มีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้รับ เรียกว่า Non-resident Ambassador - Ambassador-Designate : ว่าที่เอกอัครราชทูตประจำรัฐผู้รับ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต แต่ยังมิได้ยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุขแห่งรัฐผู้รับ - Ambassador-at-Large : เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ หมายถึง ผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่มีสิทธิและสถานะเทียบเท่าเอกอัคร ราชทูตผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานและกิจการเฉพาะกิจ หรือเฉพาะเรื่องในต่างประเทศเป็นครั้งคราว - Ambassador attached to the Ministry of Foreign Affairs : เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ หมายถึง บุคคล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต มีภารกิจดูแลกิจการภายในของกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - Resident Ambassador : เอกอัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย หมายถึง เอกอัครราชทูตของไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ประจำต่อประมุขแห่งรัฐผู้รับ แต่ยังคงมีถิ่นพำนักอยู่ในรัฐผู้ส่ง เอกอัครราชทูตผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยนี้ จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในรัฐผู้รับเป็นครั้งคราว [การทูต]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiaryผู้แทนทางการทูตในอันดับแรก หรือ หัวหน้าของสถานเอกอัครราชทูต
ตามปกตินั้นจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า ?Ambassador? (เอกอัครราชทูต) ในสมัยก่อนเอกอัครราชทูตที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับจะมีตำแหน่งต่อท้ายว่า ?Ordinary? (สามัญ) ส่วนเอกอัครราชทูตที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจพิเศษ จะต่อท้ายว่า ?Extraordinary? (วิสามัญ) ต่อมาความแตกต่างดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว ทุกวันนี้บรรดาเอกอัครราชทูตทั้งหลายจะมีตำแหน่งห้อยท้ายว่า ?Extraordinary? (วิสามัญ) ทั้งสิ้น การที่ได้รับพ่วงคำว่า ?Plenipotentiary? (ผู้มีอำนาจเต็ม) เข้าไปกับตำแหน่งอีกคำหนึ่งนั้น ย่อมหมายความว่า เอกอัครราชทูตมีอำนาจเต็มที่จะทำการเจรจาทางการทูตตามปกติใดๆ ได้ แต่การที่จะทำการเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาได้นั้น จำเป็นที่เขาจะต้องมีอำนาจเต็มเป็นพิเศษตามปกติหรือในหลักการ เอกอัครราชทูตจะติดต่อพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประจำ เซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านชื่อ Guide to Diplomatic Practice ซึ่งเซอร์เนวิล แบลนด์ (Sir Neville Bland) ได้เรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไขใหม่เป็นครั้งที่ 4 (ดู น.167) มีความตอนหนึ่งว่า?บางคราวเป็นที่เข้าใจกันว่า เอกอัครราชทูตสามารถเรียกร้องขอพบกับตัวประมุขของรัฐได้ไม่ว่าเวลาใด แต่อันที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องจากราชสำนักหรือรัฐบาลที่เอกอัครราชทูตไปประจำอยู่นั้น จะวางระเบียบหรือกำหนดธรรมเนียมเข้มงวด ทำให้มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะอนุญาตให้เอกอัครราชทูตไปประจำอยู่นั้น จะวางระเบียบหรือกำหนดธรรมเนียมเข้มงวด ทำให้มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะอนุญาตให้เอกอัครราชทูตได้มีโอกาสเข้าพบปะ พูดจากับประมุขของรัฐ อนึ่ง ในอดีตกาลมีประเทศใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่แห่งทำการแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างกัน จึงเหลือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ เป็นจำนวนมากที่มีตำแหน่งเรียกว่า อัครราชทูต (Ministers) เท่านั้น อย่างไรก็ดีการที่รัฐผู้ส่งจะส่งผู้แทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต (Ambassador) ไปยังรัฐผู้รับนั้นจะถือเป็นการให้เกียรติกันอย่างยิ่ง แต่ในสมัยนี้ การที่มีสถานเอกอัครราชทูตแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้ตำแหน่งเอกอัครราชทูตถูกลดศักดิ์ศรีและความขลังลงไปมากเมื่อเทียบกับ สมัยอดีตกาลเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตนี้ ได้มีการนำเอาคำจำกัดความของตำแหน่งเอกอัครราชทูตมาพูดคุยกันบ่อยๆ เป็นคำจำกัดความของ เซอร์เฮนรี่ วอตตัน (Sir Henry Wotton) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำเวนิส ในรัชสมียของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 ว่า?เอกอัครราชทูต คือ บุคคลผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกส่งไปกล่าวเท็จในต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขา? (?An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country?)เล่ากันว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1904 ระหว่างที่เซอร์เฮนรี่ วอตตัน เดินทางจากกรุงลอนดอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวนิส ท่านได้แวะพักที่เมืองอ๊อกสเบิร์ก (Augsburg) ณ ที่นั้นท่านได้เขียนเป็นที่ระลึกไว้ในสมุดเยี่ยมของเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็น สหายกับท่านในเชิงหยอกล้อ แต่แทนที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ กลับเขียนเป็นภาษาละตินว่า ?Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum Republicae causa? ข้อความภาษาอังกฤษนั้น มีการเล่นคำว่า ?lie? ซึ่งนอกจากจะหมายความว่ากล่าวเท็จแล้ว ยังมีความหมายว่า ?พักอยู่? (Reside หรือ sojourn) ก็ได้ แต่บังเอิญคำละตินว่า ?admentiendum? มีความหมายเพียงอย่างเดียว คือ ?กล่าวเท็จ? ในไม่กี่ปีต่อมาคู่อริทางการเมืองของเซอร์เฮนรี่ได้ไปพบคำจำกัดความนี้เข้า จึงกราบทูลกษัตริย์เจมส์ให้ทรงทราบ หลักฐานประการหนึ่งอ้างว่ากษัตริย์เจมส์ทรงพิโรธอย่างยิ่ง ถึงกับให้เซอร์เฮนรี่ยุติการปฏิบัติราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา [การทูต]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to the United Nationsเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ (ณ นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา) [การทูต]
Ambassadorsเอกอัครราชทูต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All ambassadors have been recalled.ทูตทั้งหมดได้รับการเรียกคืน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Soviet ambassador has been expelled along with the entire staff.เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต ได้ถูกไล่ออก พร้อมด้วยพนักงานทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น Wild Reeds (1994)
20 million people died defeating the bastard and he's our first ambassador to outer space?20 ล้านคนเสียชีวิตเอาชนะไอ้ และเขาเป็นทูตครั้งแรก ของเราไปยังพื้นที่ด้านนอก? Contact (1997)
Mary, can we move the Japanese ambassador to four o'clock tomorrow?แมรี่ ช่วยเลื่อนนัดท่านทูตญี่ปุ่น ไปเป็นพรุ่งนี้ตอนสี่โมงได้มั้ย Love Actually (2003)
I remember, when the ambassador came in, he brushed up against me.ผมจำได้ว่า ตอนที่ท่านทูตเดินเข้ามา ท่านเดินเบียดกับผม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
The D. A said if we help with this ambassador case, they'll let us talk to Tennyson.สำนักงานอัยการบอกว่า ถ้าเราช่วยทำคดีท่านทูต พวกเขาจะให้เราได้คุยกับเทนนิซัน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
So you were here with the ambassador about an hour before the murder.งั้นคุณอยู่กับท่านทูต ประมานหนึ่งชั่วโมงการที่ท่านจะถูกสังหาร Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Sir, we're trying to retrace where the ambassador was and where he went and who he might have met.ท่านครับ พวกเราพยายามหาเบาะแสย้อนหลัง ว่าท่านทูตอยู่ที่ไหนบ้าง และท่านไปไหนกับใคร และใครที่ท่านไปพบมาบ้าง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Mr. Kazinsky, I overheard the ambassador say something just, just before he was killed.คุณคอนซินกี้ ผมได้ยินท่านทูต พูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Gratnik's been sending the ambassador some threatening letters.แกรท์นิคส่งจดหมายข่มขู่บางอย่าง ถึงท่านเอกอัครราชทูต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Ambassador Krazluv was no great man. Vins bija suns, he was a dog.ท่านทูตเคสตอฟไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ เขาเป็นแค่สนัขรับใช้เท่านั้น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambassadorAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
ambassadorDo you know who is the Japanese ambassador to France?
ambassadorDo you know who the British Ambassador to Japan is?
ambassadorHe has just been appointed the U.S. Ambassador to Japan.
ambassadorHer ambition is to become an ambassador.
ambassadorHe was appointed ambassador to Britain.
ambassadorMr Brown was acting in the capacity of ambassador.
ambassadorThe ambassador is leaving Japan tonight.
ambassadorThe ambassador is responsible for the assignment.
ambassadorThe ambassador was recalled from Warsaw.
ambassadorThe ambassador will be recalled from his present post soon.
ambassadorThe American Ambassador was invited to the gathering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูต[N] ambassador, See also: diplomat, envoy, representative, minister, Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา, Example: ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรีเป็นทางราชการ, Notes: (บาลี)
นักการทูต[N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
เอกอัครราชทูต[n.] (ēk-akkharātchathūt) EN: ambassador   FR: ambassadeur [m] ; ambassadrice [f]
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador   FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBASSADOR AE0 M B AE1 S AH0 D ER0
AMBASSADORS AE0 M B AE1 S AH0 D ER0 Z
AMBASSADOR'S AE0 M B AE1 S AH0 D ER0 Z
AMBASSADORIAL AE0 M B AE2 S AH0 D AO1 R IY0 AH0 L
AMBASSADORSHIP AE0 M B AE1 S AH0 D ER0 SH IH2 P
AMBASSADORSHIPS AE0 M B AE1 S AH0 D ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambassador (n) ˈæmbˈæsədər (a1 m b a1 s @ d @ r)
ambassadors (n) ˈæmbˈæsədəz (a1 m b a1 s @ d @ z)
ambassadorial (j) ˈæmbˌæsədˈɔːrɪəʳl (a1 m b a2 s @ d oo1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 使 / 使] ambassadorial, #62,187 [Add to Longdo]
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使 / 使] ambassador and consul; diplomat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonderbotschafter {m}ambassador at large [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンバサダー[, anbasada-] (n) ambassador [Add to Longdo]
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
国連大使[こくれんたいし, kokurentaishi] (n) UN ambassador [Add to Longdo]
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador [Add to Longdo]
全権大使[ぜんけんたいし, zenkentaishi] (n) ambassador plenipotentiary [Add to Longdo]
大使[たいし, taishi] (n,adj-no) ambassador; (P) [Add to Longdo]
大使級会談[たいしきゅうかいだん, taishikyuukaidan] (n) ambassador-level conference [Add to Longdo]
大使公邸[たいしこうてい, taishikoutei] (n) ambassador's residence [Add to Longdo]
駐日大使[ちゅうにちたいし, chuunichitaishi] (n) ambassador to Japan [Add to Longdo]
駐仏[ちゅうふつ, chuufutsu] (n) stationed in France; resident to France (e.g. of Ambassadors, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambassador \Am*bas"sa*dor\, Embassador \Em*bas"sa*dor\, n. [See
   {Embassador}.]
   1. A minister of the highest rank sent to a foreign court to
    represent there his sovereign or country.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ambassadors are either ordinary [or resident] or
      extraordinary, that is, sent upon some special or
      unusual occasion or errand. --Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. An official messenger and representative.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambassador
   n 1: a diplomat of the highest rank; accredited as
      representative from one country to another [syn:
      {ambassador}, {embassador}]
   2: an informal representative; "an ambassador of good will"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top