ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savoir

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savoir-, *savoir*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- you know, you have the savoir faire of a hyena.รู้อะไรมั้ย คุณนี่ทำตัวเหมือนหมาไฮยีน่าเลย Advanced Criminal Law (2009)
Your savoir faire is ooo-la-laแอดเดรสของคุณคืออูลาลา Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is (to say) ; namely ; i.e.   FR: c'est-à-dire ; à savoir ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
การบริหารจัดการความรู้ [n. exp.] (kān børihān jatkān khwāmrū) EN: knowledge management   FR: gestion du savoir [m]
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
เขียนได้[v. exp.] (khīen dai) FR: savoir écrire
ขอทราบว่า[xp] (khø sāp wā) FR: puis-je savoir
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savoir-faire    (n) sˌævwaː-fˈɛəʳr (s a2 v w aa - f e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensart {f}; Lebensgewandtheit {f}; Weltgewandtheit {f}savoir vivre [Add to Longdo]
Takt {m}; Taktgefühl {n}; Gewandtheit {f}savoir faire [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  savoir /savwaʀ/ 
   know; know how

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top