Search result for

diplomat

(122 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diplomat-, *diplomat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diplomat[N] นักการทูต, See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม, Syn. diplomatist, envoy representative
diplomate[N] ผู้ได้รับประกาศนียบัตร, Syn. graduate
diplomatic[ADJ] เกี่ยวกับการทูต, See also: เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง, Syn. polite, statesmanlike, wise, Ant. direct, blunt
diplomatist[N] ทูต
diplomatically[ADV] อย่างมีชั้นเชิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
diplomatic agentn. ทูต
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
corps diplomatique(คอดิพลอยมะทิค) n.,Fr. คณะทูต

English-Thai: Nontri Dictionary
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic immunityความคุ้มกันทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic immunityความคุ้มกันทางทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic privilegeเอกสิทธิ์ทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic privilegeเอกสิทธิ์ทางทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic relationsความสัมพันธ์ทางการทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diplomatic agentตัวแทนทางทูต คือ หัวหน้าของคณะผู้แทน หรือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทน [การทูต]
Diplomatic and consular serviceสถานทูตและสถานกงสุล [TU Subject Heading]
Diplomatic and consular service, Americanสถานทูตและสถานกงสุลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Diplomatic and consular service, Thaiสถานทูตและสถานกงสุลไทย [TU Subject Heading]
diplomatic clearance numberหมายเลขการอนุญาตให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งของประเทศหนึ่ง ๆ ผ่านเข้าไปในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งได้โดยเหตุผลทางการทูต อาทิ อากาศยานเฉพาะกิจ เรือที่ใช้ในการสงคราม ฯลฯ [การทูต]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต หมายถึง กลุ่มเอกอัครราชทูต กงสุล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งภริยาและเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ [การทูต]
diplomatic courierผู้ถือสารทางทูต [การทูต]
Diplomatic etiquetteพิธีการทูต [TU Subject Heading]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
diplomatic identity cardบัตรประจำตัวคณะผู้แทนทางทูต [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am a protocol droid on a diplomatic...ข้าเป็นโปรโตคอลดรอยด์ มีหน้าที่ทางการฑูต... Bombad Jedi (2008)
SARA: It's a diplomatic plate.มันเป็นป้ายสำหรับการทูต Eagles and Angels (2008)
SUCRE: What do diplomats usually do?อะไรที่นักการทูตทำเป็นประจำบ้าง Eagles and Angels (2008)
What we explore every possible, diplomatic solution.รวมทั้งแผนทางการฑูต, ที่เป็นไปได้ด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Born in brussels to an american diplomat.เกิดในบรุซเซล เป็นลูกทูตของสหรัฐฯ London. Of Course (2009)
I say something diplomatic, you'll see through itถึงฉันจะพูดอ้อมค้อมไป นายก็คงเข้าใจ Bound (2009)
It's diplomatic status.เป็นตำแหน่ง Demonology (2009)
For a diplomatic posting, but they refused.สำหรับการได้รับตำแหน่ง แต่พวกเขาปฏิเสธ Demonology (2009)
It's crazy. Diplomatic immunityมันไร้สาระ ตำแหน่งผู้คุ้มครองนี้ Demonology (2009)
Yeah. His diplomatic status runs till the end of the month.ตำแหน่งเขาจะหมดวาระตอนสิ้นเดือนนี้ Demonology (2009)
The italian government has rescinded your diplomatic status.รัฐบาลอิตาลีเพิกถอนสิทธิเข้าออกประเทศที่คุณมีแล้ว Demonology (2009)
I'm really trying hard to be diplomatic here, Clay.ฉันพยายามอย่างหนัก เพื่อจะได้มาเจรจาต่อรองตรงนี้ เคลย์ Service (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diplomatA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
diplomatA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
diplomatAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
diplomatDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
diplomatDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
diplomatDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
diplomatDiplomats are allowed various privileges.
diplomatHe has spent most of his time as a career diplomat.
diplomatHe has spent most of his working life as a diplomat.
diplomatHe is a diplomat at the American Embassy.
diplomatHe is not a businessman but a diplomat.
diplomatHe was a famous poet and a competent diplomat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการทูต[N] diplomatic circles, Syn. แวดวงทูต, Example: แขกที่มาอวยพรคู่บ่าวสาวมีแต่ผู้ที่อยู่ในวงการทูตทั้งนั้น, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูต
พระราชไมตรี[N] friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
อักษรสาสน์[N] diplomatic letter, Syn. อักษรสาสน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายของประธานาธิบดีหรือประมุขของประเทศ ซึ่งมีชื่อเป็นอย่างอื่นที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ทูต[N] ambassador, See also: diplomat, envoy, representative, minister, Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา, Example: ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรีเป็นทางราชการ, Notes: (บาลี)
ทูตานุทูต[N] diplomat, See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps, Syn. ตัวแทน, Count unit: ท่าน, คน , กลุ่ม, คณะ, Thai definition: ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต, Notes: (บาลี)
นักการทูต[N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา
คณะฑูต[N] diplomatic corps, See also: diplomatic mission, Example: นายดิเรก ชัยนาม เป็นหัวหน้าคณะทูตทหารที่เดินทางไปพบกับฝ่ายทหารอังกฤษที่ศรีลังกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīthāng kānthūt) EN: through the diplomatic channel   FR: par voie diplomatique
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
การประชุมทางการทูต[n. exp.] (kān prachum thāng kānthūt) EN: diplomatic conference   FR: conférence diplomatique [f]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān meūang) EN: diplomatic illness ; political illness   FR: maladie diplomatique [f]
คณะผู้แทนทางทูต[n. exp.] (khana phūthaēn thāng thūt) EN: diplomatic mission   FR: mission diplomatique [f]
คณะทูต[n.] (khanathūt) EN: diplomatic corps   FR: mission diplomatique [f] ; légation [f] ; corps diplomatique [m]
ข้าราชการสถานทูต[n.] (khārātchakān sathānthūt) EN: diplomat   FR: diplomate [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIPLOMAT    D IH1 P L AH0 M AE2 T
DIPLOMATS    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMAT'S    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMATIC    D IH2 P L AH0 M AE1 T IH0 K
DIPLOMATS'    D IH1 P L AH0 M AE2 T S
DIPLOMATICALLY    D IH2 P L AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diplomat    (n) (d i1 p l @ m a t)
diplomats    (n) (d i1 p l @ m a t s)
diplomatic    (j) (d i2 p l @ m a1 t i k)
diplomatist    (n) (d i1 p l ou1 m @ t i s t)
diplomatists    (n) (d i1 p l ou1 m @ t i s t s)
diplomatically    (a) (d i2 p l @ m a1 t i k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Diplomat {m}; Diplomatin {f} | Diplomaten {pl}diplomate | diplomates [Add to Longdo]
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase [Add to Longdo]
Diplomatie {f}diplomacy [Add to Longdo]
diplomatische Vertretung {f}diplomatic mission [Add to Longdo]
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels [Add to Longdo]
diplomatischpolitic [Add to Longdo]
diplomatisch {adv}diplomatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディプロマット[, deipuromatto] (n) diplomat [Add to Longdo]
外交の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent [Add to Longdo]
外交チャンネル[がいこうチャンネル, gaikou channeru] (n) diplomatic channel [Add to Longdo]
外交家[がいこうか, gaikouka] (n) diplomat; diplomatic person [Add to Longdo]
外交活動[がいこうかつどう, gaikoukatsudou] (n) diplomatic activity [Add to Longdo]
外交官[がいこうかん, gaikoukan] (n) diplomat; (P) [Add to Longdo]
外交官補[がいこうかんほ, gaikoukanho] (n) probationary diplomat [Add to Longdo]
外交関係[がいこうかんけい, gaikoukankei] (n) diplomatic relations [Add to Longdo]
外交機関[がいこうきかん, gaikoukikan] (n) diplomatic institution [Add to Longdo]
外交交渉[がいこうこうしょう, gaikoukoushou] (n) diplomatic negotiations; negotiations through diplomatic channels [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] diplomatic mission [Add to Longdo]
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, / ] diplomatic officer; attache [Add to Longdo]
外交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat [Add to Longdo]
外交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] diplomatic [Add to Longdo]
外交风波[wài jiāo fēng bō, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] diplomatic crisis [Add to Longdo]
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction [Add to Longdo]
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] diplomatic immunity; immunity from prosecution [Add to Longdo]
通牒[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, ] diplomatic note [Add to Longdo]
通谍[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, / ] diplomatic note [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diplomat \Dip"lo*mat\, Diplomate \Dip"lo*mate\, n. [F.
   diplomate.]
   A diplomatist.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diplomat
   n 1: an official engaged in international negotiations [syn:
      {diplomat}, {diplomatist}]
   2: a person who deals tactfully with others

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diplomatist
 
 1. diplomat, hariciye memuru, siyaset adamı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diplomat
 
 1. Dışişleri Bakanlığı memuru, hariciye memuru, diplomat, siyaset adamı
 2. başkaları ile ilişkide incelik gösteren kimse.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Diplomat [diːploːmaːt] (n) , s.(m )
   diplomate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top