Search result for

ประกาศนียบัตร

(40 entries)
(0.1637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประกาศนียบัตร-, *ประกาศนียบัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศนียบัตร    [N] certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง    [N] diploma, Example: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศนียบัตร(-กาสะนียะบัด, ปฺระกาดสะนียะบัด) น. เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปรกติตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
Certificationประกาศนียบัตร,การสอบเพื่อตัดสินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
You don't exactly need a master's degree.นายไม่จำเป็นต้องได้ประกาศนียบัตรด้วยซ้ำ Bolt (2008)
So I can get a diploma. So I can teach.เพื่อฉันจะได้ประกาศนียบัตร ฉันจะได้สอนไงล่ะ Julie & Julia (2009)
You don't need a diploma to teach.คุณไม่เห็นต้องได้ประกาศนียบัตรเพื่อจะมาสอนเลย Julie & Julia (2009)
But I can't help it. I want a diploma.แต่ก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ ฉันต้องได้ใบประกาศนียบัตรนั่น Julie & Julia (2009)
And as for Serena van der Woodsen, after today you are officially irrelevant.และแสดงให้พวกเขาได้เห็น ถึงตัวตนที่พวกเธอเป็น อย่าพึ่งสิ เธอจะยังเรียนไม่จบจนกว่าฉันจะเอาใบประกาศนียบัตรให้เธอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Fargood put these gold seals on our diplomas whenever we passed part of his training.ฟาร์กูดให้ตราประทับทอง บนประกาศนียบัตรของเรา เมื่อไรก็ตามที่เราสอบผ่าน การฝึกของเขา Harbingers in a Fountain (2009)
Avalon's Harbinger certificate.ประกาศนียบัตรฮาบินเกอร์ของอเวลอน Harbingers in a Fountain (2009)
It's time one of us got a diploma.มันถึงเวลาแล้วที่ 1 ในครอบครัวเราต้องได้ใบประกาศนียบัตร The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
And you got yourself a speech.ถ้านี้เป็นคำพูดฉัน ทุกคนคงโยนประกาศนียบัตรใส่ฉันแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
this'll be my speech when I want everyone to throw diplomas at my head.ทุกคนคงโยนประกาศนียบัตรใส่ฉันแน่ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Number two:ข้อที่ 2 ผมได้ประกาศนียบัตร จากการจัดการกับความโกรธ Beautifully Broken (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīyabat) EN: diploma ; certificate   FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตรชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīyabat chan sūng) EN: diploma   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp) EN: vocational certificate   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[n. exp.] (prakātsanīyabat wichāchīp chan sūng) EN: high vocational Certificate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certificate    [N] ประกาศนียบัตร, Syn. credential
diploma    [N] อนุปริญญา, See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร, Syn. graduation certificate, parchment, honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeugnis(n) |das, pl. Zeugnisse| ประกาศนียบัตร
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top