Search result for

approximate

(89 entries)
(0.1757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approximate-, *approximate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximate[VT] เกือบจะเหมือน, Syn. approach, be almost the same as
approximate[VI] เกือบจะเหมือน, Syn. come near, be almost the same as
approximate[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated
approximate[ADJ] คล้ายคลึง, Syn. resembling, alike
approximate[VT] ประมาณ, See also: กะ, Syn. estimate
approximately[ADV] โดยประมาณ, Syn. porximately
approximate to[PHRV] ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice), See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
approximate contourเส้นชั้นประมาณ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approximateการทำให้เข้ามาแนบชิดติดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About five or approximately five? I mean...5 ไมล์หรือประมาณ 5 ไมล์ คือว่า... Burn After Reading (2008)
Approximately 30,000.ประมาณ 30,000 ราย Death Note: L Change the World (2008)
She took approximately 7 minutes, about the same amount of time it takes for an average person to fall asleep.เธอใช้เวลาทั้งสิ้นเจ็ดนาที ซึ่งเป็นเวลาที่ตรงกับที่จะทำให้คนหนึ่ง หลับไป Pathology (2008)
From our location, it is approximately 100 meters to the entrance.จากตำแหน่งนี้, ประมาณ 100 เมตร จนถึงทางเข้า Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Sources have confirmed that the siege inside the white house began approximately 40 minutes ago.ข้อมูลยืนยันแล้วว่า มีการบุกยึด\ ทำเนียบขาวเมื่อ 40 นาทีก่อน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm still on Route 236, but I had to stop approximately seven miles before the weigh station.ผมยังอยู่บนถนนสาย 236 แต่ผมต้องจอดอยู่ราวๆ 7 ไมล์ ก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They were ferried back to Starkwood approximately 90 minutes ago.พวกเขาขนมันกลับมาที่สต๊าควูด เมื่อประมาณ 90 นาที่ที่ผ่านมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Tony, it's Jack. I've got you at 125 feet MSL, approximately 40 feet underground.โทนี่ นี่แจ๊คนะ ผมอยู่ห่างจากคุณ 125 ฟุต Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We're coming to you from the entrance of District 9 as today, Multi National United sets out to relocate approximately 1.8 million alien residents from their homes.เรากำลังรายงานจากทางเข้าเขต 9 ขณะนี้ นานาชาติได้เริ่มออกเดินทาง เพื่อที่จะย้ายถิ่นฐาน ของพวกเอเลี่ยนประมาณ1.8ล้านตัวจากบ้านของพวกมัน District 9 (2009)
- "35 feet long, weighing approximately 600 pounds" - "That's a big Twinkie"- "ยาว65ฟุต หนักประมาณ 600ปอนด์ " - "นั่นมันทวิงกี้ยักษ์" Zombieland (2009)
The Cho Ming area will be impacted in approximately six hours.แถบเช่าหมิงจะได้รับผลกระทบใน อีกประมาณ 6 ชั่วโมง 2012 (2009)
The targets were approximately 200 miles west of San Francisco over the waterเป้าหมายอยู่ที่200ไมล์โดยประมาณ ตะวันตกของซานฟรานซิสโก เหนือท้องน้ำ The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximateChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximateHis description approximated to the truth.
approximateHis witness is approximate to the truth.
approximateMy annual income approximates fifteen million yen, I suppose.
approximateQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximateThe bridge is approximately a mile long.
approximateThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximateThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.
approximateThe story approximates to historical truth.
approximateThe total approximates ten thousand dollars.
approximateWe can only know her approximate age.
approximateWhat's their approximate worth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะเน[V] estimate, See also: approximate, conjecture, speculate, guess, Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ, Example: สภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนในแถบจังหวัดนครปฐมเป็นลักษณะเรือนแถวสองชั้น คะเนว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7, Thai definition: คำนวณเอาอย่างหยาบๆ
สูสี[V] be close, See also: approximate, Syn. ใกล้เคียง, ไล่เลี่ย, Example: ฝีมือของผู้แข่งขันสูสีกันมาก พลอยทำให้คนดูสนุกตามไปด้วย, Thai definition: มีความสามารถพอๆ กันหรือใกล้เคียงกัน
โดยประมาณ[ADV] approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
คร่าว[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
ประมาณ[V] estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
ประมาณการ[V] estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6,500 ล้านคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; almost exact   FR: approximativement ; à peu près
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คร่าว[adv.] (khrāo) EN: approximately   
คร่าว ๆ[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately   
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to   
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess   FR: estimer ; évaluer
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of   FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROXIMATE    AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T
APPROXIMATE    AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T
APPROXIMATED    AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T AH0 D
APPROXIMATES    AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T S
APPROXIMATES    AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T S
APPROXIMATELY    AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximate    (j) (@1 p r o1 k s i m @ t)
approximate    (v) (@1 p r o1 k s i m ei t)
approximated    (v) (@1 p r o1 k s i m ei t i d)
approximates    (v) (@1 p r o1 k s i m ei t s)
approximately    (a) (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Approximierungsrechnung {f}; Näherungsrechnung {f}approximate computation [Add to Longdo]
Näherungswert {m} | Näherungswerte {pl}approximate value | approximate values [Add to Longdo]
Zirkakurs {m}; Annäherungskurs {m}approximate price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
仮渡し[かりわたし, kariwatashi] (n,vs) temporary approximate payment [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about [Add to Longdo]
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc) [Add to Longdo]
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value) [Add to Longdo]
约略[yuē, ㄩㄝlu:e4, / ] approximate; rough [Add to Longdo]
约略估计[yuē, ㄩㄝlu:e4 gu1 ji4, / ] approximate estimate; to reckon roughly [Add to Longdo]
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, / ] approximate estimate; a rough count [Add to Longdo]
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ, ] approximate solution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Approximated}; p. pr. & vb. n. {Approximating}.]
   1. To carry or advance near; to cause to approach.
    [1913 Webster]
 
       To approximate the inequality of riches to the level
       of nature.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To come near to; to approach.
    [1913 Webster]
 
       The telescope approximates perfection. --J. Morse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, v. i.
   To draw; to approach.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, a. [L. approximatus, p. p. of
   approximare to approach; ad + proximare to come near. See
   {Proximate}.]
   1. Approaching; proximate; nearly resembling.
    [1913 Webster]
 
   2. Near correctness; nearly exact; not perfectly accurate;
    as, approximate results or values.
    [1913 Webster]
 
   {Approximate quantities} (Math.), those which are nearly, but
    not, equal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximate
   adj 1: not quite exact or correct; "the approximate time was 10
       o'clock"; "a rough guess"; "a ballpark estimate" [syn:
       {approximate}, {approximative}, {rough}]
   2: very close in resemblance; "sketched in an approximate
     likeness"; "a near likeness" [syn: {approximate}, {near}]
   3: located close together; "with heads close together";
     "approximate leaves grow together but are not united" [syn:
     {approximate}, {close together(p)}]
   v 1: be close or similar; "Her results approximate my own" [syn:
      {approximate}, {come close}]
   2: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top