ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approximate

AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approximate-, *approximate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximate(vt) เกือบจะเหมือน, Syn. approach, be almost the same as
approximate(vi) เกือบจะเหมือน, Syn. come near, be almost the same as
approximate(adj) ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated
approximate(adj) คล้ายคลึง, Syn. resembling, alike
approximate(vt) ประมาณ, See also: กะ, Syn. estimate
approximately(adv) โดยประมาณ, Syn. porximately
approximate to(phrv) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice), See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj., vt., vi. ประมาณ, ใกล้เคียง, จำนวนใกล้เคียง, คล้ายกันมาก, เลียนแบบ -approximately adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, คล้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
approximate contourเส้นชั้นประมาณ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approximateการทำให้เข้ามาแนบชิดติดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Neighbors said they heard the radio get turned up at the approximate time of death.ข้างห้องบอกว่า ได้ยินเสียงวิทยุดังลั่น ประมาณช่วงเวลาเดียวกับการตายพอดี Cheating Death (2008)
Approximate height and weight, that's about all we got.ได้แต่ส่วนสูงและน้ำหนัก นั่นล่ะที่เรามี Brothers in Arms (2008)
approximate age...ดูเหมือนจะใส่ชุดนอน The Getaway (2009)
- It's when cops get a dummy the approximate sizeมันเป็นวิธีที่ตำรวจใช้กับ หุ่นจำลองที่มีขนาดใกล้เคียง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Of the approximate size and weight of Annie.ที่มีขนาดและน้ำหนัก ใกล้เคียงกับแอนนี่ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
It's been just under 3 hours with an average walking speed of 2.5 miles per hour, which rounds up to an approximate 8-mile radius.ในช่วงเวลา 3 ชม. เฉลี่ยอัตรา ความเร็วของการเดินเท้า 2.5 ไมล์ต่อ ชม. Haunted (2009)
The approximate size and weight of Annie.ที่มีขนาดกับน้ำหนัก ใกล้เคียงกับแอนนี่ Chapter Two 'Ink' (2009)
You approximate the time curvature using a seventh order polynomial.คุณประมาณความโค้งของเวลา โดยใช้สมการโพลีโนเมียลยกกำลังเจ็ด White Tulip (2010)
And the remodeling gave us an approximate age-- about 30.และการทำศัลยกรรมนี่ทำให้เรารู้ว่าอายุประมาณ 30 The Death of the Queen Bee (2010)
This is a female, same approximate age.ศพนี้เป็นเพศหญิง อายุคราวๆ เดียวกัน The Couple in the Cave (2010)
Murder by something that approximates the speed, force and velocity of a potato.ถูกฆ่าโดยอะไรบางอย่าง ที่มีอัตราความเร็วใกล้เคียงกับ แรงและอัตราเร่งของมะเขือเทศ The Body and the Bounty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximateChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximateHis description approximated to the truth.
approximateHis witness is approximate to the truth.
approximateMy annual income approximates fifteen million yen, I suppose.
approximateQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximateThe bridge is approximately a mile long.
approximateThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximateThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.
approximateThe story approximates to historical truth.
approximateThe total approximates ten thousand dollars.
approximateWe can only know her approximate age.
approximateWhat's their approximate worth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะเน(v) estimate, See also: approximate, conjecture, speculate, guess, Syn. คาด, ประมาณ, หมาย, เดา, กะ, Example: สภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนในแถบจังหวัดนครปฐมเป็นลักษณะเรือนแถวสองชั้น คะเนว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7, Thai Definition: คำนวณเอาอย่างหยาบๆ
สูสี(v) be close, See also: approximate, Syn. ใกล้เคียง, ไล่เลี่ย, Example: ฝีมือของผู้แข่งขันสูสีกันมาก พลอยทำให้คนดูสนุกตามไปด้วย, Thai Definition: มีความสามารถพอๆ กันหรือใกล้เคียงกัน
โดยประมาณ(adv) approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai Definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
ประมาณ(v) estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
ประมาณการ(v) estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6, 500 ล้านคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[khātkhanē] (v) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate  FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[pramān] (v) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess  FR: estimer ; évaluer
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROXIMATE AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T
APPROXIMATE AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T
APPROXIMATED AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T AH0 D
APPROXIMATES AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T S
APPROXIMATES AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T S
APPROXIMATELY AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximate (j) ˈəprˈɒksɪmət (@1 p r o1 k s i m @ t)
approximate (v) ˈəprˈɒksɪmɛɪt (@1 p r o1 k s i m ei t)
approximated (v) ˈəprˈɒksɪmɛɪtɪd (@1 p r o1 k s i m ei t i d)
approximates (v) ˈəprˈɒksɪmɛɪts (@1 p r o1 k s i m ei t s)
approximately (a) ˈəprˈɒksɪmətliː (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ,   /  ] approximately; about #2,450 [Add to Longdo]
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ,   /  ] approximately; about (some numerical value) #10,859 [Add to Longdo]
约略[yuēlu:è, ㄩㄝlu:ㄜˋ,   /  ] approximate; rough #66,709 [Add to Longdo]
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ,   /  ] approximate estimate; a rough count #92,093 [Add to Longdo]
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ,   /  ] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc) #114,471 [Add to Longdo]
近似解[jìn sì jiě, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ ㄐㄧㄝˇ,   ] approximate solution #125,854 [Add to Longdo]
约略估计[yuēlu:è gū jì, ㄩㄝlu:ㄜˋ ㄍㄨ ㄐㄧˋ,     /    ] approximate estimate; to reckon roughly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Approximierungsrechnung { f }; Näherungsrechnung { f }approximate computation [Add to Longdo]
Näherungswert { m } | Näherungswerte { pl }approximate value | approximate values [Add to Longdo]
Zirkakurs { m }; Annäherungskurs { m }approximate price [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (pref) (1) the large part of; (2) big; large; great; (suf) (3) approximate size; no larger than; (4) (abbr) (See 大学・1) -university; (n) (5) large (e.g. serving size); loud (e.g. volume setting) #110 [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n, n-suf, prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) #221 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
[ころ(P);ごろ(P), koro (P); goro (P)] (n, n-adv, n-suf) (1) (uk) (ごろ when used as a suffix) (approximate) time; around; about; toward; (2) (See 食べ頃) suitable time (or condition); (3) time of year; season; (P) #651 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf, prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) #2,672 [Add to Longdo]
略(P);粗[ほぼ, hobo] (adv) (uk) almost; roughly; approximately; (P) #3,526 [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P) #7,447 [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) #9,074 [Add to Longdo]
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P) #10,601 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Approximated}; p. pr. & vb. n. {Approximating}.]
   1. To carry or advance near; to cause to approach.
    [1913 Webster]
 
       To approximate the inequality of riches to the level
       of nature.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To come near to; to approach.
    [1913 Webster]
 
       The telescope approximates perfection. --J. Morse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, v. i.
   To draw; to approach.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximate \Ap*prox"i*mate\, a. [L. approximatus, p. p. of
   approximare to approach; ad + proximare to come near. See
   {Proximate}.]
   1. Approaching; proximate; nearly resembling.
    [1913 Webster]
 
   2. Near correctness; nearly exact; not perfectly accurate;
    as, approximate results or values.
    [1913 Webster]
 
   {Approximate quantities} (Math.), those which are nearly, but
    not, equal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximate
   adj 1: not quite exact or correct; "the approximate time was 10
       o'clock"; "a rough guess"; "a ballpark estimate" [syn:
       {approximate}, {approximative}, {rough}]
   2: very close in resemblance; "sketched in an approximate
     likeness"; "a near likeness" [syn: {approximate}, {near}]
   3: located close together; "with heads close together";
     "approximate leaves grow together but are not united" [syn:
     {approximate}, {close together(p)}]
   v 1: be close or similar; "Her results approximate my own" [syn:
      {approximate}, {come close}]
   2: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top