ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยตรง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยตรง-, *โดยตรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยตรง[ADV] directly, Syn. ต่อหน้า, Ant. โดยอ้อม, Example: ลูกน้องพูดกับหัวหน้าโดยตรงไม่อ้อมค้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we shouldn't get Mike mixed up in this too directly.บางทีเราไม่ควรจะได้รับไมค์ผสมขึ้นมาในนี้โดยตรงเกินไป The Godfather (1972)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น? 2010: The Year We Make Contact (1984)
As a result, by direct presidential order, the three of you must leave the Leonov.เป็นผลให้ตามคำสั่งของ ประธานาธิบดีโดยตรง ทั้งสามคุณต้องออกจาก ลีอ นอฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
So, you didn't come here directly from Edfu?แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เดินทางจากเมืองเอ็ดฟูมานี่โดยตรงสินะ? Mannequin (1987)
"By the personal command of the Fuhrer."จากคำสั่งโดยตรงของท่านผู้นำ (ฮิตเลอร์) Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Let's deal direct, OK?ลองจัดการโดยตรง OK? The Russia House (1990)
I think it's time we brought this out of the closet... and report these results directly... to the Department of Scientific Intelligence in Washington.ฉันว่ามันถึงเวลาที่เรา.. ..จะนำรายงานนี้เข้าเสนอโดยตรง.. ..ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ในวอชิงตัน The Lawnmower Man (1992)
Chill them niggers out and wait for the cavalry, which should be coming directly."ชิลล์พวกเขานิกเกอร์ออกมาและรอให้ทหารม้าซึ่งควรจะมาโดยตรง ". Pulp Fiction (1994)
Chill them niggers out and wait for the Wolf, who should be coming directly.ชิลล์พวกเขานิกเกอร์ออกมาและรอให้หมาป่าที่ควรจะมาโดยตรง Pulp Fiction (1994)
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน Don Juan DeMarco (1994)
Hold sequence. I'll take a direct reading.ที่ดีไม่มี จองลำดับ ฉันจะใช้เวลาในการอ่านโดยตรง Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยตรง[adj.] (dōitrong) EN: direct   FR: direct
โดยตรง[adv.] (dōitrong) EN: directly   FR: directement

English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directly[ADV] โดยตรง, Ant. indirectly
due[ADV] โดยตรง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. directly, exactly
first-hand[ADJ] โดยตรง (ประสบการณ์), See also: ได้รับโดยตรงด้วยตัวเอง
linear[ADJ] โดยตรง, See also: เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง, Syn. direct, connected
personally[ADV] โดยตรง, Syn. directly, Ant. indirectly
point-blank[ADV] โดยตรง, See also: เปิดเผย, โผงผาง, Syn. directly, plainly
right[ADV] โดยตรง, Syn. directly, straight
smack[ADV] โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตรง
straight[ADV] โดยตรง, See also: เป็นแนวตรง, Syn. directly
straightforward[ADJ] โดยตรง, Syn. direct, forthright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
ad rem(อาดเรม' แอดเรม') L. ซึ่งเกี่ยวข้อง, โดยตรง (relevant, pertinent)
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
dasd(แดสดี) ย่อมาจาก direct access storage device (แปลว่า อุปกรณ์หน่วยเก็บแบบเข้าถึงโดยตรง) หมายถึงสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง (direct access) หรือทันที ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ในส่วนใด เช่น จานบันทึก (disk) ดู direct access ประกอบ
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
diametricaladj. เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,โดยตรง,สมบูรณ์,แน่นอน,เด็ดขาด.
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
conversely(adv) โดยตรงกันข้าม,โดยกลับกัน
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
HOT hot line(n) ระบบโทรศัพท์สายตรง,การสื่อสารโดยตรง
per(pre) โดย,ต่อ,อันละ,ทุก,โดยตรง,ผ่าน
right(adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด
straightway(adj) ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
直接[ちょくせつ, chokusetsu] (adj adv) โดยตรง, ทางตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง

French-Thai: Longdo Dictionary
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top