ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjecture

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjecture-, *conjecture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjecture(n) การคาดเดา, Syn. guesswork
conjecture(vt) คาดเดา, Syn. guess
conjecture(vi) คาดเดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา, การทาย, การคาดคะเน, การอนุมาน, ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture

English-Thai: Nontri Dictionary
conjecture(vt) คาดคะเน, อนุมาน, เดา, ทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjectureการคาดคะเน, การกะประมาณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. And conjecture isn't helping.- ใช่และกระต่ายตื่นตูมไม่ได้ช่วยอะไร. Seven Thirty-Seven (2009)
- My conjecture isn't helping. Fine.- กระต่ายตื่นตูมของผมมันไม่ช่วยอะไร ก็ได้ Seven Thirty-Seven (2009)
We're not supposed to conjecture about the identity of the victim.ไม่ เราไม่ควรถูกบังคับให้ทำการตรวจสอบหลักฐาน The Proof in the Pudding (2010)
We can conjecture all we want.เขามีคิ้วที่หนามาก The Proof in the Pudding (2010)
Objection. Conjecture again.ขอคัดค้าน เป็นการคาดเดาสุ่มอีกครั้ง The Boy with the Answer (2010)
You can certainly smother its ring under the dull roar of conjecture and lies.คุณสามารถกลบเสียงกระดิ่งได้ Infamy (2012)
It's a mathematical conjecture from the 19th century that states that the Riemann zeta function zeroes all lie on the critical line.มันคือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ แนวคิดในศตวรรษที่ 19 ทฤษฎีของรีแมน ซีต้า เกี่ยวกับฟังก์ชั่นศูนย์ ที่อยู่บนเส้นวิกฤต Perennials (2012)
if my conjectures are correct...ไม่หรอกครับ ถ้าการคาดการณืของผมนั้นถูกต้อง... The After-Dinner Mysteries (2013)
It's just conjecture on my part.มันแค่การคาดเดาในส่วนของผม Buried (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjectureIn any case, you are wrong in your conjecture.
conjectureWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาย(v) guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai Definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conjecture
conjecture
conjectures
conjectures

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjecture
conjectured
conjectures

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推测[tuī cè, ㄊㄨㄟ ㄘㄜˋ,   /  ] conjecture; speculate; speculation; surmise #9,323 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermutung { f }; Mutmaßung { f } | Vermutungen { pl }; Mutmaßungen { pl } | Vermutungen anstellen; Mutmaßungen anstellen | sich auf Vermutungen stützenconjecture | conjectures | to conjecture | to rely on conjecture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] (n, vs, adj-no) expectation; anticipation; prediction; forecast; conjecture; (P) #3,621 [Add to Longdo]
推測[すいそく, suisoku] (n, vs, adj-no) guess; conjecture; (P) #3,945 [Add to Longdo]
推察[すいさつ, suisatsu] (n, vs) guess; conjecture; surmise #14,648 [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
憶説;臆説[おくせつ, okusetsu] (n) hypothesis; speculation; surmise; conjecture [Add to Longdo]
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n, vs) jumping to hasty conclusions; conjecture [Add to Longdo]
臆見;憶見[おっけん, okken] (n) conjecture [Add to Longdo]
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r, vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjecture \Con*jec"ture\ (; 135?), n. [L. conjectura, fr.
   conjicere, conjectum, to throw together, infer, conjecture;
   con- + jacere to throw: cf. F. conjecturer. See {Jet} a
   shooting forth.]
   An opinion, or judgment, formed on defective or presumptive
   evidence; probable inference; surmise; guess; suspicion.
   [1913 Webster]
 
      He [Herodotus] would thus have corrected his first
      loose conjecture by a real study of nature. --Whewell.
   [1913 Webster]
 
      Conjectures, fancies, built on nothing firm. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjecture \Con*jec"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Conjectured}; p.
   pr. & vb. n. {Conjecturing}.] [Cf. F. conjecturer. Cf.
   {Conject}.]
   To arrive at by conjecture; to infer on slight evidence; to
   surmise; to guess; to form, at random, opinions concerning.
   [1913 Webster]
 
      Human reason can then, at the best, but conjecture what
      will be.                 --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjecture \Con*jec"ture\, v. i.
   To make conjectures; to surmise; to guess; to infer; to form
   an opinion; to imagine.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjecture
   n 1: a hypothesis that has been formed by speculating or
      conjecturing (usually with little hard evidence);
      "speculations about the outcome of the election"; "he
      dismissed it as mere conjecture" [syn: {speculation},
      {conjecture}]
   2: a message expressing an opinion based on incomplete evidence
     [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition}, {surmise},
     {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   3: reasoning that involves the formation of conclusions from
     incomplete evidence
   v 1: to believe especially on uncertain or tentative grounds;
      "Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps"
      [syn: {speculate}, {theorize}, {theorise}, {conjecture},
      {hypothesize}, {hypothesise}, {hypothecate}, {suppose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top