Search result for

speculate

(44 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speculate-, *speculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculate[VI] พิจารณา, See also: ใคร่ครวญ, Syn. contemplate, meditate
speculate in[PHRV] เสี่ยงพนันกับ
speculate on[PHRV] คาดเดา, See also: กะ, เก็ง, Syn. speculate about
speculate about[PHRV] คาดเดา, See also: กะ, เก็ง, Syn. theorize about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate

English-Thai: Nontri Dictionary
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can speculate all we want.เราสามารถคาดการณ์ทั้งหมดที่ เราต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I speculated that if psychic powers existed... this research would be the key to unlocking them.ฉันคิดว่าถ้านั่นคือพลังจิต คงเป็นเพราะ การรักษาที่ปล่อยมันออกมา The Lawnmower Man (1992)
You can speculate all you want, but unless you check it out yourself you never know.สำรวจกันซะให้พอ เข้าไปกันเองนะ... ...จะได้หายสงสัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Perhaps I should inform Mr. Fogg, and together he and I can speculate.ฉันบอกคุณฟ็อกก์ดีกว่า จะได้สาวไส้ใครบางคน Around the World in 80 Days (2004)
It's as we speculated and said was too elaborate, but that's what he did.เป็นดั่งที่เราคาดไว้ คำพูดเขานั้นมันแยบยลมาก ซึ่งต่างกับสิ่งที่เขาทำ Match Point (2005)
Just as you speculated, there are hanging marks.จากที่ได้พิจารณาดู,นั่นเป็นการผูกคอตาย Sweet Spy (2005)
You speculated it ran which way?คุณสำนึกผิดรึยัง? Hannibal Rising (2007)
We can sit around on our asses and speculate on where we think the prime suspect may or may not be or we can actually go and look for him.เราจะนั่งอยู่เฉยๆ แล้วคิดเอาเองว่าผู้ต้องสงสัยยังอยู่ หรือหนีไปแล้วก็ได้ หรือเราจะออกไป ค้นหาตัวเค้าจริงๆจังๆ Our Father (2008)
And with 8 suspicious incidences in as little as 3 weeks, we have no room but to speculate whether or not there will be more attacks.และจากเหตุน่าสงสัย 8 ครั้ง ที่เกิดขึ้นใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีการโจมตีอีกหรือไม่ เรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ Mayhem (2008)
We can only speculate.พวกเราทำได้เพียงคาดการณ์. Last Man Standing (2008)
Don't speculateอย่าคาดเดา... Three Kingdoms (2008)
So I can't comment or speculate.ฉันก็ไม่สามารถจะวิจารณ์ หรือ วิเคราะห์อะไรได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่นราคา[V] speculate, Example: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ปั่นหุ้น[V] speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น
เก็งกำไร[V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
คาดคะเน[V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. เดา, ประมาณ, กะ, Example: ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาทางการเงินของเม็กซิโกทั้งหมดยังคาดคะเนไม่ได้จนกว่าการปรับโครงสร้างธนาคารทั้งระบบจะทำได้สำเร็จ
คิด[V] estimate, See also: speculate, guess, presume, conjecture, approximate, Syn. คาดคะเน, Example: นักภูมิศาสตร์จากบริษัทสำรวจทางอากาศคิดว่าการใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยให้งานนี้สำเร็จได้เร็วขึ้นและประหยัด
ปลงสังขาร[V] speculate about the body, Syn. ปลงตก, Example: เธอเริ่มปลงสังขารเมื่อเข้าสู่วัยชรา, Thai definition: พิจารณาเห็นว่าเราจะต้องตายเป็นแน่แท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เล่นหุ้น[v. exp.] (len hun) EN: play the stock market ; speculate   FR: jouer en bourse
ผู้เก็งกำไร[n. exp.] (phū kengkamrai) EN: speculator   FR: spéculateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECULATE    S P EH1 K Y AH0 L EY2 T
SPECULATED    S P EH1 K Y AH0 L EY2 T AH0 D
SPECULATES    S P EH1 K Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculate    (v) (s p e1 k y u l ei t)
speculated    (v) (s p e1 k y u l ei t i d)
speculates    (v) (s p e1 k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculate \Spec"u*late\, v. t.
   To consider attentively; as, to speculate the nature of a
   thing. [R.] --Sir W. Hamilton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculate \Spec"u*late\, v. i. [imp. & p. p. {Speculated}; p.
   pr. & vb. n. {Speculating}.] [L. speculatus, p. p. of
   speculari to spy out, observe, fr. specula a lookout, fr.
   specere to look. See {Spy}.]
   1. To consider by turning a subject in the mind, and viewing
    it in its different aspects and relations; to meditate; to
    contemplate; to theorize; as, to speculate on questions in
    religion; to speculate on political events.
    [1913 Webster]
 
       It is remarkable that persons who speculate the most
       boldly often conform with the most pefect quietude
       to the external regulations of society. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Philos.) To view subjects from certain premises given or
    assumed, and infer conclusions respecting them a priori.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To purchase with the expectation of a contingent
    advance in value, and a consequent sale at a profit; --
    often, in a somewhat depreciative sense, of unsound or
    hazardous transactions; as, to speculate in coffee, in
    sugar, or in bank stock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculate
   v 1: to believe especially on uncertain or tentative grounds;
      "Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps"
      [syn: {speculate}, {theorize}, {theorise}, {conjecture},
      {hypothesize}, {hypothesise}, {hypothecate}, {suppose}]
   2: talk over conjecturally, or review in an idle or casual way
     and with an element of doubt or without sufficient reason to
     reach a conclusion; "We were speculating whether the
     President had to resign after the scandal"
   3: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the
     afternoon"; "philosophers have speculated on the question of
     God for thousands of years"; "The scientist must stop to
     observe and start to excogitate" [syn: {chew over}, {think
     over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate}, {contemplate},
     {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over}, {ruminate},
     {speculate}]
   4: invest at a risk; "I bought this house not because I want to
     live in it but to sell it later at a good price, so I am
     speculating" [syn: {speculate}, {job}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top