Search result for

เก็ง

(52 entries)
(0.3223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก็ง-, *เก็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็ง    [V] estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
เก็งกำไร    [V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็งก. กะ, คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ, เช่น เก็งหมัด เก็งข้อสอบ.
เก่งว. สามารถในทางใดทางหนึ่ง เช่น เก่งคำนวณ เรียนเก่ง, เป็นเช่นนั้นบ่อย ๆ, มักเป็นเช่นนั้น, เช่น เป็นหวัดเก่ง หลับเก่ง ลืมเก่ง.
เก้งน. ชื่อกวางในสกุล Muntiacusวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดเล็ก ขนสีนํ้าตาลอมเหลืองจนถึงนํ้าตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ อีเก้งหรือฟาน [ M. muntjak (Zimmermann)] และเก้งหม้อ เก้งดำ ฟานดำ หรือกวางจุก [ M. Feae (Tomas & Doria)] ตัวโตกว่าชนิดแรก ขนสีนํ้าตาลแก่เกือบดำ หัวมีขนลักษณะคล้ายจุกสีเหลืองแซมดำ.
เก๋งน. เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
เก๋งเครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนสำหรับเรือและรถ, เรียกเรือหรือรถที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า เรือเก๋ง รถเก๋ง.
เก้งก้างว. มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางดูเกะกะไม่เรียบร้อย.
เก่งกาจก. กล้าหาญไม่กลัวอะไร.
เก็งกำไรก. หวังหากำไรด้วยการเสี่ยง.
เก๋งพั้งน. เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ เช่น เรือเก๋งพั้งทั้งสอง สำรองเสร็จ (นิ. ลอนดอน).
เก่งแต่ปากว. ดีแต่พูด ทำไม่ได้, ไม่เก่งจริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, apparently, garrety devises formulas for speculating on energy futures.เรารู้แล้วว่า,กาเรตตี้เป็นคนคิดสูตร ในการเก็งอนาคตหุ้นด้านพลังงาน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
No, you're a shoo-in, darling.ไม่หรอก ลูกเป็นตัวเก็งนะ.. ลูกรัก You've Got Yale! (2009)
A shoo-in.ตัวเก็ง You've Got Yale! (2009)
You're speculating in a tainted land deal.พวกคุณเป็นนักเก็งกำไร ตกลงซื้อขายในที่ดินที่ไม่บริสุทธิ์ Smite (2009)
Despite the personal complications,แอนนาบอกว่าคุณเป็นตัวเก็ง V (2009)
Well, that would be pure speculation, and I'm having none of it.ดีที่จะ เก็งกำไรบริสุทธิ์ และผมไม่มีอะไรเลยสักอัน Justice (2009)
Or a hedge fund to manage,หรือกองทุนเพื่อการเก็งกำไรที่ต้องบริหาร The Debarted (2009)
It's a hedge fund, babe. We don't do a lot oftax prep.มันเป็นกองทุนเก็งกำไร เราไม่ค่อยได้ทำเรื่องภาษี Bride Wars (2009)
We have the most promising candidate for the tenth level.ที่เรามี ตัวเก็งคาดหวังในระดับสิบ Static (2010)
UNTIL WE FULLY UNDERSTAND THESE COLOSSAL FORCES,ก็จะถือว่าเป็นการปฏิวัติ มันเป็นเก็งกำไร มันเป็นแม้กระทั่งศาสนาบ้าง Beyond the Darkness (2010)
I mean, I wouldn't know because, like Medusa, I try to avoid eye contact with her.หมายถึง ฉันรู้ เธอเหมือนนางงูเก็งกอง ฉันต้องคอยเลี่ยงสบตาเธอ Born This Way (2011)
We're shoo-ins at Regionals next week, and we're the favorite to win at Nationals.อาทิตย์หน้าเราต้องแข่งระดับภูมิภาคแล้ว และพวกเราก็เป็นตัวเก็ง ไปแข่งระดับชาติด้วย The Sue Sylvester Shuffle (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect   FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
เก้ง[n.] (kēng) EN: muntjac ; barking deer   FR: muntjac [m]
เก่งกล้า[adj.] (kengklā) EN: brave   
เก่งกล้าสามารถ[adj.] (kengklāsāmāt) EN: brave   
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
เก่งกาจ[v.] (kengkāt) EN: be brave   
เก็งกำไร[v. exp.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble   FR: boursicoter ; spéculer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guess    [VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
rig(ริก) vt.,n. (การ) ขึงใบเรือ,ขึงสายระโยงระยาง,ประกอบ,ทำขึ้นชั่วคราว,แต่งตัว,ควบคุม,กำหนด,กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร,วางแผนหลอกลวง,เครื่องมือ,อุปกรณ์,ชุดรถม้า,เครื่องมือเจาะน้ำมัน,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
surmisable(เซอไม'ซะเบิล) adj. คาดการณ์ได้,เดาได้,ทายได้,คาดคะเนได้,เก็งได้
surmise(เซอไมซ') vt.,vi., (การ) คาดการณ์,เดา,ทาย,ดาดคะเน,เก็ง,นึก,คิด. vi. เดา,ทาย, See also: surmisable adj. surmisedly adv. surmiser n., Syn. guess

English-Thai: Nontri Dictionary
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก,คนโปรด,ของโปรด,ตัวโปรด,ตัวเก็ง
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา
measure(vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ
size(vt) เก็ง,วัด,ประมาณ
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร
speculator(n) ผู้หมุนเงิน,ผู้คิด,คนเสี่ยงโชค,ผู้เก็งกำไร
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
surmise(vi) คะเน,นึก,เก็ง,คิด,คาดการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top