ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

just about

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -just about-, *just about*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were just about to have something to eat.เรากําลังจะกินอะไรกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Just about.ก็ประมาณนั้น The Little Prince (1974)
In two years I guess you can just about get over anything.เผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้วนะ Phantasm (1979)
We're just about there.เราเพียงเกี่ยวกับการมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm sorry but this tape is just about Michelle, I'll watch you laterถ้ามันมีกล้องซ่อนไว้จริงๆ เรื่องนี้มันก็คงยาวเกินไปแล้วหนะนะ (วันสุดท้าย) Full House (1987)
I've had just about every job there is.ผมคิดว่าผมเคยทำทุกงานที่ห้างนี้มีแล้วล่ะครับ. Mannequin (1987)
- I don't think anybody knows. - I just about got killed, though.ไม่อยากเชื่อเลย เกือบตายแล้ว Casualties of War (1989)
That just about cover it, trooper?เธอหมดหน้าที่เพียงแค่นี้ Casualties of War (1989)
- Yup, just about.- Yup, เพียงเกี่ยวกับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I think we just about got ourselves killed for nothing.ฉันว่า เราเกือบโดนฆ่าโดยเปล่าประโยชน์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This street divides the ghetto just about in half.ถนนแบ่งค่ายออกเป็นสองส่วน... Schindler's List (1993)
Bet you've flown just about everything with two wings.พนันว่าคุณต้องบินเหนือทุกๆสิ่ง ด้วยสองปีก Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
just aboutAnne was just about to leave the house when the phone began ringing.
just aboutHe's just about had enough of the Smiths' TV.
just aboutI'm just about to check in.
just aboutI'm just about to set off for the station.
just aboutIt's geared pretty much towards real fighting isn't it? Apart from the eyes, crotch, and attacks against fallen opponents just about anything goes ...
just aboutI've had just about enough of her.
just aboutI was just about to get started any-how.
just aboutI was just about to go out shopping when you telephoned.
just aboutI was just about to go out, when it began to rain hard.
just aboutI was just about to go out, when the bell rang.
just aboutI was just about to go out when the phone rang.
just aboutI was just about to leave the house when the telephone rang.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวุดหวิด[ADV] in time, See also: just about, by inches, within an ace of, Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วม[X] (ruam = rūam) EN: almost ; nearly ; just about ; about ; well on the way   FR: presque
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
หวิด[n.] (wit) EN: nearly ; almost ; just about ; narrowly   FR: presque ; tout juste
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
んとする;んとす;むとす[, ntosuru ; ntosu ; mutosu] (exp,vs-i) (1) (after a -nai stem) to be trying to; (2) to be just about to [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
何もかも;何も彼も[なにもかも, nanimokamo] (exp,n,adv) anything and everything; just about everything [Add to Longdo]
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日,弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
余っ程(P);余程(P)[よっぽど(P);よほど(余程)(P), yoppodo (P); yohodo ( yohodo )(P)] (adv,n,adj-no,adj-na) (1) (uk) (余 is ateji) very; greatly; much; to a large extent; quite; (adv) (2) just about to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 just about
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top