Search result for

roughly

(61 entries)
(0.1168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughly-, *roughly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roughly    [ADV] อย่างคร่าวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roughlyAsia is roughly four times the size of Europe.
roughlyThe population of the country is roughly estimated at 50,000,000.
roughlyThese can be classified roughly into three types.
roughlyIt was out of the ordinary for Chris to behave so roughly.
roughlyTreated roughly, the cup has some cracks.
roughlyDon't handle these tools roughly.
roughlyDon't handle the tools roughly.
roughlyHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
roughlyHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
roughlyHe drives roughly.
roughlyI just roughly allocated it to each function.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา Basic Instinct (1992)
When you get there, tell my wife... that two years in prison camp is roughly equivalent to four years of marriage.แต่ถ้านายกลับไป ฝากบอกเมียฉันด้วย... ว่าสองปีในค่ายเชลยมันพอๆ กับ สี่ปีของชีวิตแต่งงานเลย Seven Years in Tibet (1997)
That is roughly one's monthly salary.ประมาณเงินเดิอน 1 งวด Bicentennial Man (1999)
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว The Corporation (2003)
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
You wanna make a guess, roughly, for the week?คุณน่าจะเดานะ คร่าว ๆ ถึงสัปดาห์ไหม The Forgotten (2004)
At this continued state of rest... the human body breathes 0.3 liters of oxygen a minute... or roughly 2,000 liters in four days.ในช่วงที่นอนหลับ... ร่างกายมนุษย์จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไป 0.3 ลิตรต่อนาที... 4 วันก็ใช้ประมาณ 2,000 ลิตร Primer (2004)
It's roughly 30 seconds long, so...มันยาวประมาณ 30 วินาที ฉะนั้น ยาวเท่าไหร่นะ Pilot: Part 2 (2004)
Tells where a piece was made and roughly when.17: 08,280 - The Fog (2005)
It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size.มันถูกพิจารณาว่าค่อนข้างเสถียร กว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดคร่าวๆพอกัน An Inconvenient Truth (2006)
Testicles are swollen, roughly three times the average size.ลูกอัณฑะบวม เกือบๆจะบวมเป็นสามเท่าของขนาดปกติ Ending Happy (2007)
We're gonna need roughlyอะไร? เราต้องการคราวๆ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Began roughly when we became aware of the pattern.เกิดขึ้นไล่ๆกับที่ เรารู้เรื่องแพทเทิร์น The Ghost Network (2008)
A stranger, white male, roughly her age, picked her up.ชายแปลกหน้า, ผิวขาว อายุประมาณเธอ รับเธอไป 52 Pickup (2008)
The ash cloud will reach Washington in roughly seven hours.กลุ่มเมฆขี้เถ้าจะมาถึงวอชิงตันภายใน 7 ชั่วโมง 2012 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป    [ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
ยึกยัก    [ADV] not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
เลาๆ [ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
ลวก    [ADV] carelessly, See also: roughly, casually, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Example: พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely   
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGHLY    R AH1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughly    (a) (r uh1 f l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungefähr das gleicheroughly the same [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about [Add to Longdo]
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway [Add to Longdo]
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, ] roughly; outline; summary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughly \Rough"ly\, adv.
   In a rough manner; unevenly; harshly; rudely; severely;
   austerely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughly
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   2: with roughness or violence (`rough' is an informal variant
     for `roughly'); "he was pushed roughly aside"; "they treated
     him rough" [syn: {roughly}, {rough}]
   3: with rough motion as over a rough surface; "ride rough" [syn:
     {roughly}, {rough}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top