Search result for

roughly

(59 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughly-, *roughly*, rough
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roughly[ADV] อย่างคร่าวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Latin. Roughly translated:ภาษาละติน แปลคร่าว ๆ ได้ว่า The Bank Job (2008)
Roughly.ประมาณนั้น I Knew You Were a Pig (2009)
Roughly nine months after Purcell's testimony concluded, Michael was born.ประมาณ 9 เดือนหลังที่สรุปหลักฐาน ทั้งหมดของเพอร์เซล,ไมเคิลก็เกิด I Knew You Were a Pig (2009)
The ash cloud will reach Washington in roughly seven hours.กลุ่มเมฆขี้เถ้าจะมาถึงวอชิงตันภายใน 7 ชั่วโมง 2012 (2009)
Took us roughly 15 minutes to get here.มาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ 15 นาที Law Abiding Citizen (2009)
That's, roughly, oh, about nine months before the kid was born.ก็ประมาณ.. อ้อ 9 เดือนพอดี ก่อนที่เด็กคนนั้นจะเกิด Jump the Shark (2009)
Roughly nine hours.ราว ๆ 9 ชั่วโมง Air: Part 3 (2009)
That's roughly correct this is where it all starts.มันก็ใช้ แต่ มันพึ่งจะเริ่ม Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
You're roughly the same size as Lloyd.วางมือลงไปตามรอย Hostile Takeover (2009)
I put roughly $2 billion into tachyon research to block Jon's vision of the future.เอาเงินสองร้อยล้าน ทำวิจัยประจุไวเหนือแสง... ...เพื่อบล็อคสัญญาณจอน ไม่ให้เห็นอนาคต Watchmen (2009)
-Yes, roughly. -We do. BTW, big story.ใช่ /หยาบคาย Iron Man 2 (2010)
Roughly eight to ten minutes per planet.ใช้เวลาอย่างน้อย8-10นาทีต่อดาว Lost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roughlyAsia is roughly four times the size of Europe.
roughlyDon't handle these tools roughly.
roughlyDon't handle the tools roughly.
roughlyHe drives roughly.
roughlyHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
roughlyHe's charging me roughly four times as much as he charged when he started cutting my lawn.
roughlyI just roughly allocated it to each function.
roughlyIt was out of the ordinary for Chris to behave so roughly.
roughlyRoughly speaking, there were about 30 people in the bus.
roughlyRoughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.
roughlyThe population of the country is roughly estimated at 50,000,000.
roughlyThese can be classified roughly into three types.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
ยึกยัก[ADV] not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
เลาๆ[ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
ลวก[ADV] carelessly, See also: roughly, casually, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Example: พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely   
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGHLY    R AH1 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughly    (a) (r uh1 f l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungefähr das gleicheroughly the same [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
要略[yào, ㄧㄠˋlu:e4, ] roughly; outline; summary, #52,004 [Add to Longdo]
横是[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway, #151,178 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughly \Rough"ly\, adv.
   In a rough manner; unevenly; harshly; rudely; severely;
   austerely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughly
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]
   2: with roughness or violence (`rough' is an informal variant
     for `roughly'); "he was pushed roughly aside"; "they treated
     him rough" [syn: {roughly}, {rough}]
   3: with rough motion as over a rough surface; "ride rough" [syn:
     {roughly}, {rough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top