ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大约

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大约-, *大约*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- About half a gallon.[CN] -大约半加仑 The Grapes of Wrath (1940)
My ancestral home is in the province of Astrakhan... about two weeks' journey from Moscow.[CN] 我祖籍是在 阿斯特拉罕省 从莫斯科出发大约两个 星期的行程 The Scarlet Empress (1934)
The other one says, "Sure it's true, about 500 million."[CN] 另一个人说当然是真的 大约5亿人 Ninotchka (1939)
A nice lookng woman, About 25 or 26,[CN] 但模样俊秀得很 大约25 26的样子吧 Taki no shiraito (1933)
A little less than a year ago,[CN] 大约一年前, Bordertown (1935)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.[CN] 大概2个月之后 大约在离海峡40英里的埃奇库姆附近 Rebecca (1940)
It's a black figure, as you know, smooth and shiny, of a bird, a hawk or falcon, about that high.[CN] 那是一个黑色雕塑,光滑、闪亮... 那是一只鸟、鹰. 大约这么高 The Maltese Falcon (1941)
Correct. Height: about five foot ten.[CN] 身高大约五英尺十英寸 The 39 Steps (1935)
I was having tea about an hour ago with an English lady.[CN] 大约1小时前我跟一位英国女士喝茶 The Lady Vanishes (1938)
He joined our regiment from the Swedish front... where he fought bravely for about two years.[CN] 他从瑞典阵线 加入我们的军团 在我们的军团 他英勇作战了大约两年 The Scarlet Empress (1934)
Where I could cut you in on, say, 5% of... still chicken feed.[CN] 给你大约5%... 还是太廉价 Bordertown (1935)
-That's too bad. -About three months.[CN] 一那太糟糕了 一大约三个月 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top