Search result for

ใกล้เคียง

(53 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้เคียง-, *ใกล้เคียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใกล้เคียง[V] be similar to, See also: look like, resemble, be alike, Syn. ละม้าย, คล้าย, คล้ายคลึง, Example: ลูกสาวมีหน้าตาใกล้เคียงกับคุณพ่อมาก
ใกล้เคียง[ADJ] nearby, See also: close, adjoining, adjacent, neighboring, Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด, Ant. ไกล, Example: วัดเป็นสถานที่รวมของคนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใกล้เคียงว. ไม่ไกลกัน เช่น เพื่อนบ้านใกล้เคียง
ใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมากนัก, พอ ๆ กัน เช่น รอ กับ คอย มีความหมายใกล้เคียงกัน หนังสือสองเล่มนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน.
อันตร-ใกล้เคียง, เกือบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Most Likelyใกล้เคียงที่สุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the closest thing we clones have to a home.มันเป็นที่ๆใกล้เคียงคำว่าบ้านที่สุด สำหรับโคลนอย่างพวกเรา Rookies (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Nearly the same age I was when I had met him.ใกล้เคียงกับอายุฉันตอนที่พบเขาครั้งแรก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So while travel to and from the area won't be fully restored for several days, it looks like the danger is over.อย่างไรก็ตามในพื้นที่ใกล้เคียง จะยังไม่กลับคืนสภาพเดิมในเร็ววันนี้ ดูเหมือนว่าทุกแห่งปลอดภัยแล้ว Day of the Dead (2008)
Now, I haven't really got what I need yet but it's very close.รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่... ...แต่ก็ใกล้เคียงมากแล้วนะ Inkheart (2008)
Yes, but equally, going after him in some knee-jerk way, you know, assuming he's a terrible guy, wouldn't that only create more sympathy for him than anything else?ก็ใช่ แล้วมันมีอะไรใกล้เคียง\ กับการคุกเข่าขอโทษบ้างล่ะ ลองคิดดูน่ะ ถ้าสมมติว่าเขาเป็นชายที่มีปัญหา เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดอย่างมาก\ มันก็ดีกว่าทำอย่างอื่นแล้วนิ Frost/Nixon (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
And close this but not quite for form's sake.และมีความใกล้เคียงแต่ไม่ทั้งหมดกับเหล้าสาเก Doubt (2008)
Close, but no.ใกล้เคียง แต่ยังไม่ใช่ The Day the Earth Stood Still (2008)
It shows the layout of his property, and its proximity to every other house on his street.มันแสดงแผนผังของที่ดินเขา และบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทุกหลังบนถนนนั้น เขามี.. Blow Out (2008)
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to   
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant

English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v.) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximate[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated
border on[PHRV] เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
nearby[ADV] ใกล้เคียง, See also: ใกล้ๆ, รอบๆ, Syn. close by, Ant. far
neighbor[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
neighbour[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ข้างเคียง, ใกล้, Syn. adjoin, border
proximal[ADJ] ใกล้เคียง, See also: ใกล้ชิด, Syn. conterminous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approximate(อะพรอค'ซิเมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง,คล้ายกันมาก,เลียนแบบ -approximately adv.
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
ardeb(อาร์'เดบ) n. หน่วยความจุที่ใช้ในอียิปต์ และประเทศที่ใกล้เคียง (a unit of capacity)
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
close proximityn. ความใกล้เคียงกัน
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกล้มือ,ใกล้เคียง, Syn. handy,fit -Conf. suitable
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
hither(ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่,ที่ต่าง ๆ), See also: Phr. (hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่) adj. ที่นี้,ที่ใกล้เคียง

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
proximity(n) ความใกล้เคียง,ความใกล้ชิด
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง

German-Thai: Longdo Dictionary
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
umliegend(adj adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top