Search result for

เหมือนกับ

(28 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมือนกับ-, *เหมือนกับ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมือนกับ [CONJ] like, See also: as, such as, as if, as though, like, Syn. เช่นเดียวกับ, ราวกับ, ราว, อย่างกับ, เฉก, เช่น, ดัง, ดุจ, Ant. ต่างกับ, Example: สัตว์ก็รักชีวิตเหมือนกับมนุษย์รักตัวเองนั่นแหละ, Thai definition: ใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมือนกับสัน. ดังเช่น เช่น เขาพูดเหมือนกับเห็นมาด้วยตนเอง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though   FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือนกับ ...[X] (meūan kap ...) EN: as if ; like   FR: comme ; du genre de ; similaire à ; identique à
เหมือนกับฝัน[n. exp.] (meūoenkap fan) EN: like a dream   FR: comme un rêve ; comme dans un rêve
เหมือนกับว่า[X] (meūoenkap wā) FR: comme si

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after the style of    [IDM] เหมือนกับ, See also: เลียนแบบ
border on    [PHRV] เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
cast back    [PHRV] ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ), See also: เหมือนกับ (ญาติหรือบรรพบุรุษ), Syn. throw back
consist with    [PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมือนกับ, เท่ากับ, เทียบเท่ากับ, Syn. consort with
consort with    [PHRV] เหมือนกับ, See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ, Syn. consist with
equal in    [PHRV] เหมือนกับ, See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ
liken to    [PHRV] เหมือนกับ, See also: เปรียบเสมือน, Syn. compare to, compare with, equate to
like    [PREP] เหมือนกับ, See also: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ, Syn. similar to
measure up to    [PHRV] เหมือนกับ, See also: เทียบเท่า, Syn. match up to
oily    [ADJ] เหมือนกับน้ำมัน, Syn. greasy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
ctrl+alt+del(เริ่มเครื่องใหม่) <ความหมาย>แป้น CTRL, ALT, DEL ล้วนเป็นแป้นพิมพ์พิเศษของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือ เครื่องที่ทำเลียนแบบไอบีเอ็ม เมื่อกดทั้งสามแป้นนี้พร้อมกันแล้ว จะเท่ากับสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้น การทำเช่นนี้เรียกว่า "warm boot" จะเหมือนกับการปิดแล้วเปิดสวิตซ์ที่เครื่องใหม่ (cold boot) ในกรณีเช่นที่ว่านี้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลที่กำลังทำอยู่ ข้อมูลจะหายไปหมด เพราะไม่ได้สั่งเก็บหรือบันทึก
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

Are you satisfied with the result?

Go to Top