Search result for

ami

(158 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ami-, *ami*
Possible hiragana form: あみ
English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amid[PREP] ท่ามกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. among, in the midst of
amigo[SL] เพื่อน, See also: เกลอ
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
amiss[ADV] อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างไม่เหมาะสม, Syn. wrongty, faultily
amity[N] มิตรภาพ, See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร, Syn. friendship
amidst[PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amiably[ADV] อย่างเป็นมิตร
amicable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
amidships[ADV] ตรงกลางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ami(เอมี') n., (pl. amis) fr. เพื่อน abbr. acutemyocardial infarction
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amicus curiae (L.)ที่ปรึกษาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ami Proเอมิ โปร [TU Subject Heading]
Amici Prismอะมิซิปริซึม [การแพทย์]
Amiconultrafiltration Systemระบบเอมิคอนอัลตราฟิลเตรชัน [การแพทย์]
Amicrofilaraemia, Asymptomaticระยะไม่มีอาการและไม่พบไมโครฟิลาเรีย [การแพทย์]
Amidasesเอนไซม์อะมิเดส [การแพทย์]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Amide Formationปฏิกิริยาการเกิดเอไมด์, การเปลี่ยนเป็นอะไมด์ [การแพทย์]
Amide Groupเอไมด์กรุ๊ป [การแพทย์]
Amide Group Analysisการวิเคราะห์หมู่เอไมด์ [การแพทย์]
Amide Linkageการจับที่เป็นแบบอามีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ami!อามิ ! The Machine Girl (2008)
Amira.อามีร่า Gone Maybe Gone (2012)
- This is senator Amidala.-นี่วุฒิฯอมิดาล่าพูด Destroy Malevolence (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala,ท่านวุฒิสมาชิก อมิดาลา Bombad Jedi (2008)
What about Senator Amidala's companions?สหายของวุฒิสมาชิกอมิดาลาเป็นยังไงบ้าง? Bombad Jedi (2008)
Where is Senator Amidala?วุฒิสมาชิกอมิดาลาอยู่ที่ไหน? Bombad Jedi (2008)
Take me to Senator Amidala at once!พาข้าไปหาวุฒิสมาชิกอมิดาลาเดี่ยวนี้! Bombad Jedi (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Bring Senator Amidala before me.นำตัววุฒิสมาชิกอมิดาลามาข้างหน้าข้า Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala.วุฒิสมาชิกอมิดาลา Bombad Jedi (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amiThe tower stood amid the ruins.
amiShe was standing amid the ruins of the castle.
amiI am glad that the matter was settled amicably.
amiDon't take it amiss if I criticize your work.
amiThe curtain fell amid the wild applause of the audience.
amiNothing comes amiss to him.
amiIt would not be amiss to ask his views.
amiHe is cool amid confusion.
amiShe is amiable to everybody.
amiYou just missed Ami as she went out.
amiAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
amiThey are amid the city noises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงกลาง[PREP] in the middle of, See also: amid, amidst, Example: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ท่ามกลาง[PREP] among, See also: amid, amidst, midst, Example: เราต้องอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราตลอดเวลา, Thai definition: ระหว่างกลางสิ่งแวดล้อม
กรดอะมิโน[N] amino acid, Example: ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์
ความเป็นเพื่อน[N] friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น
กันเอง[ADV] intimately, See also: amicably, familiarly, Syn. คุ้นเคย, Ant. ห่างเหิน, Example: ฉันอยากให้เขารู้สึกกันเองกับพวกเรา, Thai definition: เป็นพวกเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens   FR: Amiens
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: gourami   
บางลง[v. exp.] (bāng long) FR: amincir
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fraēngkhlin) EN: Benjamin Franklin   FR: Benjamin Franklin
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMI    AA1 M IY0
AMIN    AA0 M IY1 N
AMIE    AE1 M IY0
AMIR    AA0 M IH1 R
AMID    AH0 M IH1 D
AMIR    AH0 M IH1 R
AMIT    AA2 M IY1 T
AMIS    AE1 M IH2 S
AMICK    AE1 M IH0 K
AMINO    AH0 M IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amid    (in) (@1 m i1 d)
amir    (n) (@1 m i@1 r)
amirs    (n) (@1 m i@1 z)
amiss    (j) (@1 m i1 s)
amity    (n) (a1 m i t ii)
Amiens    (n) (a1 m i@ n z)
amidst    (in) (@1 m i1 d s t)
amiable    (j) (ei1 m i@ b l)
amiably    (a) (ei1 m i@ b l ii)
amicable    (j) (a1 m i k @ b l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
相見積り[あいみつもり, amitsumori] (vt) การเปรียบเทียบใบเสนอราคาก่อนซื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
damitด้วยสิ่งนั้น
damitเพื่อที่จะ
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ami {m}Yank [Add to Longdo]
Amin {n} [chem.]amine [Add to Longdo]
Aminosäure {f} [biochem.]amino acid [Add to Longdo]
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] amiable; cute; lovely [Add to Longdo]
在﹍之中[zài zhī zhōng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄓㄨㄥ, ] amid; among [Add to Longdo]
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, ] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in [Add to Longdo]
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛 [Add to Longdo]
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant) [Add to Longdo]
氨基[ān jī, ㄢ ㄐㄧ, ] amino; amino group [Add to Longdo]
氨基苯酸[ān jī běn suān, ㄢ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄙㄨㄢ, ] aminobenzoic acid [Add to Longdo]
氨基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] amine [Add to Longdo]
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid; also written 氨基酸 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あみ, ami] -Netz [Add to Longdo]
網袋[あみぶくろ, amibukuro] -Netz, Einkaufsnetz [Add to Longdo]
編み物[あみもの, amimono] das_Stricken, das_Haekeln, Strickarbeit, Haekelarbeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMI
     Alternate Mark Inversion [encoding] (ISDN, T1)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMI
     American Megatrends Incorporation (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMI
     ATM Management Interface (ForeRunner)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ami [ami]
   friend
   fellow‐thinker
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ami [amiːant] (n) , s.(m )
   Yank
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top