ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tidal wave

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tidal wave-, *tidal wave*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tidal wave(n) คลื่นทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tidal waveการชนะอย่างท่วมท้น [ ดู landslide ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring to an end the Soviet empire... and its 70 year experiment of comunism continuing stife in ... regions, along with widespread corruption and economic misery resulting in a virtual tidal wave of crime. the Russian maffia has involved into a world classเกิดคอรัปชั่น และการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วไป รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม เกิดมาเฟียซึ่งมีเครือค่ายย่อย ๆ ขึ้นในรัสเซีย The Jackal (1997)
There's a tidal wave coming from the east.มันเป็นคลื่นยักษ์ มาจากฝั่งตะวันออก 2012 (2009)
♪ When the feeling came upon me like a tidal wave# เมื่อความรู้สึกนั่นเทถมมาที่ฉัน เหมือนคลื่นยักษ์# Nationals (2012)
Waiting for that tidal wave to crash.รอให้คลื่นจากกระแสน้ำมาชน End Times (2012)
Behind your rage, there is a tidal wave of feelings.ภายใต้ความโกรธแค้นของเธอ มีคลื่นความรู้สึกมากมาย The Walking Dead (2013)
Wooden ships... and a tidal wave of heroes' blood.เรือไม้... ...และน้ำท่วมของชายฉกรรจ์เลือด. 300: Rise of an Empire (2014)
Wooden ships... and a tidal wave of heroes' blood.เรือไม้... ...และน้ำท่วมของชายฉกรรจ์เลือด. 300: Rise of an Empire (2014)
Before we could switch brands, we were swamped with this tidal wave of negative reviews.ก่อนที่เราจะได้ปรับปรุงมัน เราก็โดนกดดัน เกี่ยวกับกระแสรีวิวในแง่ลบนี่ Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tidal waveIt is carried away by tidal waves.
tidal waveLast year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.
tidal waveThere was an earthquake and, in addition, there were tidal waves.
tidal waveThe tidal wave warning has been canceled.
tidal waveThey weren't warned of the tidal wave.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flutwelle { f } | Flutwellen { pl }tidal wave | tidal waves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
大津波[おおつなみ, ootsunami] (n) giant tsunami; giant tidal wave [Add to Longdo]
津波(P);津浪;海嘯[つなみ, tsunami] (n) tsunami; tidal wave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidal wave \Tid"al wave\, n.
   1. an unusually high wave from the sea, sometimes reaching
    far inland and causing great destruction, and usually
    caused by some event, such as an earthquake, far from the
    shore. In Japan, such a wave is called a {tsunami}.
    [PJC]
 
   2. [fig.] an unusually large quantity of items or events
    requiring attention and causing strain on the capacity to
    handle them; as, a tidal wave of orders for a new product;
    a tidal wave of tourists.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tidal \Tid"al\, a.
   Of or pertaining to tides; caused by tides; having tides;
   periodically rising and falling, or following and ebbing; as,
   tidal waters.
   [1913 Webster]
 
      The tidal wave of deeper souls
      Into our inmost being rolls,
      And lifts us unawares
      Out of all meaner cares.         --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {Tidal air} (Physiol.), the air which passes in and out of
    the lungs in ordinary breathing. It varies from twenty to
    thirty cubic inches.
 
   {Tidal basin}, a dock that is filled at the rising of the
    tide.
 
   {Tidal wave}.
   (a) See {Tide wave}, under {Tide}. Cf. 4th {Bore}.
   (b) A vast, swift wave caused by an earthquake or some
     extraordinary combination of natural causes. It rises far
     above high-water mark and is often very destructive upon
     low-lying coasts.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tide \Tide\, n. [AS. t[imac]d time; akin to OS. & OFries.
   t[imac]d, D. tijd, G. zeit, OHG. z[imac]t, Icel. t[imac]?,
   Sw. & Dan. tid, and probably to Skr. aditi unlimited,
   endless, where a- is a negative prefix. [root]58. Cf.
   {Tidings}, {Tidy}, {Till}, prep., {Time}.]
   1. Time; period; season. [Obsoles.] "This lusty summer's
    tide." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And rest their weary limbs a tide.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Which, at the appointed tide,
       Each one did make his bride.     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       At the tide of Christ his birth.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. The alternate rising and falling of the waters of the
    ocean, and of bays, rivers, etc., connected therewith. The
    tide ebbs and flows twice in each lunar day, or the space
    of a little more than twenty-four hours. It is occasioned
    by the attraction of the sun and moon (the influence of
    the latter being three times that of the former), acting
    unequally on the waters in different parts of the earth,
    thus disturbing their equilibrium. A high tide upon one
    side of the earth is accompanied by a high tide upon the
    opposite side. Hence, when the sun and moon are in
    conjunction or opposition, as at new moon and full moon,
    their action is such as to produce a greater than the
    usual tide, called the {spring tide}, as represented in
    the cut. When the moon is in the first or third quarter,
    the sun's attraction in part counteracts the effect of the
    moon's attraction, thus producing under the moon a smaller
    tide than usual, called the {neap tide}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The flow or rising of the water is called flood tide,
      and the reflux, ebb tide.
      [1913 Webster]
 
   3. A stream; current; flood; as, a tide of blood. "Let in the
    tide of knaves once more; my cook and I'll provide."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Tendency or direction of causes, influences, or events;
    course; current.
    [1913 Webster]
 
       There is a tide in the affairs of men,
       Which, taken at the flood, leads on to fortune.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Violent confluence. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) The period of twelve hours.
    [1913 Webster]
 
   {Atmospheric tides}, tidal movements of the atmosphere
    similar to those of the ocean, and produced in the same
    manner by the attractive forces of the sun and moon.
 
   {Inferior tide}. See under {Inferior}, a.
 
   {To work double tides}. See under {Work}, v. t.
 
   {Tide day}, the interval between the occurrences of two
    consecutive maxima of the resultant wave at the same
    place. Its length varies as the components of sun and moon
    waves approach to, or recede from, one another. A
    retardation from this cause is called the lagging of the
    tide, while the acceleration of the recurrence of high
    water is termed the priming of the tide. See {Lag of the
    tide}, under 2d {Lag}.
 
   {Tide dial}, a dial to exhibit the state of the tides at any
    time.
 
   {Tide gate}.
    (a) An opening through which water may flow freely when
      the tide sets in one direction, but which closes
      automatically and prevents the water from flowing in
      the other direction.
    (b) (Naut.) A place where the tide runs with great
      velocity, as through a gate.
 
   {Tide gauge}, a gauge for showing the height of the tide;
    especially, a contrivance for registering the state of the
    tide continuously at every instant of time. --Brande & C.
 
   {Tide lock}, a lock situated between an inclosed basin, or a
    canal, and the tide water of a harbor or river, when they
    are on different levels, so that craft can pass either way
    at all times of the tide; -- called also {guard lock}.
 
   {Tide mill}. (a) A mill operated by the tidal currents.
    (b) A mill for clearing lands from tide water.
 
   {Tide rip}, a body of water made rough by the conflict of
    opposing tides or currents.
 
   {Tide table}, a table giving the time of the rise and fall of
    the tide at any place.
 
   {Tide water}, water affected by the flow of the tide; hence,
    broadly, the seaboard.
 
   {Tide wave}, or {Tidal wave}, the swell of water as the tide
    moves. That of the ocean is called primitive; that of bays
    or channels derivative. See also {tidal wave} in the
    vocabulary. --Whewell.
 
   {Tide wheel}, a water wheel so constructed as to be moved by
    the ebb or flow of the tide.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tidal wave
   n 1: an overwhelming manifestation of some emotion or
      phenomenon; "a tidal wave of nausea"; "the flood of letters
      hit him with the force of a tidal wave"; "a tidal wave of
      crime"
   2: an unusual (and often destructive) rise of water along the
     seashore caused by a storm or a combination of wind and high
     tide
   3: a wave resulting from the periodic flow of the tides that is
     caused by the gravitational attraction of the moon and sun

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top