Search result for

คุ้นเคย

(52 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุ้นเคย-, *คุ้นเคย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้นเคย    [V] be familiar, See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate, Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี, Ant. แปลกใหม่, Example: คนอินเดียส่วนใหญ่ยังเป็นชาวชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับรถยนต์, Thai definition: รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง, เคยเห็นเคยทำบ่อยๆ จนชิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุ้นเคยก. รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น พวกเขาทำงานด้วยกันมานาน เลยคุ้นเคยกัน, เคยเห็นเคยทำบ่อย ๆ จนชิน เช่น เขาเดินในที่มืดได้เพราะคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้.
รู้จักคุ้นเคยกัน เช่น นายดำกับนายแดงรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ, รู้จักมักคุ้น ก็ว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่ Night and Fog (1956)
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง The Little Prince (1974)
I don't think either one of you are familiar with our problems!ผมไม่คิดว่าคุณสองคน คุ้นเคยกับปัญหาของเรา! Jaws (1975)
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ! Jaws (1975)
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-I'm used to a little better treatment.ผมคุ้นเคยกับอะไรดีกว่านี้ Oh, God! (1977)
One unused prophylactic.หนึ่งถุงยางอนามัยไม่คุ้นเคย The Blues Brothers (1980)
It would take three to four months.มันคงใช้เวลาสามถึงสี่เดือน คุณไม่คุ้นเคยกับระบบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think I'm quite familiar with that phrase.ข้าไม่คิดว่าข้าจะคุ้นเคยกับคำนั้นหรอกนะ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
คุ้นเคย[adj.] (khunkhoēi) EN: accustomed   
คุ้นเคยกับ[v. exp.] (khunkhoēi kap) EN: be familiar with   FR: être habitué à

English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accustomed    [ADJ] คุ้นเคย, See also: เคยชิน, เป็นประจำ, Syn. habitual, usual, customary
acquainted    [ADJ] คุ้นเคย
be acquainted with    [PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ
be in with    [PHRV] ชอบพอกับ, See also: คุ้นเคยกันดีกับ, Syn. get in with
familiar    [ADJ] คุ้นเคย, See also: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก, Syn. customary, well-known, Ant. strange, unfamiliar
get in with    [PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: เป็นมิตรกับ (มักเป็นคนมีตำแหน่งสูงหรือมีอำนาจ, Syn. be in with, keep in with
get into the way of    [IDM] เคยชินกับ, See also: คุ้นเคยกับ, Syn. get out of
grow into    [PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ
inure to    [PHRV] คุ้นเคยกับ, See also: ชินกับ, Syn. enure to
strike a chord    [IDM] คุ้นเคย, See also: ดูคุ้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
familiar(ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี
familiarise(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation,familiarization n. familiariser,familiarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
homelike(adj) เหมือนบ้าน,คุ้นเคย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慣れる[なれる, nareru] Thai: คุ้นเคย
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with

French-Thai: Longdo Dictionary
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top