ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

between

B IH0 T W IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -between-, *between*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
between(prep) อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง, See also: อยู่ในระหว่าง, Syn. in the middle of
between(prep) สิ่งที่รวมกัน
between(prep) เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
between(prep) กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง
between(adv) ในระหว่างนั้น, See also: ระหว่าง
between the devil and the deep blue sea(idm) อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst, mid, betwixt -Conf. between each
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
inbetween(อินบิทะวีน') n. สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง. -adj. ซึ่งระหว่างกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
between(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)
There's been a slight unpleasantness between him and Mrs. Danvers.มีเรื่องกันเล็กน้อยระหว่างเขากับคุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น? 12 Angry Men (1957)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Taylor was riding with Nova here, between the lake and the sea.วิเศษมาก เอ้าว่าต่อไป เทย์เลอร์ขี่ม้าไปกับโนวา ระหว่างทะเลสาบกับทะเลใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betweenA canal flowed between two rows of houses.
betweenAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
betweenA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
betweenA conflict between my father and me.
betweenA fence between makes love more keen.
betweenAffection sprang up between them.
betweenA fight started about nothing between them.
betweenA great contrast between city life and country life.
betweenA hedge between keeps friendship green.
betweenA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
betweenAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
betweenAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่าง(prep) between, Example: บ้านของคุณอรน่าจะอยู่ระหว่างวัดนายโรงกับวัดสุวรรณคีรี, Thai Definition: ช่องว่างจากที่หนึ่งถึงอีกที่หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
คาบ[khāp] (v) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry  FR: saisir avec la bouche
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คูหา[khūhā] (n) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance
กลาง[klāng] (prep) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid  FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[klāngkhan] (adv) EN: in between
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)
นายหน้า[nāinā] (n) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between  FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าซื้อขาย[nāinā seū-khāi] (n, exp) EN: broker; agent ; go-between  FR: négociant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETWEEN B IH0 T W IY1 N
BETWEEN B IY0 T W IY1 N
BETWEENS B IH0 T W IY1 N Z
BETWEENS B IY0 T W IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
between (a) bˈɪtwˈiːn (b i1 t w ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter-, #412 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals, #505 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle, #2,095 [Add to Longdo]
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks, #9,009 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between, #16,116 [Add to Longdo]
行间[háng jiān, ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] between rows, #59,281 [Add to Longdo]
在﹍之间[zài zhī jiān, ㄗㄞˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf freier Streckebetween stations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
けじめ[kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Between \Be*tween"\, n.
   Intermediate time or space; interval. [Poetic & R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Between \Be*tween"\, prep. [OE. bytwene, bitweonen, AS.
   betwe['o]nan, betwe['o]num; prefix be- by + a form fr. AS.
   tw[=a] two, akin to Goth. tweihnai two apiece. See {Twain},
   and cf. {Atween}, {Betwixt}.]
   1. In the space which separates; betwixt; as, New York is
    between Boston and Philadelphia.
    [1913 Webster]
 
   2. Used in expressing motion from one body or place to
    another; from one to another of two.
    [1913 Webster]
 
       If things should go so between them. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging in common to two; shared by both.
    [1913 Webster]
 
       Castor and Pollux with only one soul between them.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Belonging to, or participated in by, two, and involving
    reciprocal action or affecting their mutual relation; as,
    opposition between science and religion.
    [1913 Webster]
 
       An intestine struggle, open or secret, between
       authority and liberty.        --Hume.
    [1913 Webster]
 
   5. With relation to two, as involved in an act or attribute
    of which another is the agent or subject; as, to judge
    between or to choose between courses; to distinguish
    between you and me; to mediate between nations.
    [1913 Webster]
 
   6. In intermediate relation to, in respect to time, quantity,
    or degree; as, between nine and ten o'clock.
    [1913 Webster]
 
   {Between decks}, the space, or in the space, between the
    decks of a vessel.
 
   {Between ourselves}, {Between you and me}, {Between
   themselves}, in confidence; with the understanding that the
    matter is not to be communicated to others.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Between}, {Among}.
 
   Usage: Between etymologically indicates only two; as, a
      quarrel between two men or two nations; to be between
      two fires, etc. It is however extended to more than
      two in expressing a certain relation.
 
         I . . . hope that between public business,
         improving studies, and domestic pleasures,
         neither melancholy nor caprice will find any
         place for entrance.        --Johnson.
      [1913 Webster] Among implies a mass or collection of
      things or persons, and always supposes more than two;
      as, the prize money was equally divided among the
      ship's crew.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 between
   adv 1: in the interval; "dancing all the dances with little rest
       between" [syn: {between}, {betwixt}]
   2: in between; "two houses with a tree between" [syn: {between},
     {'tween}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top