ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เหมาะสม

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เหมาะสม-, *ไม่เหมาะสม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
and, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด Spies Like Us (1985)
Such personal questions are not appropriate.คำถามส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เหมาะสม The Russia House (1990)
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It would be highly improper of me to accept any evidence in this fashion.มันอาจจะดูไม่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผม ที่จะเก็บหลักฐานในรูปการนี้ Basic Instinct (1992)
Just tell him not to be abusive.เพียงแค่บอกเขาไม่ได้ที่จะไม่เหมาะสม Pulp Fiction (1994)
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ Episode #1.6 (1995)
This one doesn't fit, either.หนึ่งนี้ไม่เหมาะสม อย่างใดอย่างหนึ่ง Contact (1997)
He's gonna make a mockery.เขากำลังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมในศาล ผมมีสิทธิ์พูดเพื่อแก้ต่างให้ตัวเองครับท่าน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนี่เป็นเนื้อหาสาระ Good Will Hunting (1997)
But your dress is not appropriate for such a conversation.แต่ข้าว่าตอนนี้เจ้าแต่งตัวไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
What happened? Circumstances were not optimal for the procedure.ในกรณีนี้มันไม่เหมาะสม / ในเชิงปฏิบัติ City of Angels (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable   FR: impropre

English-Thai: Longdo Dictionary
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
be out of keeping with[IDM] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
be out of place[IDM] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่เข้ากับ, ไม่สอดคล้องกับ
made for each other[IDM] ไม่เหมาะสมกัน, See also: เข้ากันไม่ได้
out of keeping with[IDM] ไม่เหมาะสมกับ
illy[ADV] ไม่ดี, See also: ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, Syn. badly, ill
improper[ADJ] ไม่เหมาะสม (คำทางการ), See also: ไม่สมควร, Syn. unbecoming, unsuitable, Ant. proper, suitable
look bad[PHRV] ไม่เหมาะสม, Ant. look good
look good[PHRV] ไม่สมควร, See also: ไม่เหมาะสม
misbecome[VT] ไม่เหมาะสม (คำทำการ), See also: ไม่พอดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)

English-Thai: Nontri Dictionary
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
impolitic(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร
inapplicable(adj) ใช้ไม่ได้,ไม่เหมาะสม
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง,ไม่เหมาะสม,ผิด
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
misfit(vt) ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top