ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

midst

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midst-, *midst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midst(n) ตรงกลาง, See also: ส่วนกลาง, Syn. center, midpoint, middle
midstream(n) ตอนกลางของกระแสน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midst(มิดซฺทฺ) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลาง, แก่นกลาง prep. amidst
midstream(มิด'สทรีม) n. กลางลำน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
midst(n) ตอนกลาง, แก่นกลาง, อาณาบริเวณ
midst(pre) ท่ามกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง
amidst(pre) ระหว่าง, ท่ามกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
The Bible says, "In the midst of life we are in death."พระคัมภีร์กล่าวว่า "ตราบที่ยังมีชีวิต เราอยู่ในความตาย" Stand by Me (1986)
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง The Legend of Bagger Vance (2000)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
You know, Paul, in the midst of all this, for you to say something like that is...รู้มั้ยพอล ถึงจะเกลียดแก แต่พอแกชมฉันก็ซึ้ง The Longest Yard (2005)
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning.ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน Chapter Six 'Better Halves' (2006)
I am in the midst of preparations for Jazz's... reception.ฉันอยู่ในระหว่างเตรียมงานต้อนรับ... ของแจ๊ส Namastey London (2007)
Kousaten demo, yume no naka demo, At a street crossing, or in the midst of dreamsทั้งตามทางม้าลาย ทั้งในโลกแห่งความฝัน Kousaten demo, yume no naka demo, 5 Centimeters Per Second (2007)
Like a familiar shoulder on the midst of a crowdเหมือนหัวไหล่ที่คุ้นเคยกลางฝูงชน Like Stars on Earth (2007)
Well, apparently, happy was in the midst of a life-threatening anaphylactic collapse.เห็นได้ชัดว่าชีวิตของแฮปปี้นั้นอยู่ท่ามกลางการเสี่ยงที่จะล้มป่วย ด้วยอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม Ending Happy (2007)
Because, my dear, in the midst of death, we are in life.เพราะว่า ที่รัก ในช่วงที่เราผ่านมาครึ่งชีวิต เรายังหายใจ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
We're in the midst of an urgent protocol.เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
midstHe fainted in the midst of his speech.
midstIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
midstIn the midst of this it is IT that has made great progress.
midstIt is a pity that some people starve to death even in the midst of plenty.
midstSuddenly Nancy screamed in the midst of silence.
midstWe have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.
midstWell, for the practical problem, in the midst of those rumours flying around I'm surprised they've been able to keep that club running.
midstYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.
midstYour gift was like discovery of an oasis in the midst of a desert.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
midst
midst
midstream

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midst
midstream

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中流[zhōng liú, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ,  ] midstream #42,525 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf, adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) #4,502 [Add to Longdo]
最中[もなか, monaka] (n-adv, n) in the middle of; height of; in course of; midst; (P) #6,372 [Add to Longdo]
掛かり;掛り[がかり, gakari] (suf) (1) taking a quantity (of time, people, etc.); (2) similar to ...; (3) dependent on ...; reliant on ...; (4) (after the -masu stem of a verb) while ...; when ...; in the midst of ... [Add to Longdo]
御多忙中;ご多忙中[ごたぼうちゅう, gotabouchuu] (exp) (See 多忙中) in the midst of your work (often used as a formal phrase in business letters, etc.) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s, vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す, 魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s, vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf, v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
仕事中[しごとちゅう, shigotochuu] (n) at work; in the midst of work; working; (P) [Add to Longdo]
止し[よし, yoshi] (n-suf, adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read) [Add to Longdo]
止す[よす, yosu] (suf, v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone [Add to Longdo]
真っ最中(P);真最中[まっさいちゅう, massaichuu] (n-adv, n) midst; middle of; height of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Midst \Midst\, n. [From middest, in the middest, for older in
   middes, where -s is adverbial (orig. forming a genitive), or
   still older a midde, a midden, on midden. See {Mid}, and cf.
   {Amidst}.]
   [1913 Webster]
   1. The interior or central part or place; the middle; -- used
    chiefly in the objective case after in; as, in the midst
    of the forest.
    [1913 Webster]
 
       And when the devil had thrown him in the midst, he
       came out of him.           --Luke iv. 35.
    [1913 Webster]
 
       There is nothing . . . in the midst [of the play]
       which might not have been placed in the beginning.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, the condition of being surrounded or
    beset; the press; the burden; as, in the midst of official
    duties; in the midst of secular affairs.
    [1913 Webster]
 
   Note: The expressions in our midst, in their midst, etc., are
      avoided by some good writers, the forms in the midst of
      us, in the midst of them, etc., being preferred.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Midst}, {Middle}.
 
   Usage: Midst in present usage commonly denotes a part or
      place surrounded on enveloped by or among other parts
      or objects (see {Amidst}); while middle is used of the
      center of length, or surface, or of a solid, etc. We
      say in the midst of a thicket; in the middle of a
      line, or the middle of a room; in the midst of
      darkness; in the middle of the night.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Midst \Midst\, prep.
   In the midst of; amidst. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Midst \Midst\, adv.
   In the middle. [R.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 midst
   n 1: the location of something surrounded by other things; "in
      the midst of the crowd" [syn: {midst}, {thick}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top