ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beaming

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beaming-, *beaming*, beam
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส, เปล่งแสง, ฉายแสง, Syn. radiant, Ant. gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง, ฉายแสง, ปีติยินดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is stevie wayne, beaming my signal across the sea.นี่คือสตีวีย์ เวย์น ส่งคลื่นสัญญาณข้ามทะเล The Fog (2005)
Look at you. You're beaming inside out.ดูคุณสิ ต้องดีใจมากแน่ Cashback (2006)
Some put on beaming faces to keep their tears from falling.บ้างก็ทำหน้าสดใสเพื่อซ่อนซ้ำตาไว้ภายใน Smiles of a Summer Night (2007)
Tried beaming up with it yet?ไม่มีใครแ้ย้งหน่อยหรือ? Episode #2.3 (2008)
You still beaming about that necklace, Nodame?โนดาเมะ ยังปลื้มอยู่อีกเหรอ? เรื่องสร้อยคอนั่นน่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Prevented us from beaming out anyone inside.มันขวางการบีมออกไปของเรา มีใครอยู่ข้างใน Air: Part 1 (2009)
I mean, you know, beaming us out of harm's way?นายก็รู้นี่ แบบ พาเราออกมาจากสถานการณ์เสี่ยงตาย Sympathy for the Devil (2009)
I'm beaming him the coordinates now.ข้าจะส่งพิกัดไปให้เขาเดี๋ยวนี้ Holocron Heist (2009)
Clear the pad. I'm beaming to the surface.เชิญลงไป ผมจะบีมไปที่ผิวดาว Star Trek (2009)
We're still talking about beaming aboard the Enterprise... while she's travelling faster than light without a proper receiving pad.บีมส่งคุณขึ้นไปยานเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่เดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงโดยไม่มีแท่นรองรับที่ดี Star Trek (2009)
Is shielded against beaming technology.ทำให้ป้องกันการเคลื่อนย้ายได้ Incursion: Part 1 (2010)
If the Universe were the size of a room and you stood in the middle of it holding up a lantern, light beaming out from your back would zip out one wall and re-enter the room from the other sideถ้าจักรวาลมีขนาดของห้อง และคุณยืนอยู่ตรงกลางของมันถือ โคมไฟ, แสงฉายแสงออกมาจากด้านหลัง ของคุณ Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beamingShe was beaming with delight.
beamingThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกใส(adj) bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
พริ้มพราย(adj) beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai Definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
ระรื่น[rareūn] (adj) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant  FR: agréable ; plaisant
ยิ้มแฉ่ง[yim chaeng] (v, exp) EN: give a broad smile ; give a beaming smile
ยิ้มแต้[yim tāe] (v, exp) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile  FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beaming

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beaming

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ,     /    ] beaming with joy; to be all smiles #45,313 [Add to Longdo]
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ,     / 滿   ] beaming; radiant with happiness #63,330 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t, adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing [Add to Longdo]
晴れやかな笑顔[はれやかなえがお, hareyakanaegao] (n) beaming smile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beaming \Beam"ing\, a.
   Emitting beams; radiant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beam \Beam\, v. t. [imp. & p. p. {Beamed} (b[=e]md); p. pr. &
   vb. n. {Beaming}.]
   To send forth; to emit; -- followed ordinarily by forth; as,
   to beam forth light.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beaming
   adj 1: cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May
       morning" [syn: {beaming}, {glad}]
   2: pleased and proud; "beaming parents"
   3: radiating or as if radiating light; "the beaming sun"; "the
     effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a refulgent
     sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent}, {radiant},
     {refulgent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top