ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amicable

AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amicable-, *amicable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amicable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
Living ordinary, quiet lives as we pass your manicured lawns smiling amicable smiles.อยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา ใช้ชีวิตเงียบๆ อย่างเช่นเดินผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณ แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตร The Lesser Key of Solomon (2013)
I want to be amicable with you and... phone calls of this nature piss me off.ฉันไม่อยากจะต้องคุยอะไรกับเธออีก แล้วก็อยากโทรมาทำนิสัยแบบนี้ ฉันรำคาญเต็มทีแล้ว Below Her Mouth (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[kān toklong kan chan mit] (n, exp) EN: amicable agreement ; entente cordiale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMICABLE AE1 M IH0 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amicable (j) ˈæmɪkəbl (a1 m i k @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ, / ] amicable; amiable, #165,865 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundschaftlich; freundlich; friedlich { adj } | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n, vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp, v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
友好的[ゆうこうてき, yuukouteki] (adj-na) friendly; amicable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amicable \Am"i*ca*ble\, a. [L. amicabilis, fr. amicus friend,
   fr. amare to love. See {Amiable}.]
   Friendly; proceeding from, or exhibiting, friendliness; after
   the manner of friends; peaceable; as, an amicable
   disposition, or arrangement.
   [1913 Webster]
 
      That which was most remarkable in this contest was . .
      . the amicable manner in which it was managed.
                          --Prideoux.
   [1913 Webster]
 
   {Amicable action} (Law.), an action commenced and prosecuted
    by amicable consent of the parties, for the purpose of
    obtaining a decision of the court on some matter of law
    involved in it. --Bouvier. --Burrill.
 
   {Amicable numbers} (Math.), two numbers, each of which is
    equal to the sum of all the aliquot parts of the other.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Friendly; peaceable; kind; harmonious.
 
   Usage: {Amicable}, {Friendly}. Neither of these words denotes
      any great warmth of affection, since friendly has by
      no means the same strength as its noun friendship. It
      does, however, imply something of real cordiality;
      while amicable supposes very little more than that the
      parties referred to are not disposed to quarrel.
      Hence, we speak of amicable relations between two
      countries, an amicable adjustment of difficulties.
      "Those who entertain friendly feelings toward each
      other can live amicably together."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amicable
   adj 1: characterized by friendship and good will [ant:
       {hostile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top