Search result for

amid

(72 entries)
(0.0914 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amid-, *amid*, ami
English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amid[PREP] ท่ามกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. among, in the midst of
amidst[PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
amidships[ADV] ตรงกลางลำเรือ
amidships[ADJ] ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด

English-Thai: Nontri Dictionary
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amidasesเอนไซม์อะมิเดส [การแพทย์]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Amide Formationปฏิกิริยาการเกิดเอไมด์, การเปลี่ยนเป็นอะไมด์ [การแพทย์]
Amide Groupเอไมด์กรุ๊ป [การแพทย์]
Amide Group Analysisการวิเคราะห์หมู่เอไมด์ [การแพทย์]
Amide Linkageการจับที่เป็นแบบอามีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Amide Nitrogenอะมีดไนโตรเจน [การแพทย์]
Amidesเอไมด์ส [เศรษฐศาสตร์]
Amidesพันธะเอไมด์, อามีดส์, เอไมด์, อะมีด [การแพทย์]
Amides, Simpleสารอามีดอย่างง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- This is senator Amidala.-นี่วุฒิฯอมิดาล่าพูด Destroy Malevolence (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala,ท่านวุฒิสมาชิก อมิดาลา Bombad Jedi (2008)
What about Senator Amidala's companions?สหายของวุฒิสมาชิกอมิดาลาเป็นยังไงบ้าง? Bombad Jedi (2008)
Where is Senator Amidala?วุฒิสมาชิกอมิดาลาอยู่ที่ไหน? Bombad Jedi (2008)
Take me to Senator Amidala at once!พาข้าไปหาวุฒิสมาชิกอมิดาลาเดี่ยวนี้! Bombad Jedi (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Bring Senator Amidala before me.นำตัววุฒิสมาชิกอมิดาลามาข้างหน้าข้า Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala.วุฒิสมาชิกอมิดาลา Bombad Jedi (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
Senator Amidala has brought your people's needs to my attention, and I have already sent a convoy of supply ships to your system.ท่านวุฒิฯอมิดาลา ทำให้ข้าตระหนัก ถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนท่าน และตอนนี้ข้าก็ได้ส่งกองยานเสบียง ไปยังระบบดาวของท่านเรียบร้อยแล้ว Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amidThe tower stood amid the ruins.
amidShe was standing amid the ruins of the castle.
amidThe curtain fell amid the wild applause of the audience.
amidHe is cool amid confusion.
amidThey are amid the city noises.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงกลาง[PREP] in the middle of, See also: amid, amidst, Example: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
ท่ามกลาง[PREP] among, See also: amid, amidst, midst, Example: เราต้องอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราตลอดเวลา, Thai definition: ระหว่างกลางสิ่งแวดล้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid   FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid   
ลงแป้ง[v.] (longpaēng) EN: starch   FR: amidonner ; empeser
มณฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop   FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Artamidae   
แป้ง[n.] (paēng) EN: starch   FR: amidon [m]
พีระมิด [n.] (phiramit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phiramit hālīem) EN: pentagonal pyramid   
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMID    AH0 M IH1 D
AMIDI    AA0 M IY1 D IY0
AMIDON    AE1 M AH0 D AA0 N
AMIDST    AH0 M IH1 D S T
AMIDSHIPS    AH0 M IH1 D SH AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amid    (in) (@1 m i1 d)
amidst    (in) (@1 m i1 d s t)
amidships    (a) (@1 m i1 d sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
アクリルアミド[, akuriruamido] (n) acrylamide [Add to Longdo]
アミド[, amido] (n) amide [Add to Longdo]
アミドール[, amido-ru] (n) amidol [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在﹍之中[zài zhī zhōng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄓㄨㄥ, ] amid; among [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amid \A*mid"\, prep.
   See {Amidst}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amidst \A*midst"\, Amid \A*mid"\, prep. [OE. amidde, amiddes, on
   midden, AS. on middan, in the middle, fr. midde the middle.
   The s is an adverbial ending, originally marking the
   genitive; the t is a later addition, as in whilst, amongst,
   alongst. See {Mid}.]
   In the midst or middle of; surrounded or encompassed by;
   among. "This fair tree amidst the garden." "Unseen amid the
   throng." "Amidst thick clouds." --Milton. "Amidst
   acclamations." "Amidst the splendor and festivity of a
   court." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      But rather famish them amid their plenty. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Amidst}, {Among}.
 
   Usage: These words differ to some extent from each other, as
      will be seen from their etymology. Amidst denotes in
      the midst or middle of, and hence surrounded by; as,
      this work was written amidst many interruptions. Among
      denotes a mingling or intermixing with distinct or
      separable objects; as, "He fell among thieves."
      "Blessed art thou among women." Hence, we say, among
      the moderns, among the ancients, among the thickest of
      trees, among these considerations, among the reasons I
      have to offer. Amid and amidst are commonly used when
      the idea of separate or distinguishable objects is not
      prominent. Hence, we say, they kept on amidst the
      storm, amidst the gloom, he was sinking amidst the
      waves, he persevered amidst many difficulties; in none
      of which cases could among be used. In like manner,
      Milton speaks of Abdiel,
 
         The seraph Abdiel, faithful found;
         Among the faithless faithful only he,
      [1913 Webster] because he was then considered as one
      of the angels. But when the poet adds,
 
         From amidst them forth he passed,
      [1913 Webster] we have rather the idea of the angels
      as a collective body.
 
         Those squalid cabins and uncleared woods amidst
         which he was born.        --Macaulay.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top