ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

va

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -va-, *va*
Possible hiragana form: う゛ぁ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
evaluation(n) การประเมินผล
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
artificial preservative(n, phrase) สารเคมีกันเสีย
confidence interval(n, phrase) ช่วงความเชื่อมั่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
VA(adj) เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
vac(sl) เครื่องดูดฝุ่น
vac(abbr) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation), Syn. holiday, school holiday
vac(abbr) เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner), Syn. vacuum, carpet sweeper
van(n) รถตู้, See also: รถบรรทุก, รถสินค้า, รถแวน, Syn. bus
van(n) รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ), See also: รถบรรทุกสัมภาระ, Syn. box car, carriage
van(n) ขบวนรถยนต์, See also: ขบวนนักเดินทาง, ขบวนพาหนะ
van(vi) ขนส่งด้วยรถบรรทุก
vas(n) หลอด, See also: ท่อ, Syn. duct, vessel
vas(prf) หลอด, See also: ท่อ, Syn. vaso-

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า, ตำแหน่งว่าง, ที่ว่าง, ช่องว่าง, การขาดความคิดหรือปัญญา, เวลาว่าง., Syn. void
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง, ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ได้ใช้, ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty, unrented, abandoned
vacate(เว'เคท) vt., vi. ทำให้ว่าง, เอาออก, ย้าย, เจียดออก, ทำให้ว่าง, ยกเลิก, เพิกถอน., See also: vacatable adj., Syn. annul
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน, ระยะหยุดภาค, การหยุดงาน, การหยุดภาค, เวลาว่าง, การออกไป, การย้ายออก, การลา. vi. หยุดงาน, หยุดภาค, ออกไป, ย้ายออก, Syn. rest, holiday
vaccine(แวคซีน', แวค'ซีน, แวค'ซิน) n., adj. วัคซีน,
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว, รวนเร, แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble, waver, totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว, รวนเร, แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
vacillation(แวสซะเล'เชิน) n. ความไม่แน่นอน, ความรวนเร, ความไม่เด็ดขาด, ความขึ้น ๆ ลง ๆ
vacua(แวค'คิวอะ) n. พหูพจน์ของ vaccuum
vacuity(แวคิว'อิที) n. ความว่าง, ความว่างเปล่า, ช่องว่าง, สูญญากาศ, ความไม่มีสาระ, การไร้ความคิดหรือปัญญา, สิ่งที่ว่างเปล่า, พฤติการณ์ที่ไร้ความคิด, จิตใจที่ว่างเปล่า., Syn. vacumm, vold

English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง, ตำแหน่งว่าง, ช่องว่าง, ที่ว่าง
vacant(adj) ว่าง, เหม่อ, ใจลอย, ขาดปัญญา, ว่างเปล่า
vacate(vt) ทำให้ว่าง, ถอน, สละตำแหน่ง, ย้ายที่
vacation(n) เวลาว่าง, การหยุดงาน, การปิดภาค, การลา
vaccinate(vt) ปลูกฝี, ฉีดวัคซีน
vaccination(n) การปลูกฝี, การฉีดวัคซีน
vaccine(n) เชื้อวัคซีน, หนองฝีดาษ
vacillate(vi) แกว่ง, โอนไปเอนมา, รวนเร, หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง, ความรวนเร, ความหวั่นไหว
vacuity(n) ความว่างเปล่า, ความไม่มีสาระ, สูญญากาศ, ช่องว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAB (voice answer back)แว็บ (การตอบกลับด้วยเสียงพูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyการว่าง, ตำแหน่งว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacateออกไปจาก, ถอนออกไป, ทำให้ว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]
Vaccinationการฉีดวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vaccinationการให้วัคซีน [TU Subject Heading]
Vaccination of animalsการให้วัคซีนสัตว์ [TU Subject Heading]
vaccineวัคซีน, Example: โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
vaccineวัคซีน, สารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaccinesวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vaccinesวัคซีน [TU Subject Heading]
Vaccines, Combinedวัคซีนรวม [TU Subject Heading]
Vaccuum extraction, Obstetricalการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
vadose[เวย์'โดส] (adj) ที่พบหรืออยู่เหนือระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล
vain(adj) หลงตัวเอง
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaishnavism(n) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaizerd(n) ผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA
vajra mushti(n) วัชระมุษติ
vajra mushti(n) วัชระมุษติ
validate(n) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ou vas vous?Ou vas vous? (ไปไหนครับ) Mr. Bean's Holiday (2007)
Va bene. Va bene.? A Vision's Just a Vision (2008)
Y cuanto me va costar?คิดเป็นราคาเท่าไหร่? Under & Out (2008)
All that pressure in the kitchen just about put Terry back in the VA hospital.งานเยอะแยะในครัวนั้น เพิ่งจะทำให้เทอรี่เข้าโรงพยาบาลไป Never Let Me Go (2009)
When I was lying there in the VA hospital, with a big hole blown through the middle of my life, ตอนผมนอนอยู่ใน ร.พ.ทหารผ่านศึก พร้อมรูที่ระเบิดกึ่งกลางชีวิตผม Avatar (2009)
Ciao. Come stai? Va bene.-บาย วิคทอเลีย ซื้อชุดนี้ในวันเดียวกับที่เธอหายตัวไป Smoke and Steel (2010)
I mean, with him, it's all about my va jay jaycompletely mad. With him, everything revolves around removing Gianni. Vampires Suck (2010)
Va there.ติดสิ ติด House at the End of the Street (2012)
No nos va a dejar irnos. Hasta que no tenga la sangre suficiente.พวกมันไม่ยอมให้เราไป มันได้ลิ้มรสเลือดแล้ว มันต้องการอีก Magus (2012)
I mean, the VA has got great programs for homeless vets.แบบว่า VAมีโปรแกรมที่ดี ในการช่วยเหลือทหารผ่านศึก The Patriot in Purgatory (2012)
Va bene.Va Bene. The Family (2013)
There vas some bad blood between you two, ja?ท่าทางนาย 2 คนจะมีเรื่องบาดหมางกัน Alternative History of the German Invasion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
vaA beautiful object like that never loses its value.
vaA beautiful valley lies behind the hill.
vaA burglar broke into your house while you were away on vacation.
vaAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
vaA child can play in various ways of his own choosing.
vaA cloud is a mass of vapor.
vaA healthy man does not know the value of health.
vaAir is a mixture of various gases.
vaAll containing news of his concerts and various activities.
vaAll her hopes have vanished.
vaAll her imaginary happiness vanished in a moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา(n) vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai Definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
พืชพรรณ(n) florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชชนิดต่างๆ
ภ.พ.(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องดูดฝุ่น(n) vacuum cleaner, Example: ก่อนใช้เครื่องดูดฝุ่นควรตรวจสอบข้อต่อของท่อดูดหรือชิ้นส่วนต่างๆ ให้แน่น
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ตำแหน่งงาน(n) vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count Unit: ตำแหน่ง, Thai Definition: ฐานะทางการงาน
อวัยวะเพศหญิง(n) vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
ไอ[ai] (n) EN: gas ; vapour; steam  FR: vapeur [ f ]
ไอน้ำ[ainām] (n, exp) EN: steam ; vapour  FR: vapeur (d'eau) [ f ]
ไอศกรีมวานิลลา[aisakrīm wānillā] (n, exp) FR: glace à la vanille [ f ]
อากาศไม่ดี[ākāt mai dī] (n, exp) FR: il fait mauvais
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อมตะ[ammata] (n) EN: nirvana  FR: nirvana [ m ]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อาณาจักรทวาราวดี[Ānājak Thawārāwadī] (n, prop) EN: Dhavaravati Kingdom

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
val
van
vat
vax
vaz
vaal
vaca
vahl
vail
vain

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
VAT
vac
van
vat
vacs
vain
vale
vamp
vane
vans

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] variant of 哪; how; which #71 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui #208 [Add to Longdo]
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ,   /  ] value; worth #664 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen #861 [Add to Longdo]
广大[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广  /  ] vast; extensive #1,120 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] vacation #1,170 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, ] variant of 花 #1,706 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley #3,058 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, ] variant of 麼|么 #4,143 [Add to Longdo]
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ,   /  ] vanguard; front line; tackle (football move) #4,680 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vakuum(n) |das, pl. Vakua/ Vakuen| สูญญากาศ, ห้องว่างไม่มีอากาศ
Vater(n) |der, pl. Väter| พ่อ
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, Syn. Fest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vagabundenleben { n }vagrant life [Add to Longdo]
Vakuum { n }; luftleerer Raum | Vakuen { pl } | kleines Vakuumvacuum; space void of air | vacuums | vacuole [Add to Longdo]
Vakuumpresse { f }de-airing pug mill; de-airing pugmill [Add to Longdo]
Vakuumtonschneider { m }de-airing pug mill; de-airing pugmill [Add to Longdo]
Valentinskarte { f }valentine [Add to Longdo]
Valentinstag { m }Valentine's Day [Add to Longdo]
Valenz { f }; Wertigkeit { f }valence [Add to Longdo]
Validierung { f }validation [Add to Longdo]
Validierungszertifikat { n }validation certificate [Add to Longdo]
Validität { f }; Tauglichkeit { f }validity [Add to Longdo]
Valin { n } [ biochem. ]Valine [Add to Longdo]
Valuta { f }valuta; foreign currencies [Add to Longdo]
Valvula { f }; kleine Klappe [ anat. ]valvule; small valve [Add to Longdo]
Vamp { m } | den Vamp spielenvamp | to vamp [Add to Longdo]
Vampir { m } | Vampire { pl }vampire | vampires [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
avant-propos(n) |m| คำนำ
Ça va?สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้าง
cuir de vachette(n) หนังวัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
除去[じょきょ, jokyo] (n, vs) removal; getting rid of; (P) #180 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, suf) (1) interval; period of time; (2) among; between; inter- #202 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
主の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
愛国心[あいこくしん, aikokushin] Vaterlandsliebe, Patriotismus [Add to Longdo]
[ばく, baku] VAGE, DUNKEL, WUEST, WEIT [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Vater [Add to Longdo]
父子[ふし, fushi] Vater_und_Kind, Vater_und_Sohn [Add to Longdo]
父方[ちちかた, chichikata] vaeterlicherseits [Add to Longdo]
父母[ふぼ, fubo] Vater_und_Mutter [Add to Longdo]
真空[しんくう, shinkuu] Vakuum, luftleerer_Raum [Add to Longdo]
花瓶[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 VA
   n 1: a state in the eastern United States; one of the original
      13 colonies; one of the Confederate States in the American
      Civil War [syn: {Virginia}, {Old Dominion}, {Old Dominion
      State}, {VA}]
   2: the United States federal department responsible for the
     interests of military veterans; created in 1989 [syn:
     {Department of Veterans Affairs}, {VA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VA
     Virtual Acoustic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VA
     Vulnerability Assessment (Firewall, TrendMicro)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top