ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaguely

V EY1 G L IY0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaguely-, *vaguely*, vague
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah. - Remember the scene where the three race through the Louvre? - Uh, vaguely Remind me.- จำฉากที่ทั้ง 3 คนวิ่งผ่านพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ได้มั้ย The Dreamers (2003)
Until about the time when I was in middle school, I vaguely thought the word meant the area where the signals from my cell would reach.ตั้งแต่ตอนที่ฉัน ยังอยู่โรงเรียนประถม ฉันไม่แน่ใจว่าคำนั้นหมายถึง พื้นที่ที่โทรศัพท์ฉันจะไปถึง Hoshi no koe (2002)
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน Windstruck (2004)
I vaguely remember that.ฉันจำได้ลางๆ นะ Lost Son (2004)
I vaguely remember something about this... here we go!ครับ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง The Damage a Man Can Do (2008)
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17 Lucky Thirteen (2008)
- Vaguely familiar.คล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน Chuck Versus the Beefcake (2009)
That... that sounds vaguely sane.นั่น... นั่นฟังดูมีเหตุผล Chuck Versus the Predator (2009)
Fine, it was exhausting, irritating, emasculating, never-ending and vaguely pleasant.ก็ได้ ถึงพริกถึงขิงจนหมดแรง น่ารำคาญ ให้ทำเหมือนผู้หญิง ไม่สิ้นสุด และดูเหมือนจะถูกใจ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Vaguely pleasant?ดูเหมือนจะถูกใจงั้นเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Maybe something vaguely related to life as we know it on this planet?เรื่องที่เกี่ยวกับ ขีวิตบนโลกนี้บ้างน่ะ The Wheaton Recurrence (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaguelyI vaguely remember meeting him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
มุบมิบ[ADV] in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผาด[ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
เลาๆ[ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
คลับคล้าย[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
เลือนราง[ADV] dimly, See also: vaguely, indistinctly, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUELY V EY1 G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaguely (a) vˈɛɪgliː (v ei1 g l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
何処と無く;何処となく[どことなく, dokotonaku] (adv) (uk) somehow; for some reason; vaguely [Add to Longdo]
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little [Add to Longdo]
物新しい[ものあたらしい, monoatarashii] (adj-i) feeling vaguely new [Add to Longdo]
漫ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaguely \Vague"ly\, adv.
   In a vague manner.
   [1913 Webster]
 
      What he vaguely hinted at, but dared not speak.
                          --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaguely
   adv 1: in a vague way; "he looked vaguely familiar"; "he
       explained it somewhat mistily" [syn: {vaguely},
       {mistily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top