ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vane

V EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vane-, *vane*
Possible hiragana form: う゛ぁね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vane(n) ใบกังหัน, See also: ใบพัด, Syn. weathervane, weathercock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม, ใบจักร, ใบพัด, แผ่นใบดังกล่าว, แพนขนนก, ผิวระนาบด้านนอกของจรวด, ขนนก, เครื่องเล็ง.
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป, ค่อย ๆ สลายไป, ค่อย ๆ สูญหายไป, ค่อย ๆ , จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
javanese(แจฟ'วะนิส) adj., n. (เกี่ยวกับ) เกาะชวา, ชาวชวา, ภาษาชวา
paravanen. เครื่องวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำชนิดหนึ่ง
paravane davitsn. โครงโยงกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำ
weather vanen. กังหัน -S .vane

English-Thai: Nontri Dictionary
vane(n) ใบจักร, ใบพัด, เครื่องเล็ง, ขนนก
evanescent(adj) หายลับไป, ซึ่งจางหายไป, ซึ่งเลือนหายไป, ซึ่งค่อยๆสลายไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaneใบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vane rotary compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบใบหมุน, คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneaxial fanพัดลมมีใบนำร่องติดตั้งในท่อกลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A weather vane rooster, an old chapelA weather vane rooster, an old chapel From Up on Poppy Hill (2011)
Without Vane we don't have the Urca.ปราศจากเวนพวกเราก็จะไม่มีเรือเดอะอูร์คา IV. (2014)
This business with Vane has changed things.เรื่องที่เกิดขึ้นกับเวนนี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง IV. (2014)
Yesterday Captain Hornigold was immovable from that fort and Captain Vane was a beggar.วันวานกัปตันฮอร์นิโกลด์เคยเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์จากป้อมปราการนั่น และกัปตันเวนเคยเป็นขอทาน VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaneThe vane points north.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: vane ; blade
ชวา[Chawā] (adj) EN: Javanese  FR: javanais
ดีปลี[dīplī] (n) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper
เดินกร่าง[doēn krāng] (v) EN: swagger  FR: se pavaner
กังหัน[kanghan] (n) EN: weather vane  FR: girouette [ f ]
กังหันน้ำ[kanghan nām] (n, exp) EN: water turbine ; water vane ; water wheel
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [ f ] ; cortège [ m ] ; défilé [ m ] ; procession [ f ] ; caravane [ f ] ; convoi [ m ] ; file [ f ] ; train [ m ]
คาราวาน[khārāwān] (n) EN: caravan ; cavalcade ; motorcade  FR: caravane [ f ]
นกตบยุงป่าโคก[nok top yung pā khōk] (n, exp) EN: Savanna Nightjar  FR: Engoulevent affin [ m ] ; Engoulevent de Franklin [ m ] ; Engoulevent des savanes [ m ]
ป่าทุ่ง[pāthung] (n) EN: savanna  FR: savane [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VANE V EY1 N
VANES V EY1 N Z
VANEK V AE0 N EH1 K
VANECK V AA1 N EH0 K
VANESS V AE1 N AH0 S
VANEGAS V AE0 N IY1 G AH0 Z
VANECEK V AE0 N EH1 S IH0 K
VANELLA V AH0 N EH1 L AH0
VANEPPS V AE0 N EH1 P S
VANESSA V AH0 N EH1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vane (n) vˈɛɪn (v ei1 n)
vanes (n) vˈɛɪnz (v ei1 n z)
Vanessa (n) vˈənˈɛsə (v @1 n e1 s @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] vane; propellor blade; weather vane; windcock, #18,392 [Add to Longdo]
陈美[Chén Měi, ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ, / ] Vanessa-Mae, #167,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
パヴァーヌ;パバーヌ[pava-nu ; paba-nu] (n) pavane (fre [Add to Longdo]
ベーン[be-n] (n) vane [Add to Longdo]
ボナン[bonan] (n) (See ガムラン) bonang (small gongs used in the Javanese gamelan) (ind [Add to Longdo]
羽弁[うべん, uben] (n) vexillum; vane (of a feather) [Add to Longdo]
田鳧;田計里[たげり;タゲリ, tageri ; tageri] (n) (uk) northern lapwing (Vanellus vanellus); green plover; pewit; peewit [Add to Longdo]
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
飛花落葉[ひからくよう, hikarakuyou] (exp) Blossoms fall and leaves scatter; the evanescence (impermanence) of worldly things [Add to Longdo]
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens) [Add to Longdo]
風見[かざみ, kazami] (n) weather vane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vane \Vane\ (v[=a]n), n. [OE. & Prov. E. fane weathercock,
   banner, AS. fana a banner, flag; akin to D. vaan, G. fahne,
   OHG. fano cloth, gund fano flag, Icel. f[=a]ni, Sw. fana,
   Dan. fane, Goth. fana cloth, L. pannus, and perhaps to Gr.
   ph^nos a web, phni`on a bobbin, spool. Cf. {Fanon}, {Pane} a
   compartment, panel.]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
   1. A contrivance attached to some elevated object for the
    purpose of showing which way the wind blows; a
    weathercock. It is usually a plate or strip of metal, or
    slip of wood, often cut into some fanciful form, and
    placed upon a perpendicular axis around which it moves
    freely.
    [1913 Webster]
 
       Aye undiscreet, and changing as a vane. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any flat, extended surface attached to an axis and moved
    by the wind; as, the vane of a windmill; hence, a similar
    fixture of any form moved in or by water, air, or other
    fluid; as, the vane of a screw propeller, a fan blower, an
    anemometer, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The rhachis and web of a feather taken together.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the sights of a compass, quadrant, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Vane of a leveling staff}. (Surv.) Same as {Target}, 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vane
   n 1: mechanical device attached to an elevated structure;
      rotates freely to show the direction of the wind [syn:
      {weathervane}, {weather vane}, {vane}, {wind vane}]
   2: a fin attached to the tail of an arrow, bomb or missile in
     order to stabilize or guide it
   3: flat surface that rotates and pushes against air or water
     [syn: {blade}, {vane}]
   4: the flattened weblike part of a feather consisting of a
     series of barbs on either side of the shaft [syn: {vane},
     {web}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 vane
  custom; habit; way

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top